Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 15

1Dɔ̀ɔ̀ mà sàó kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ gbàà jìjàìndéè, è deó gbàà e dè mùndí ei sadàì sɛ̀lɛ̀. Ŋgàla wɔ tedíò deó dɔ́wɔ́ va, kèdèì dɔ́wɔ́ e dè wò jɔ̀ɔ̀. Wòló wò wò dè kède jèèkalióò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò wò dè Ŋgàla wɔ sɛlɛ kulu jìíì e wúlú kwaláà. 2Dɔ̀ɔ̀ mà sàó lɛ sún mùnɛ̀ kwíín sǐn e dè de mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ nɛ̀ mùnɛ̀ júwó wó sumbàì kan. Mà sàó wòló pɛ́ wó kelió nɛ̀mɛ́ɔ̀ nɛ̀ wɔ wolàì lɛ́ɛ̀, e kanàì dè lɔ́mbáà é ŋwúnuó wo nyɛlɛ́ɛ̀ ŋwùnù. Wò deó kwíín sǐn mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ gbàáà fandɛ̀ ŋwúnùnù, bàkáì dè wò jɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ́ nió è wò ku. 3Wò deó Ŋgàla wɔ jòwò nyɔɔ́ɔ̀, Mosè wɔ dòyóè fanù e kanàì dè Bɛya Bɛya Jíɔ̀ wɔ dòyóè. Àa dòyóè dè, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, De Kewu Gbǐn Ŋgàláà, mù jòwò faáìn ka wòlù kulùì sǔla. Tàvi gbǐn e kada gbàáà! Mù dè telembo mu dè ŋgàma, mù kùlà kùláì gbǐn nù. 4Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, wòo dè wɔ̀lɔ́ wɔ̌ mù ŋwààmù? Wòo dè wɔ̀lɔ́ wɔ̌ mù fǔìn nù gbàà tùwà? Mù kɔlɛ̀n kpéŋ nɔɔ̀ feleŋge èì mùì dè. Tàvíì gbǐn wò jì ve mù kudè wo sɔ̀ mù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wo gbǐn wò mù telembo kùlà kùláì sà ya." 5Wɔ̀lɔ́ ei jèdè mà kìló Ŋgàlaò jɛ ma sà Ŋgàla wɔ bóè Ŋgàla wɔ fàgbóè e kali kali. 6Ŋgàla wɔ tedíì dɔ́wɔ́ò kède jèèkala dɔ́wɔ́ò deó wò jɔ̀ɔ̀ wò woloó bóè nù wo jì, wo nu jújú tunyɛi fófó, kòo púúlù tì nù kɛlɛ wò dɛlɛ nù. 7Dɔ̀ɔ̀ lɔ̀ɔ̀n lɛi nyìyɛ́ò kɔlɛ̀n nió Ŋgàla wɔ tedí dɔ́wɔ́ò koo kài dɔ́wɔ́ Ŋgàláà wɔ́ dè tàode wɔ́wɔ̀wɔ́ wɔ sɛlɛ kulu jìíì sió è. 8Sòyò sió bóè, e wolo Ŋgàla wɔ bɛlɛ biíì nù nɛ̀ wɔ de kewúì nù. Wòlu sún gbǐn èó bóè nu bɛ kídí bi e sìɤàìnù kède gbààvìì dɔ́wɔ́ɛ̀ Ŋgàla wɔ tedí dɔ́wɔ́ò nyìnìó è e tì dè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\