Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 10

1Edèè mà sàó Ŋgàla wɔ̀ tedí nu kewu kewúò dɛ̀ɛ̀ wɔ dè Ŋgàlaò jɛ wolo. Jìjàìnde tunyɛ́ɛ̀ kpanaió wɔ̀ì, kèìsìnáà deó wɔ̀ wúlúì èì. Wɔ kúì dè tɔnì mùnɛ̀ kulu kwáà. Wɔ kɔyaíì deó mùnɛ̀ kan ŋwúnù ŋwúnù. 2Jàkun biyo e kali kali deó wɔ̀ jɔ̀dè. Wɔ̀ ŋwúnaó wɔ jìjà kɔyáà júwó wɔ eodè dè, wɔ ŋwúnà wɔ gbɔ̀ɔ̀nù kɔyáà kèíì èì. 3Wɔ̀ siyɛó jìjà ŋwɔnɔ̀ wɔ wòíì wolaió jààsulu siŋgɔ wòì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ́ faó wòì dè jìjàìnde dùlùón, e dí dè dɔ́wɔ́. 4Èé jìjàìnde túìn dɔ́wɔ́ò selió dè feyaa, mà deó naà wɔ̀lɔ́ sàada jìnù wó tɛmuó è. Kɛ́ mà nyìnìó wòi sún èì e wolo Ŋgàlaò jɛ è tan mì, "Sɛlɛ́ɛ̀ jìjàìnde dùlun tún dɔ́wɔ́ò tɛmu è, è dè kìimu nu sɛ̀lɛ̀, ka kwali è jàkùn eu." 5Edèè Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ má sàó wɔ kɔya kɔlɛ́ɔ̀n ŋwúnùnù júwó wɔ eodè kɔlɛ́ɔ̀n dè kèíì èì, wɔ todàì wɔ jìjà faáàn jìjàìndéè. 6Wɔ̀ júwaó bala Ŋgàla wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù wɔ́ dè nɔɔ̀ e dí wɔ́wɔ̀wɔ́, wɔ̀lɔ́ wɔ́ nyàŋgèó jìjàìndè e kanàì dè lɛ́ì gbǐn é dè è nù, nɛ̀ tàodéè é kanàì dè lɛ́ì gbǐn é dè è nù, nɛ̀ júwó e kanàì dè lɛ́ì gbǐn é dè è nù. Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ nɛó, "De lìnyɛ̀ì èì e dí dè ye. 7Kɛ́ Ŋgàla wɔ tedí e dɔ́wɔ́níɔ̀ wɔ̀ kàmá wɔ puúì tòì, Ŋgàla nɛ̀ ve naà wɔ kìimu nu sɛlɛ́ɛ̀ wɔ́ nyàŋgèdí è wɔ kulúì nù mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ́ sedí è wɔ jòwò nyɔɔ́ò wó dè wɔ kèlì nyɔɔ́ò." 8Edèè wòíì má nyìnìó èì é woloó jìjàìndéè, è taón mùndí mì, "Bɛ̀ mù sa jàkun kali kalíì Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ ŋwúnàì wɔ kɔyáà kɔlɛ́ɔ̀n júwó wɔ̀ eodè wɔ ŋwúnà kɔlɛ́ɔ̀n keíì èì." 9Mà bɛó Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ bò ma se è wɔ̀, wɔ̀ ni mì jàkun biyɔ́ɔ̀ ku. Wɔ̀ seó è mì wɔ̀ nɛ̀, "Júwà è mù jì è, è nyànà ve mù màlúìŋ, kɛ́ è dɛ̀mu ve mù nùù ndéè mùnɛ̀ jɔkponu." 10Edèè mà júwaó jàkúìn ma jì è, ŋwɔnɔ̀ è dɛ̀mùó mì nùù ndè mùnɛ̀ jɔkponu. Kɛ́ má kàó è mɛ̀lɛ̀, è nyànàó mi màlúìŋ. 11Edèè wò seó é mì wò nɛ̀, "Kɛní mù yá kèlì mùndí e kàn wòlu fuyó siíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn nɛ towò kòwàíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn e kanàì dè kada gbààvìíò."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\