Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 11

1Edèè wò nió mì nyɔkɔn sɔ́wàì tíì wò tan mì, "Dɔdè mù sɔ́wàì Ŋgàla wɔ bóè, nɛ̀ bendéè mù tèì wòlúò wó dè Ŋgàla sɔ̀nù va. 2Kɛ́ jíyà kúnde sɛlɛ tɛmaíì eu faàn é dè bóè èì. Ka tèì è, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòó è wòló kuni ya wòì Jusi wóó dè. Ŋwɔnɔ̀ wò kijái ve jɛ wɔ̀lɔ́ kɔya, kewu kowaa nyìyɛ̀ kwai sɔn jàdè. 3Mà tiya ve mi seelei sɔ́òn, jújú kuŋgòì e dè wòì. Ŋwɔnɔ̀ wò tɛmu ve Ŋgàla wɔ tedíì kùlu tawosìn kɔlɛ̀n jèè kùlu kɔ̀lɛ̀ wúlúì sɔn jèè kowaa wɔ̀folɛ̀ jàdè." 4Seelei sɔ́òn wò wò dè ɔle tiì sɔ́òn nɛ̀ lámbóì sɔ́òn wó dè tàode wɔ̀lɔ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ kudè ŋwúnùnù. 5Wòlu sún gbǐn nɛ̀ má wɔ̀ nɛ̀ wòì màánɔ̀ɔ̀ŋ, kan ka wo ŋwɔ́ì nù wolo, e nyùmà wo kɔ̀ɔn towóò nù, ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ wòlù gbǐn nɛ̀ má wò nɛ̀ wòì màánɔ̀ɔ̀ŋ, wò java ve wò. 6De kewu dè wò jɔ̀ɔ̀ jìjáà dè kan ŋwùnù wɔ̀lɔ́ ní ě jì jàvà, wò dè má Ŋgàla wɔ tedíì kèlìnù. De kewu dè wò jɔ̀ɔ̀ wò sìnyà ní nyɛ́ɛ́wíì dè tòyò. De kewu pɛ́ dè wò jɔ̀ɔ̀ wò mɛnàì kèdei towò towóì gbǐn tàodéè nu nyɔɔ́ò, wòo jàvà ve nì wo dùmàì eu. 7Wò kàmá wo tedíì tɛmu kala sǔdè nɛ̀mɛ́ɔ̀ wɔ́ ka jòwù beelíì nù wolo, wɔ̀ kɔ̀nàì ve wo bò. Wɔ̀ kelì ve wò, wɔ java wò. 8Ŋwɔnɔ̀ wo kúìn fun ve jɛ gbàáà e gbulúì eodè, feé wó kpagbaó Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ tíì eodè. Wòlíì téŋ ka è jívìà Sɔdɔ̀ŋ kpedeó Ijɛ̀. 9Wòlu fuyó siíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn, towóè kɔlɛn kɔlɛ́ìn, towò kòwàíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn, e kanàì dè tàvíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn wò dè ve wo kúìn sa kùlùì taàn tikpɛ jàdè, ŋwɔnɔ̀ wŏ è ŋwuni wó jì wò kìima. 10Tàodéè nu nyɔɔ́ò tili ve kulu dè wòlìì sɔn dòò wo faláàn ŋwùnù. Wò tili ve kulu dè wo dè yiì saba lɛ kàí tiya wo kulu sìɤàì è nù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, kèlì nyɔ̀ɔ̀ì sɔn dòò nyìnìó mànɔwɔ sa tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ tàodéè nu nyɔɔ́ò bò. 11Kùlùì taàn nɛ̀ e tikpɛ́ɛ̀ é kàó tì, Ŋgàla kwalió wò nù lɔ̀ɔn fɔŋwù wo dɔdè; ŋwɔnɔ̀ wòló gbǐn wó sàó wò, wo jínù woloó dí tìti. 12Edèè kèlì nyɔ̀ɔ̀ì sɔn dòò wò nyìnìó wòi sún èì kalàìŋ e wolo jìjàìndéè è tan wò "Nà gbài jìjáà fèlé." Wo kɔ̀ɔn towóò sìɤàìó wo kìinù wo gbài Ŋgàlaò jɛ jìjàìnde tunyɛ́ɛ̀ nù. 13Dúwai dɔɔ bulu bulúì jàdè, tàvíì tìnìó dí tìti e dè nu bùlù. Wò tèì má jɛ gbàáà nù koai kowaa, koai kɔlɛ́ɔ̀n gbǐn nyùmùó ŋwɔnɔ̀ wòlu tawosìn dɔ́wɔ́ wò falaón. Wòlíì kpolóè wò ŋwààmùó dí tìti wo dè Ŋgàlaò jɛ Ŋgàláà bèjì. 14Kpalo gbàa sɔníɔ̀ wɔ̀ dè tì ya. Kɛ́ nà kìi nɛ̀mu, kpalo gbàa taaníɔ̀ dí èì bàìŋ dè ye! 15Edèè Ŋgàla wɔ tedí dɔ́wɔ́níɔ̀ tòìó wɔni puúì. Ŋwɔnɔ̀ wòi sémbéŋ deó jìjàìndéè e dè tan, "Tàode wɔ̀lɔ́ nu kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè naà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ bèè nɛ̀ wɔ Wòlúɔ̀ wɔ́ kàlàdí Wɔ̀ faàn. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè ve kada wɔ́wɔ̀wɔ́!" 16Edèè wòlu laàì kowaa sɔn kwai nyìyɛ́ò wó dè wo kada kpóì eodè Ŋgàla sǐn ku, wò gbió dè wo sɔ̀ Ŋgàla. 17Wo dè tan, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, De Kewu Gbǐn Ŋgàláà, wɔ̀í wɔ́ dè, wɔ̀í wɔ́ dedí. À mù màmà sà ya tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mù mù de kewu gbàáà júwà ya ŋwɔnɔ̀ mù mù kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ e nɛ̀ tɔidè dùmà ya! 18Wòló wòì Ŋgàla nyɔ̀ɔ̀ò de, wò jió sɛlɛ̀ kulu dí tìti èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mù sɛlɛ̀ kulu jìíì e tòò è ja, nɛ̀ falan wòlúò wo sɛlɛ́ɛ̀ nu seli dúwáì. dúwáì è ja mù nì mù jòwò nyɔɔ́ò, wó dè mù kèlì nyɔɔ́ò e kanàì dè mù gbàíòn gbǐn wó ka mù nyɛlɛ́ɛ̀ tɛ̀ɛ̀mì bi, mu nì wo màyɛ wòlu wòló wó bìì ŋwúnai nɛ̀ wòlúò wòì ŋwúnai bi. Ŋwɔnɔ̀ dúwáì è naà ja wòló nu nyùma ŋwùnù wó nyùmàó tàodéè." 19Ŋgàla wɔ bóè é dè jìjàìndéè e kali kalìì deó. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ sɛlɛ nu dùmàì wòíì e kolóè deó va. Dɔ̀ɔ̀ jìjáà nɛó míyá míyá, jìjàìnde túìn dè de kòàì, tàvì tìnì e bùlù nù nɛ̀ mùndí kaŋgele dí tìti gbàà dè bùlù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\