Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 12

1Edèè kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ gbàà toluó jìjàìndéè. Nyinɔ̀ dɛ̀ɛ̀ deó e dí wɔ̀lɔ́ wɔi jújúì deó kùlɔ́ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ kewúɔ̀ deó wɔ̀ kɔya jàdè nɛ̀ mùndí soikwai kowaa kwai sɔn èè deó wɔ̀ wúlú kada tɔmbɔlɔ́ɛ̀. 2Wɔ̀ deó naà kɔ̀mà sɛ̀lɛ̀ bu. Ŋwɔnɔ̀ kɔ̀ma màluŋ kpaníì e kanàì dè e mànɔwɔ sàáà nɛó è wɔ̀ sŏ. 3Kului kàlan wùlɛ̀ toluó jìjàìndéè. Kwíín gbɛ̀ɛ́ɔ̀n deó va wɔ tànì tàni deó dí tìti. Wɔ wúlúì deó dɔ́wɔ́, wɔ kǔmbéì dè kowaa e kɔlɛn kɔlɛ́ìn èì. Kada tɔmbɔlɔi deó wúlú kɔlɛn kɔlɛ́ìn wúlú. 4Wɔ̀ kpanaió wɔ nyíndɛ wúlúì soikwai koai taáòn wó dè jìjàìndéè e koai kɔlɛ̀n èì, wɔ mɛni wò tàvíì eodè. Wɔ̀ ŋwúnuó nyinɔ́ɔ̀ wɔi ku wɔ dè wɔ tuwà, dɔ̀ɔ̀ kàmá nɔɔ̀ kɔ̀mà feyàà wɔ jì dɔ̀ɔ̀ wɔ jíɔ̀. 5Edèè nyinɔ́ɔ̀ kɔ̀màó jí jííjì, wɔ̀lɔ́ wɔ́ nɛ̀ ve kada sɛlɛ tàvíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn eu jìjà. Wɔ̀ nɛ̀nàì ve wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ wúlé tigbà. Kɛ́ wò bajió nyinɔ́ɔ̀ wɔ jí biyɔ́ɔ̀ bùwàì wo bɛ̀nì wɔ̀ Ŋgàla nɛ̀ wɔ kada kpóè bò. 6Edèè nyinɔ́ɔ̀ tavaó sǔdè wɔ bɛ̀ sijɛ gbàáà nù. Ŋgàla wɔ̀ó dí sún nyàŋgè ya wɔ ŋwùnù feé wɔ́ dè ve, wo dè wɔu jìja kìi kùlù tawosìn kɔlɛ̀n jèè kùlùì kɔ̀lɛ̀ wúlúì sɔn jèè kùlùì kowaa wɔ̀folɛ ŋwùnù. 7Dɔ̀ɔ̀ kɔ̀ɔ̀n selió Ŋgàlaò jɛ. Makɔ̀ nɛ̀ wɔ tedíò wò jòò wo wàì jèè kwíín gbɛ̀ɛ́ɔ̀n wɔ̀ì. Kwíín gbɛ̀ɛ̀n dí tìti gbàáà nɛ̀ wɔni tedíò pɛ́ jòò wò wàìó jèè kùlún ŋwùnù. 8Wò kelió nɛ̀mɛ kaamu kaamúɔ̀, kɛ́ wò kelió kwíín gbɛ̀ɛ́ɔ̀n nɛ̀ wɔ tedíò jòò ŋwɔnɔ̀ wòó è ŋwuni ye wɔ̀, nɛ̀ wɔ tedíò jòò wó jì Ŋgàlaò jɛ sìɤàì. 9Dɔ̀ɔ̀ ŋwùnù wò sadí kwíín gbɛ̀ɛn dí tìti gbàáà Ŋgàlaò jɛ, de kòàì lɛ laa dɔ̀ɔ̀, wó ka mùndí wɔ̀ tan. Nyina siíòn kadáà kpedeó Setɔ̀ŋ, wɔ́ ka è nɛ̀ tàodéè nu nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wolo ŋgàmáà bu, wò mɛnió wɔ̀ nɛ̀ wɔ tedéò jòò tàvíì eodè. 10Dɔ̀ɔ̀ mà nyìnìó wòi sún èì sémbéŋ jìjàìndéè e dè tan, "Ŋgàla wòlu sɛlɛ̀ nù saáà è naà ja. Ŋgàla wɔ̀ wɔ kada dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ e de kewúì siya ya naà. Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn wɔ̀ wɔ wòlù eu jìja dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ siya ya. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka nà bíò woi sɛlɛ gbǐlànù dè sàndè nɛ̀ kǔdí Ŋgàla sǐn ku, wò wɔ̀ mɛni ya wo sa wɔ̀ Ŋgàlaò jɛ. 11Nà bíò kelió wɔ̀ Bɛya Bɛya Jíɔ̀ wɔ tòyóè saala nù nɛ̀ wo seele wòì saala nù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, è deó wo kulu sɛ̀lɛ̀ wò sa wo lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù kulu, e dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ é dè falan ŋwùnù. 12Dɔɔ ŋwùnù kulu de tili dè Ŋgàlaò jɛ e gbì wòló gbǐn wòì wó dè va konù. Kpalo è tàvíì nɛ̀ júwó wɔu fun ya èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nyina siíòn kadáà wɔ̀ na bò ja sɛlɛ kulu ji gbàà nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ sì è wɔ̀ nɛ̀ wɔ dúwáì é nu kɛlɛ biyò naà." 13Èé kwíín gbɛ̀ɛn dí tìti gbàáà kàdí è sì wɔ̀ nɛ̀ wò wɔ̀ dè mɛni ya tàodéè nù, wɔ̀ gbò naà nyinɔ́ɔ̀ de kìi wɔ́ kɔ̀màó jí jííjíɔ̀. 14Wò nió nyinɔ́ɔ̀ kaɤɛ kovìì sɔn, wɔ̀ fewù wɔ̀ bɛ̀ wɔ sijɛ́ɛ̀ nù feé wó kìi ve wɔu jìjà tèì taàn tikpɛ jàdè, feé wɔ́ dè ve kwíín gbɛ̀ɛ́ɔ̀n wɔ̌ wɔi tilìì gbɛ̀ kùlún ŋwùnù. 15Edèè gbɛ̀ɛ́ɔ̀n tɔlaó nímí wɔ ŋwɔ́ɛ̀ nù mùnɛ̀ ní gbàà e ŋwànì nyinɔ́ɔ̀ bu, wɔ̀lɔ́ é nɛ̀ ve è, ní sisi é bɛ̀nì wɔ̀. 16Kɛ́ tàvíì màó nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ì. È kalió e ŋwɔ́ɛ̀ e mɛ̀lɛ̀ níì é woloó kwíín gbɛ̀ɛ́ɔ̀n ŋwɔ́ɛ̀ nù. 17Edèè kwíín gbɛ̀ɛ́ɔ̀n kulúì deó èì siìn dí tìti nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ì, wɔ bɛ̀ wɔ̀ kɔ̀nàì dɔɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò kpolóè bò, wòló gbǐn wɔ́ ka Ŋgàla wɔ kaɤáà wòíì júwà, ŋwɔnɔ̀ wò dè Jisɛ̀ wɔ seelei. 18Ŋwɔnɔ̀ kwíín gbɛ̀ɛ́ɔ̀n ŋwúnuó júwó wɔ joliíì eodè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\