Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 13

1Edèè mà sàó nɛ̀mɛ kamu kamu wɔ wolo júwó nù wɔ dè jì. Wɔ wúlúì deó dɔ́wɔ́, wɔ kǔmbéì dè kowaa kada tɔmbɔlɔ deó wɔ kǔmbéì kɔlɛn kɔlɛ́ìn wúlú. Ŋgàla wɔ eode seli nyɛlɛ deó wɔ̀ wúlùì. Ŋgàla wɔ̀ì bɛ̀lɛ̀ sa nyɛlɛ è è dè e kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn èì. 2Nɛ̀mɛ́ɔ̀ má sàó wɔ̀, wɔ̀ wolaió gbì. Wɔ kɔyaíì wolaió kaɤala kɔyàì, wɔ ŋwɔ́ɛ̀ wolàì jààsulu ŋwɔ̀. Kwíín gbɛ̀ɛ́ɔ̀n nió wɔ de kewúì. 3Gbě deó nɛ̀mɛ kaamu kaamúɔ̀ wúlúì kɔlɛ̀n èì, mù bió má e sa mùnɛ̀ falan gbě, kɛ́ è kàó bawo. È sadaió tàode nyɔɔ́ò gbǐn wòì, ŋwɔnɔ̀ wò ŋwànìó nɛ̀mɛ kaamu kaamúɔ̀ bu. 4Wòlíì gbǐn wò bùlùó kwíín gbɛ̀ɛ́ɔ̀n kɔyàì wo sɔ̀ wɔ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ kàó wɔ de kewúì nɛ̀mɛ kaamu kaamúɔ̀ kuni, ŋwɔnɔ̀ wò sɔ̀ó nɛ̀mɛ́ɔ̀ pɛ́ wo dè, tan, "Wòo dè wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè mùnɛ̀ jɛ́ nɛ̀mɛ́ɔ̀ dè? Wo gbɛ̀ wɔ kɔ̀nàì yɛ?" 5Wò nɛó è nɛ̀mɛ́ɔ̀ wɔ dè jòŋgà gbààvìi seli wɔ̀lɔ́ é deó Ŋgàla wɔ de fèì sɛ̀lɛ̀. Wò ŋwunió è de kewu dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wou jìjà kewui kowaa nyìyɛ̀ kwai sɔn jàdè. 6Edèè wɔ̀ gbió naà Ŋgàla sɔnìì, wɔ nyɛlɛ́ɛ̀, feé Ŋgàla wɔ́ dè konù, nɛ̀ wòló gbǐn wó dè Ŋgàlaò jɛ. 7Wò ŋwunió è wɔ̀ kɔ̀nàì Ŋgàla wɔ wòlúò bò, wɔ̀ kelì wò. Wò ŋwunió è de kewu dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ towóì kɔlɛn kɔlɛ́ìn wou jìjà, wòlu fuyó siì gbǐn wo jìjà, towò kòwàíì nɛ̀ tàvíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn eu jìjà. 8Wòlíì gbǐn wó dè tàode nù wò sɔ̀ ve nɛ̀mɛ́ɔ̀. Wòló nɔɔ̀ wo túúlé wolòì è nù èè dè wòló, Ŋgàla kìyá tàodéè nyàŋgè, wó kwalidí wo nyɛlɛ́ì jàkúìn nù feé lɔ̀ɔn fɔŋwu nyɔɔ́ò nyɛlɛ́ì dè. Jàkun dɔ̀ɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè Bɛya Bɛya Jíɔ̀ bèè wó javadí wɔ̀. 9"Nàí nɔi dè nà wúlú èì é ka dè nyìnì, nà tuwà nɔidè tedí wɔ̀lɔ́ eu. 10Wɔ̀lɔ́ nyɔ̀ɔ̀ gbǐn Ŋgàla nɛ̀ wɔ̀ dè ve kɔ̀ɔn nu kamu wòlù, wò kamu ve nɔɔ̀ kɔ̀ɔ̀n nù. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn Ŋgàla nɛ̀ ve wò javàì ve wɔ̀ funú gbàà, wɔ wúlú te ve nɔɔ̀ funú gbàà èì. Fèléè Ŋgàla wɔ wòlúò wò yá wo kulu kálíì nɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ siya." 11Dɔ̀ɔ̀ mà sàó nɛ̀mɛ̀ wùlɛ̀ jìnù wɔ dè tàvíì jàde wolo. Wɔ kǔmbéì deó mùnɛ̀ bɛya bɛya jí kǔmbéì. Wɔ siyɛ wòíì wolaió kwíín gbɛ̀ɛn siyɛ wòì. 12Wɔ̀ jòwàìó nɛ̀mɛ ku nyɔɔ sepáà wɔ wòlù eu jìjà de kewu gbàáà dɔɔ bulúì sǐn ku. Wɔ̀ kamaió tàodéè nɛ̀ e nu nyɔɔ́ò gbǐn kaŋa wo bùlù nɛ̀mɛ ku nyɔɔ sepáà kɔyàì wo sɔ̀ wɔ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ gběè é kàó tun. 13Nɛ̀mɛ sɔni wɔ̀lɔ́ nɛó sǔkɛ́ sɛ̀lɛ̀ì dí tìti gbààvìì. Wɔ̀ nɛó è káàn wolo jìjàìndéè e ŋwàlà tàvíì eodè wòlíì gbǐn sǐn ku. 14Ŋwɔnɔ̀ wɔ gbǐlaió wòlíì gbǐn wó dè tàodè, sǔkɛ́ sɛ̀lɛ́ì faàìn nù wɔ nɛó è, nɛ̀mɛ ku nyɔɔ sepáà sǐn ku. Nɛ̀mɛ́ɔ̀ seó è tàvíì nu nyɔɔ́ò gbǐn wɔ̀ nɛ̀ wò nyàŋgè nɛ̀mɛ́ɔ̀ wɔ wolàì lɛ̀, wó nɛ̀àìó wɔ̀ì màánɔ̀ɔ̀ŋ funú gbàà, wɔ bɛlɛ bi ŋwùnù. 15Wɔ̀ ŋwunió è nɛ̀mɛ sɔníɔ̀ kwali lɔ̀ɔn fɔŋwù nɛ̀mɛ ku nyɔɔ sepáà wolàì lɛ́ɛ̀ nù, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ dè siyɛ, wɔ java wòló gbǐn wó nɛó wŏ wɔ̀ sɔ. 16Káŋá eu jìjà, nɛ̀mɛ́ɔ̀ nɛó è wòlu nyɔ̀ŋgai nɛ̀ wòló wòì wolu nyɔ̀ŋgai dè, nyàŋgè nyɔ̀ɔ̀ nɛ̀ kómbó nyɔ̀ɔ̀ pɛ́, kɔnyà nɛ̀ wòlu wɔ̀lɔ́ pɛ́ wɔ̀ì kɔnyà dè wo nɛ̀ wòì bèe dɛ̀ɛ̀ wo jìjà faáìn èì kpedeó wo kujɛ́ì. 17Wòlu sún gbǐn wòó nyɔkɔn tɛn kídí bì kpedeó wɔ sa nyɔkɔn sɔŋwɔ̀ kɛní lɔ́mbá wɔ̀lɔ́ è yá wɔ̀ì dè. Dɔ̀ɔ̀ è dè, nɛ̀mɛ́ɔ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ kpedeó wɔ lɔ́mbáà. 18Keleɤele nyɔ̀ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ ka wɔ̀lɔ́ èì ndè sa. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka sɛlɛ̀ èì ndè sa, wɔ̀ ka nɛ̀mɛ́ɔ̀ wɔ lɔ́mbáà e nu saáì eu kulu dùmà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, lɔ́mbá wɔ̀lɔ́ ŋwúnù wòlu nyɛlɛ ŋwùnù. E lɔ́mbáà èè dè, kɔ̀lɛ wúlúì wɔ̀folɛ̀, jèè kowaa wɔ̀folɛ̀ kwai wɔ̀folɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\