Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 17

1Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ tedí dɔ́wɔ́ò kɔ́bá dɔ́wɔ́ò deó wò jɔ̀ɔ̀, kɔlɛ̀n jió mi bò wɔ̀ tan mì, "Jì, ŋwɔnɔ̀ mà siya ve mù jɛ wó dè jiji wùlɛi jèe fun nyɔɔ́ɔ̀ ku sɛlɛ̀ sa jìnù, jɛ gbàáà va nù wó tawòì ní tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì fandɛ̀. 2Tàode kadaíò gbǐn, jijì wùlɛ jèe fun nyinɔ́ɔ̀ gbàáà deó wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn jɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ bàdè sɛ̀lɛ tu sóè è kamuó tàode nu wòlúò." 3Ŋgàla Wɔi Nyináà jió naà mì jaindè, ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ bɛ̀nìó mì sijɛ gbàáà nù. Va mà sàó nyinɔ̀ dɛ̀ɛ̀ konù nɛ̀mɛ tààn dɛ̀ɛ̀ budè. Nyɛlɛi sàada sàada kalaió nɛ̀mɛ́ɔ̀ budè, ŋwɔnɔ̀ e gbǐn è deó nɔɔ̀ fèì Ŋgàla wɔ eodè seli wòì. Nɛ̀mɛ́ɔ̀ wúlúì deó dɔ́wɔ́, wɔ kúmbéì dè kowaa. 4Jújú kpinyɛi deó wɔ̀ì e kanàì dè jújú tàànì tàànì gbɔ̀dɔ̀yɔ̀ɔ̀. Wɔ gbǐn wɔ̀ deó kòo fíléè nɔi dii, túúlíì sɔŋwɔ bibi, e kanàì dè tendɛ kwai sɔŋwɔ bibii. Kòo taaɤá deó wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, màlùŋ nde siìn nɛ̀ nàndí sɛ̀lɛ̀ì, é deó wɔ jiji wùlɛ jèe fun màyɛ́ɛ̀ èè sió è. 5Wɔ kujɛ́ɛ̀ nyɛlɛ sún sàada sàadàì deó va e nu saáì deó kìimu nu sɛlɛ̀. "Babelɔŋ Jɛ Gbàáà, mù mù dè jijii jèe fun nyɔɔ́ò gbǐn wò núɔ̀ kùla siin nyinɔ́ò gbǐn." 6Mà sàó nyinɔ́ɔ̀, kɛ́ Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ seeléò wo tòyóè kamuó wɔ̀ mùnɛ̀ so. Èé má sàó wɔ̀, è sadaió mìì dí tìti. 7Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ bídeó mì wɔ̀ nɛ̀, "De ŋwùnù è dè mùi sadàì sɛ̀lɛ̀? Mà dè mù kìimu nu sɛlɛ́ɛ̀ siyànù é kàìn nyinɔ́ɔ̀ nɛ̀ nɛ̀mɛ́ɔ̀ wɔ́ dè wɔ̀ budè konù, wɔ wúlúì dè dɔ́wɔ́, wɔ kǔmbéì dè kowaa. 8Nɛ̀mɛ́ɔ̀ deó tàode, kɛ́ wɔ̀ì tàodè dè ye. Kɛ́ wɔ̀ dè naà jì sɛlɛ̀ bu wɔ̀ wolo jòwù beelíì nù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ bɛ̀ ve wo java wɔ̀. Wòlíì wó dè tàode wɔ̀lɔ́ nù, wòló wòó wo nyɛlɛ́ì sàada jàkúìn nù wó kwalidí lɔ̀ɔn fɔŋwù nyɔɔ́ò nyɛlɛ́ì è nù wo kìyá tàodéè nyàŋgè, wò sà má nɛ̀mɛ́ɔ̀ è sadàì ve wòì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ deó tàodè, kɛ́ wɔ̀ì tàodè dè ye, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ jì ve jèè mùndí. 9"Keleɤele nyɔ̀ɔ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ gbɛ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ei nde saì. Wúlúì dɔ́wɔ́ò wò wò dè kèìì dɔ́wɔ́ò nyinɔ́ɔ̀ ka wò wúlú ko. Wò wò dè mùndí kadai dɔ́wɔ́ò. 10Wò kadai wààyò wàlà ya wò tidì, kɛ́ kɔlɛ́ɔ̀n dè nɛ̀ wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀nù, ŋwɔnɔ̀ kɔlɛ́ɔ̀n wɔ̀ì nɛ̀ jì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ jì má, wɔ̀ nɛ̀ ve nɔɔ̀ wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ dúwai kɛlɛ biyò jàdè. 11Ŋwɔnɔ̀ nɛ̀mɛ́ɔ̀ wɔ́ deó tàodè, kɛ́ wɔ̀ì tàodè dè ye, wɔ bulúì wɔ̀ wɔ̀ dè ve kadai dɔ́wɔ́ò wo kwataaníɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wò dè wɔ java jìnù. 12"Kǔmbéì kowaáò mú sàó wò, wò wò dè kadai kowaa, wòló wòì nɛ̀ wo kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ tɔidè dùmà, kɛ́ wò nì ve wò de kewu, wò nɛ̀ kada sɛ̀lɛ̀ aavà kɔlɛ̀n jàdè nɛ̀ nɛ̀mɛ́ɔ̀ jòò. 13Kadai kowaa wòló wò nyàŋgè sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n, ŋwɔnɔ̀ wò ka wo kada de kewúì nɛ̀mɛ́ɔ̀ kuni. 14Wò kɔ̀nàì ve Bɛya Bɛya Jíɔ̀ bò, kɛ́ Bɛya Bɛya Jíɔ̀ nɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò jòò wò keli ve wò. Wɔ̀ wɔ̀ dè wòlu nyɔɔ́ò wo Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, wɔ dè kadaíò wo Kadáà. Ŋwɔnɔ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wò wò dè wòló Ŋgàla wɔ̀ wò jíví ya, wɔ kàlà wò faàn, ŋwɔnɔ̀ wò dè sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ò wɔ ŋwùnù." 15Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ seó è mì mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Níì mú sào wò, wòló bàdè sɛ̀lɛ tu nyinɔ́ɔ̀ wɔ́ ka wo eodè ko, wò wò dè wòlíì, gbaniíì nɛ̀ tàvíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn e kanàì dè towò kòwàíì towò towóì. 16Kǔmbéì kowaáò mú sào è e kanàì dè nɛ̀mɛ́ɔ̀, wò jɛ ve jiji wùlɛ jèe fun nyinɔ́ɔ̀. Wò júwà ve lɛ́ì gbǐn é dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wo te wɔ solokpa. Wò jì ve wɔ jeíì wo kinya wɔ̀. 17Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla kwalió wɔ kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ wo kulúì nù wò mɛnàì yiì jɔ̀ɔ̀ faàn, wo dè wo de kewu nɛ̀mɛ́ɔ̀ kuni wɔ̀ dè kada è sìɤàìnù Ŋgàla wɔ wòíì kànàì eu. 18"Nyinɔ́ɔ̀ mú sào wɔ̀, wɔ̀ wɔ̀ dè jɛ gbàáà wɔ de kewúì é dè kadaíò wou jìjà wó dè tàodéè nù."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\