Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 1

1Sɛlɛ́ì Ŋgàla wɔ sadí eodè jàkì Jisɛ̀ Kolàì sǐn ku àa wó dè jàkun wɔ̀lɔ́ nù. Ŋgàla nidí è Jisɛ̀ ku wɔ̀ siya è wɔ jòwò nyɔɔ́ò dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo sì wɔ̀lɔ́ é dè nɛ jìnù dúwàì sɔ́ɛ̀n nù. Kolàì tiyadí wɔ tedíɔ̀ wɔ jòwò nyɔɔ́ɔ̀ Jɔ̀ɔ́n bò wɔ kàlàn wɔ kulùì e kàn sɛlɛ wòló. 2Jɔ̀ɔ́n wɔ̀ dí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ kèlì ya gbani tidì Ŋgàla wɔ́ nidí è wɔ̀ ku e kànàì dè ŋgàmáà Kolàì sadí eodè jàkì wɔ̀ì, wɔ tɛmu wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ sàdí e dí. 3Kulu de tili dè wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ ka jàkun wɔ̀lɔ́ tèì wòlìì, nɛ̀ mùndí kulu de tili dè wòló jɔ̀ɔ̀ wó ka nɔidè tuwa wòi wòló wou, wo júwà wɔ̀lɔ́ wó sàada è jàkun wɔ̀lɔ́ nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, sɛlɛ wòló nɛ dúwáì è dàì ya. 4Àa jàkúìn dè Jɔ̀ɔ́n sàadadí è Jisɛ̀ wɔ sìŋgbèì dɔ́wɔ́ò bò wó dè Esiya tàvíì nù. Ŋgàla wɔ́ dè, wɔ́ dedí, wɔ́ dè ji jìnù, wɔ sɛlɛ kàí soolóè nɛ̀ kulu lɔ̀múì dè nà jɔ̀ɔ̀ faàòn. È wòló nyinai dɔ́wɔ́ò jɔ̀ɔ̀ wó dè Ŋgàla wɔ kada kpóè kudè 5e wolo Jisɛ̀ Kolàì jɔ̀ɔ̀ wɔ́ dè wɔ sɛ̀lɛ̀ kamu seeléɔ̀. Wɔ̀ sepá Ŋgàla júwadí wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè kadáà tàode wɔ̀lɔ́ nu kadaíò gbǐn wou jìjà. Wɔ̀ jàvà nà, ŋwɔnɔ̀ wɔ faláàn saala nù wɔ̀ sadí nà sɛlɛ siìn nù, 6wɔ tùwà nà saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀ò wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, wɔ̀lɔ́ à jòwò wɔ Ŋgàláà wɔ́ dè wɔ̀ Téɔ̀. Bɛlɛ bi nɛ̀ de kewu e dè Jisɛ̀ Kolàì bèè wɔ́wɔ̀wɔ́ faàòn. È dè nyɔìŋ. 7Nà kìi nɛ̀mu wɔ̀ dè jìnù koóè nù. Wòlíì gbǐn, nɛ̀ wòló wó tulun dí wɔ̀ wò sà ve wɔ̀. Tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn wò sŏ ve wɔ̀lɔ́ ŋwùnù wó nɛ̀nàìdí è wɔ̀. Ŋgàmáà nù nyɔìŋ è dè ve! È dè nyɔìŋ! 8Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla ka nɛ̀, "Mì mà dedí e dí lɛ́ì sún gbǐn kìyá e dí dè, mì mà dè ve e dí lɛíì gbǐn kàmá dè tì." Wɔ̀ wɔ̀ dè De Kewu Gbǐn Ŋgàláà, wɔ̀í wɔ́ dedí, wɔ̀í wɔ́ dè, wɔ̀í wɔ́ dè ji jìnù. 9Mì mà dè bíɔ̀ Jɔ̀ɔ́n à na wo jòò nà Jisɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ò dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, à dè mànɔwɔ kɔlɛ́ɔ̀n sanù kulu kálí nù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ dè mànɔwɔ é ka wòló bò jì wó dè Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ bèè. Wò bɛ̀nìó mì Pamɔ nítíìn nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mà kèlìó Ŋgàla wɔ wòíì ma tɛmu sɛlɛ ŋgàmáà gbani tidì Kolàì sadí eodè jàkì mìì. 10Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sànyáà nù, Ŋgàla Wɔi Nyináà jió mì jaindè. Mà nyìnìó wòi nu tún bìbi sún mùnɛ̀ puu e dè siyɛ mii jèè. 11È taón mì, "Wɔ̀lɔ́ mú dè e sanù kwali è jàkùn nù mù tiya è Jisɛ̀ wɔ sìŋgbèì dɔ́wɔ́ò bò wó dè jɛ gbààvì dɔ́wɔ́ wòló nù. Ɛfisɔ̀, Sìmanà, Pɛkàmɔ̀, Tàyàtailɔ̀, Sàadè, Fèlèdɛfiyà e kanàì dè Làwòdisìyà." 12Mà sììón dè mà sà wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ deó mi bo siyɛ̀ìnù. Má sììón dè mà sàó lámbó dùmài dɔ́wɔ́ wó nyàŋgàìdí è kòo. 13Wo tidíì lɛ dɛ̀ɛ̀ deó va mùnɛ̀ wòlu fuyó kada jogbo dè wɔ̀ì e kwali wɔ kɔya kpalaíì eodè. Ŋwɔnɔ̀ kòo púúlù tìó wɔ̀ dɛlɛ nù. 14Wɔ wúlú dùíì tɔnió mùnɛ̀ fande jùféí, kpedeó mùnɛ̀ jìjàìnde tunyɛ̀, wɔ sǐìn mùnɛ̀ kan. 15Wɔ kɔyaíì deó nɔ̀lùnù mùnɛ̀ kava bɔ̀làì wúlé dèèlè wó nɔ̀làì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ wòíì deó mùnɛ̀ ní koo bùlu tún. 16Soikwai dɔ́wɔ́ deó wɔ̀ jɔ̀dè wɔ jìjà faáàn eu, ŋwɔnɔ̀ dɛ funú ŋwɔì sɔn tɛɛmu bibi kàón wɔ ŋwɔ́ɛ̀ nù. Wɔ kúì dè tɔnì mùnɛ̀ kwàndà kùlù. 17Èé má sàó wɔ̀, mà bùlùó wɔ̀ kɔyàì mùnɛ̀ wòlu kún. Wɔ̀ gbǐlaó mìì wɔ jìjà faáàn wɔ̀ nɛ̀, "Ka ŋwààmù. Mì mà dè kúì nù, ma dè jèèkaláà. 18Mà dè e dí. Mà falaón, kɛ́ mà dè naà e dí wɔ́wɔ̀wɔ́. De kewu dè naà mì jɔ̀ɔ̀ falan wɔu jìjà e kanàì dè mànɔwɔ sàáì. 19Sɛlɛ́ì gbǐn mú dè e dí sanù kwali è jàkùn eu. Dòò dè sɛlɛ́ì é dè naà nɛ̀nù nɛ̀ wòló é dè nɛ jìnù wɔ̀lɔ́ wòló má è nù. 20Soikwai dɔ́wɔ́ò mú dè wo sanù mì jɔ̀ɔ̀, mi jìjà faáàn eu, àa wo nu saáì dè, e gbì kòo lámbó dùmà dɔ́wɔ́ò wòì. Soikwai dɔ́wɔ́ò wò wò dè Ŋgàla wɔ tedíò wó dè sìŋgbèì dɔ́wɔ́ò ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ lámbó dùmài dɔ́wɔ́ò wò wò dè sìŋgbèì dɔ́wɔ́ò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\