Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 16

1Dɔ̀ɔ̀ mà nyìnìó wòì èì bulu sémbéŋ e wolo Ŋgàla wɔ bóè nù è tan Ŋgàla wɔ tedí dɔ́wɔ́ò, "Nà bɛ̀, nà su kɔ́ba dɔ́wɔ́ò wúlú dè nà kwali Ŋgàla wɔ sɛlɛ kulu jìíì tàode nù." 2Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ tedí ku nyɔɔ sepáà bɛó wɔ su wɔni kɔ́báà wúlú dè tàodéè eodè. Gběì juwa juwa dí tìti è kwalió wòló wòì nɛ̀mɛ́ɔ̀ wɔ bèéè deó wòì, nɛ̀ wòló wó bió wɔ wolàì lɛ́ɛ̀ sɔ̀. 3Edèè Ŋgàla wɔ tedí sɔníɔ̀ suó wɔni kɔ́báà wúlú dè júwó wɔ eodè. Dɔ̀ɔ̀ níì deó mùnɛ̀ nyɔ̀ŋgu tòyò. Lɔ̀ɔ̀n lɛ́ì gbǐn wó deó júwó nù wò falaón. 4Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ tedíò taaníɔ̀ suó wɔni kɔ́báà wúlú dè níì nù e kanàì dè jòwù níì, wo sììn dè tòyò. 5Mà nyìnìó Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ wòíì èì de kewu deó wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ ní eu jìjà wɔ dè tan, "Mù dè telembo sɛlɛ̀ wòló nù, mú seli è nù, Óó Wɔ̀lɔ́ Feleŋge èì wɔ̀ì, wɔ̀í wɔ̀ dè, wɔ̀í wɔ́ dedí. 6Wò javaó Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò nɛ̀ wɔ kèlì nyɔɔ́ò. Dɔ̀ɔ̀ ŋwùnù mù wò tòyò ni ya wò namu è. Wo bulu wo sa ní èè dè é dè wo bìlìnù." 7Edèè mà nyìnìó wòi dɛ̀ɛ̀ èì e wolàì Ŋgàla bendéè doo è nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, De Kewu Gbǐn Ŋgàláà, mù sɛlɛ̀ nù selíì dè ŋgàma bulu bulu, ŋwɔnɔ̀ e de folì foli!" 8Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ tedí nyìyɛníɔ̀ suó wɔ kɔ́báà wúlú dè kùlɔ́ɔ̀ wɔ eodè. Wɔ̀ nɛó è kùlɔ́ɔ̀ wɔ nɔliíì e dè wòlíì wo jɛ́ì kinyà. 9Kùlɔ́ɔ̀ wɔ nɔliíì nu kewu kewu gbàáà kinyaó wòlu fuyíì ŋwɔnɔ̀ wò selió Ŋgàla wɔ eodè, wɔ̀í ŋgelè de kewu dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ kèdei wòló wou jìjà. Kɛ́ wòó wo sɛlɛ̀ siíìn budè kuni wó jì wɔ̀ bèjì wɔ de kewu gbàáà ŋwùnù. 10Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ tedíò wààyoníɔ̀ suó wɔ kɔ́báà wúlú de nɛ̀mɛ́ɔ̀ wɔ kada kpóè eodè. Kpindi bùlùó nɛ̀mɛ́ɔ̀ wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. Ŋwɔnɔ̀ wòlíì nyìmìó wo mɛ̀ŋwúì wo juwa sàáà ŋwùnù. 11Ŋwɔnɔ̀ wò selió Ŋgàla wɔ eodè wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ wo juwa sàáà nɛ̀ wo gběì ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ wòó wo màlùŋ nde siin kùlà kùláà nù faàn sa. 12Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ tedí wɔ̀folɛníɔ̀ suó wɔ kɔ́báà wúlú dè ní gbàáà Yufetì wɔ eodè. Ní gbàáà màlàó, wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nì kada gbààvìíò gbulu wó deó kulu wolai wolonù wò jì. 13Dɔ̀ɔ̀ mà sàó nyina siin taàn, mù bió má wo sa mùnɛ̀ sɔwɔ̀yɔ̀ì. Téŋ deó kwíín gbɛ̀ɛ́ɔ̀n ŋwɔ́ɛ̀ nu wolonù, téŋ dè nɛ̀mɛ́ɔ̀ ŋwɔ́ɛ̀ nu wolo, téŋ dè mùndí duuli kèlì nyɔɔ́ɔ̀ ŋwɔ́ɛ̀ nu wolo. 14Wò wò dè nyina siíòn woi nyináò wó ka kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì nɛ̀. Nyinai taàn wòló wò ka kada gbààvìíò bò bɛ̀ wó dè tàodéè nù, wo nyìnì wò dí kɔlɛ̀n kɔ̀ɔ́ɛ̀n ŋwùnù é dè seli jìnù De Kewu Gbǐn Ŋgàláà wɔ Sànyà gbàáà nù. 15"Nà tuwà nɔidè mà dè ji jìnù mùnɛ̀ jílè nyɔ̀ɔ̀. Kulu de tili dè wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ sìɤàì ve sǐn sɛ̀lɛ̀ wɔ nyàŋgè wɔ jújúì funai wɔi fandɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ̌ solokpa bɛ̀nì wòlíì sǐn ku wo sà wɔ tɛ̀ɛ̀mi koáì." 16Dɔ̀ɔ̀ nyináò nyìnìó kadaíò dí kɔlɛ̀n feé wó ka e dí jívàì Àmàkedɔ̀n, Ibulu kòwàíì nù. 17Edèè Ŋgàla wɔ tedí dɔ́wɔ́níɔ̀ suó wɔ kɔ́báà wúlú dè lɛ́ɛ̀ deó è nù e gbàvàì dè jìjàìndéè. Wòì woloó kada kpóè dòo Ŋgàla wɔ bóè nù e dè nɛ̀, "E sɛɛníì è ja." 18Jìjáà deó de míyá míyá nɛ̀nù, e dè dùlùn, tàvíì tìnìó dí tìti e dè nu bùlù. Tàvì èì nɛ̀ tìnì yèlé ni dòdo gbǐn tàodè. Wɔ̀lɔ́ è deó nù siìn e tì e gbǐn eu. 19Dɔ̀ɔ̀ jɛ gbàáà lààò nù finyai taàn, nɛ̀ mùndí tàvíì gbǐn nu jɛ gbààvìíò e wàlù. Ŋgàla wɔ kulu sìɤàìó jɛ gbàáà Babelɔ̀ŋ nù. Wɔ̀ nɛó è dɔ̀ɔ̀ nàmàì wɔ taaɤáà nù so, so dɛ̀mù dɛ̀múì é deó wɔ sɛlɛ kulu ji gbàáà. 20Nítíìn gbǐn è nyɛlɛió dè, e gbì kèì gbààvìíì gbǐn èì. 21Kaŋgele túúlíì gbààvìì, e kɔlɛn kɔlɛ́ìn ŋwɔmuó mùnɛ̀ kɔlɔ́ bɔ̀ɔ̀lɔ kɔlɛ̀n, è woloó jìjàìndéè e kwali dè. Wòlúò selió Ŋgàla wɔ eodè kaŋgele túúlíì de kwali sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, è deó sɛlɛ̀ ei nyànà nyàna gbàà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\