Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 14

1Edèè mà kìió dè, ŋwɔnɔ̀ Bɛya Bɛya Jíɔ̀ deó ŋwúnùnù kèì gbàáà Sanyɔ̀ wúlú tidì, nɛ̀ wòlu tawosìn kɔ̀lɛ̀ wúlú kɔlɛ̀n jèè tawosìn kowaa nyìyɛ̀ kwai nyìyɛ́ò, wòló wo nyɛlɛ́ɛ̀, e kanàì dè Tedé Ŋgàla wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ e sàada sàada è deó wo kujɛ̀. 2Ŋwɔnɔ̀ mà nyìnìó wòì èì e wolo Ŋgàlaò jɛ mùnɛ̀ ní koo bùlu tún, mùnɛ̀ jìjàìnde dùlun tún. È túìn deó mùnɛ̀ bàká kùlù nyɔɔi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wó dè wo bàkáì kùlùnù. Kɔní kùlù nyɔɔ́ò wo ka e kùlùnù dè. 3Wòlu tawosìn kɔ̀lɛ̀ wúlúì kɔlɛ̀n jèè tawosìn kowaa nyìyɛ̀ kwai nyìyɛ́ɛ́ò ŋwúnudí kada kpóè, lɔ̀ɔ̀n lɛ̀ì nyìyɛ́ò, nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè wòlu laíò kudè. Ŋwɔnɔ̀ wò deó doyo dèèle fanù wo bulúì nɔɔ̀ wo gbɛó e kpɛìn. Wòlu towò towóì gbǐn tidì wò nɔɔ̀ wò sɛlɛ̀ nù wolo ya. 4Wò wò dè wòló wòó wo bulu wòì feleŋge sa ya, èé wòó sɛlɛ̀ sì e kàn nyinɔ̀ gbǐn. Wò ka Bɛya Bɛya Jíɔ̀ bu ŋwànì feé gbǐn wɔ́ ka bɛ̀. Wò dí wò sɛlɛ̀ nù sa ya, wo sa wò wòlíì kpolóè tidì, wò wò dè wòlu ku nyɔɔ sepáò wó dè wo Ŋgàla nɛ̀ Bɛya Bɛya Jíɔ̀ sɔn wo jɔ̀ɔ tu jìnù. 5Wòì nɛ̀ duulì tɛmu gbǐn tàodè. Feleŋge èì wòì dè. 6Edèè mà sàó Ŋgàla wɔ tedíò dɛ̀ɛ̀, wɔ dè fewù sijɛ́ɛ̀ va èì, wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ tedí e dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ e kàn Tedí Kàíì, wɔ̀lɔ́ wɔ̀ kèlì è tàodée nu nyɔɔ́ò wòì, tàvíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn nù, towóì kɔlɛn kɔlɛ́ìn wòì, towò kòwàíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn nɛ̀ wòlu fuyó towo kɔlɛn kɔlɛ́ìn wòì. 7Wɔ̀ tɛmuó è sémbéŋ wɔ̀ nɛ̀, "Nà ŋwààmù Ŋgàla nà nì wɔ̀ bɛlɛ bi gbàà. Dúwáì è tili ya wɔ̀ seli sɛlɛ̀ nù e kàn wòlu fuyó gbǐn. Nà sɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ nyàŋgèdí jìjàìndéè, tàvíì, júwó e kanàì dè ní nyɛ́ɛ́wíì!" 8Ŋgàla wɔ tedí sɔníɔ̀ jió tedí ku nyɔɔ́ɔ̀ wɔi jèè wɔ̀ nɛ̀, "Wɔ̀ bùlù ya, Babelɔŋ jɛ gbàáà è bùlù ya. Babelɔ̀ŋ wɔ̀í wɔ́ nɛó è tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn namu wɔ nyinɔ wùlɛ jèe funàì so dɛ̀mù dɛ̀múì, wɔ̀ bùlù ya." 9Ŋgàla wɔ tedí taaníɔ̀ jió tedí sɔníɔ̀ wɔi jèè wɔ tɛmu è sémbéŋ wɔ̀ nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ sɔ̀ ve nɛ̀mɛ́ɔ̀ nɛ̀ wɔ wolàì lɛ́ɛ̀ wɔ nɛ̀ wɔ kujɛ́ɛ̀ èì bèè e kanàì dè wɔ faáàn èì, 10wɔ bulúì wɔ̀ namu ve Ŋgàla wɔ so dɛ̀mù dɛ̀múì. Wɔ̀ namu ve Ŋgàla wɔ sɛlɛ kulu ji sóè wɔ̀lɔ́ wó kwalìì wɔ sɛlɛ kulu ji taaɤáà nù. Wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ nɛ̀ ve sɛlɛ wɔ̀lɔ́, wɔ̀ sà ve juwa dí tìti gbàà kan gbàáà nù, é dè Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ é dè Bɛya Bɛya Jíɔ̀ kudè. 11Káàn e sòyóè é ka wò nɛ̀, è dè ve nɔɔ̀ gbài wɔ́wɔ̀wɔ́. Wòló wó sɔ̀ó nɛ̀mɛ́ɔ̀ nɛ̀ wɔ wolàì lɛ́ɛ̀ tɔɔlù gbì kwàndà èì wŏ lɔ̀ɔ̀n, e gbì naà wòló pɛ́ wòì wó kwalidí wòì nɛ̀mɛ́ɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ e lɔ́mbáà." 12Fèlé Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò wó ka wɔ kaɤáì wòì nyìnì, wo dè mùndí sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ò Jisɛ̀ wɔ ŋwùnù, wò yá wo kulu kálíì siya. 13Edèè mà nyìnìó wòi sún èì e wolo Ŋgàlaò jɛ è nɛ̀, "Sàada wòi wɔ̀lɔ́. Kulu de tili dè falan wòlúò jɔ̀ɔ̀, wòló e wolo yèlé nù eu, e bɛ̀àì ku, wó sìɤàì ve Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jòwóè jòwònù wo falan." Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà kamuó wɔ wòì jàdè wɔ̀ nɛ̀, "Mù wòíì dè ŋgàma. Wò lɔ̀ɔ̀n ve e sún wo jòwo kewu kewúì nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wo jòwóè wó jòwòó è, e nyɛlɛ́ɛ̀ sìɤàì ve wòì wo bɛ̀." 14Edèè mà kìió dè, ma sà jìjàìnde tunyɛ́ɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ wòlu sún deó eodè konù mùnɛ̀ wòlu fuyó. Kòo kada tɔmbɔlɔ dè wɔ̀ wúlú. Koo tɔmbɔlɔ deó wɔ̀ wúlú, kɔlɔ́ tiàì funú tɛɛmu bibi e dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 15Dɔ̀ɔ̀ mà sàó Ŋgàla wɔ tedíò wùlɛ̀ wɔ wolo Ŋgàla wɔ bóè nù wɔ jívàì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jìjà wó deó jìjàìnde tunyɛ́ɛ̀ eodè konù wɔ̀ tan wɔ̀, "Jòwàì mù kɔlɔ́ tiàì wúléè mù tii gbɛ̀lɛ́ɛ̀ kɔlɔ́ɛ̀. Kɔlɔ́ tii tòo bulu bulu è ja. Tàvíì è jɛ ya mùnɛ̀ kɔlɔ́ è tii ŋwùnù." 16Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ deó jìjàìnde tunyɛ́ɛ̀ eodè konù, wɔ̀ fídeó wɔ kɔlɔ́ tiàì funúì dè tàvíì eodè, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ tiió tàvíì mùnɛ̀ kɔlɔ́ suyɛ. 17Dɔ̀ɔ̀ mà sàó Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ wɔ wolo Ŋgàla wɔ bóè nù Ŋgàlaò jɛ, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ pɛ́ kɔlɔ́ tiàì funú tɛɛmu bìbi deó wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 18Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ tedíò kɔlɛn dɛ̀ɛ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè káàn sɛlɛ̀ eu jìjà, wɔ̀ woloó bendéè dòo wɔ jì. Wɔ̀ jívaió Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ jìjà kɔlɔ́ tiàì funú tɛɛmu bìbi deó wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tan wɔ̀, "Jòwàì mù funúì mù seli kulepíì é dè kpeléè nù tàodéè nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de è tàn ya." 19Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ fídeó wɔ funúì dè tàvíì eodè wɔ seli kulepíì, wɔ mɛni è Ŋgàla wɔ sɛlɛ̀ kulu ji kulepi wàlàíì. 20Wò wàlàó kulepíì nù kulepi nu wàlàíì é dè jɛ̌ɛ̀ fandɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ tòyò è woloó kulepi wòlàì lɛ́ɛ̀ nù. Tòyóè é woloó va e gbowóè eodéè buwaó e tili kpakolo dɛlɛ nù, è buwaó e bɛ̀ wòlù wɔ kùlùì kɔtaan dòdo namai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\