Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 18

1Wɔ̀lɔ́ ei jèdè mà sàó Ŋgàla wɔ tedíò wùlɛ̀ jìnù wɔ dè jìjàìndéè wolo. Wòlù eu jìja de kewu gbàà deó wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Wɔ dí de mɔ̀li mɔ̀lì gbàáà tùwàó tàodéè gbǐn nù wáí. 2Wɔ̀ tɛmuó è sémbéŋ wɔ̀ nɛ̀, "È bùlù ya, Babelɔŋ Jɛ Gbàáà è bùlù ya. Nyina siíòn nɛ̀ nyináò nàndí dè wòì, wo koáì dè nì. Ŋwɔnɔ̀ nyàndíì siin towò towóì wòlù èì wò jàvà, wo koáì dè nì. 3Ŋwɔnɔ̀ tàvíì gbǐn wòó wɔ sóè namu ya, so kewu kewúì é dè wɔ jiji soo bi sɛ̀lɛ́ɛ̀. Wɔ̀ fuón tàode wɔ̀lɔ́ nu kadaíò woi jèè. Ŋwɔnɔ̀ wɔ lɛ soo bi siíìn saala nù tàode wɔ̀lɔ́ e tǔn nɛ̀ nyɔɔ́ò nyàŋgèó." 4Mà nyìnìó wòi sún èì e wolàì jìjàìndéè è nɛ̀, "Mì gbàìon nà, nà wolo wɔ̀ bu. Nàa mɛni wɔ sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù faàn. Wɔ ku sɛlɛ saáà ě jì na bò jì. 5Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ sɛlɛ̀ siíìn eodè buwa buwàì dè e kàn sijɛ́ɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ màlùŋ nde siin kùláì e díwòò dè Ŋgàla wúlú nù. 6Nà kùlàì wɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ́ kùlàì nà. Sɛlɛ́ɛ̀ wɔ̀ó è nà nɛ̀nàì ya, nà sa e tǔn wɔ̀ì e koai dè sɔn. So kewu kewúì wɔ́ nyàŋgèó e na ŋwùnù, nà kava wɔníì è tì dɔ̀ɔ̀ eu koai sɔn. 7Nà mànɔwɔ wɔ̀, nà jàyà wɔ kulùì mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ bɛlɛ biíì nɛ̀ kului nu nɛ̀ɛ́ɛ̀ dè, wɔ́ ka è wɔ bulu nì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ ka e tɛmùnù dè kéléŋ wɔ dè tan, 'Àa mìí má koì fèlé, mà dè nyinɔ kada gbàà. Màì kuyè nyìnɔ̀ dè, ŋwɔnɔ̀ jɛ́ nyinɔ̀ ka wɔ̀ wɔ́ɔ̀ wɔ falan sŏ dɔɔ sún ě miu fun gbǐn tàode.' 8Wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù kpalo, kèdè, kului jàì sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ ŋwɔ̀mù, wo gbǐn wò jì ve nɔɔ̀ wɔ bò sànyà kɔlɛ́ɔ̀n nù. Káàn kinya ve wɔ̀ kpɔlɔwɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla, wɔ̀í wɔ́ ka wɔ sɛlɛ́ɛ̀ nù seli wɔ faain nu kewu kewùì dè." 9Tàodéè nu kadaíò wó bàlàó wɔ soò, wɔ fun woi jèè, wò sŏ ve wo kúlà jààsɛŋ dè wò sà má wɔ kin sòyóè. 10Wò ŋwúnù ve póŋ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò dè ŋwààmùnù wɔ mànɔwɔ́ɛ̀ sún sa ŋwùnù. Wò tan ve, "Kpalo è dè! È nyànà sǐn nù fó: Babelɔŋ jɛ bílí bílí gbàa wɔ̀lɔ́! Wò mù ku sɛlɛ̀ sa ya nɔɔ̀ aavà kɔlɛ̀n jàdè." 11Tàodéè nu tǔn nɛ̀ nyɔɔ́ò pɛ́ sŏó wɔ ŋwùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlù gbǐn èe ka wo tǔn lɛ́ɛ̀ tɛn ye. 12Wòlù gbǐn èe ka lɛ wòló tɛn ye wò jɔ̀ɔ̀. Dòò dè; wo koóè, wo káníì, wo túúlíì sɔŋwɔ bibíì, wo tɛndɛ kwaíì, wo jújú tunyɛ́ì, wo jújú kpinyɛíì, wo siliki e kanàì dè wo jújú tàáìn, wo kpo finyai sɔŋwɔ bibíì nɛ̀ lɛ́ì gbǐn wó ka è nɛ̀mɛ kàlà nyàŋgàì. Wòlù gbǐn èe jìì wo kava bɔ̀làì wúléì, nɛ̀ wo ŋgèlè bòle túúléè tɛn ye. 13Wòlù ě mùndí tǔn lɛ wòló tɛn ye wò jɔ̀ɔ̀. Lɛ ŋwàli bibi kàí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì, so dɛ̀mù dɛ̀mui, kponu, filava, sùjù, de ŋwúnà lɛ̀, bɛya bɛya, sowóì nɛ̀ kpaŋalai, kɔnyàì, e kanàì dè wòlu lɔ̀ɔn fɔŋwúì bɛ́ɛ́lɛ́. 14Tàodéè nu tǔn nɛ̀ nyɔɔ́ò gbǐn tan ve wɔ̀, "Lɛ kàíì gbǐn mú bió e soo bàlà dí tìti, è dè nyɛ̀lɛi ya, mù nyàŋgéè e kanàì dè mù kàí dèéè e gbǐn è bì ya. Ŋwɔnɔ̀ mǔ wò sà ye gbǐn tàodè." 15Tǔn nɛ̀ nyɔɔ́ò gbǐn wó nyàŋgèó tǔn nɛ̀nù jɛ gbàa dɔ̀ɔ̀ nù, wò ŋwúnù ve póŋ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò dè ŋwààmùnù mànɔwɔ́ɛ̀ wɔ́ dè sanù, wò sà e sún. Wò sŏ ve dí tìti. 16Wò tɛmu ve è wò nɛ̀, "È dè kpalo bulu bulu, è nyànà èì kɛ́ɛ́lɛ́ jɛ gbàáà ŋwùnù. Wɔ̀ bió jújú tunyɛ̀ì nɛ̀ e kpinyɛi tu e kanàì dè jújú tàan gbɔ̀dɔ̀yɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ mùwàìó wɔ bulu è dè kòo nɔidii, diikwai nɛ̀ fílíì saja e kanàì dè tɛndɛ kwai. 17Ŋwɔnɔ̀ aavà kɔlɛ̀n wúlúŋ kpéŋ nù, wɔ̀ nyàŋgei wòló gbǐn nù wɔ̀yà ya." Ní eode dɛ̀ndɛ wúlú nyɔɔ́ò gbǐn e nu ko nyɔɔ́ò gbǐn, e nu jòwàì nyɔɔ́ò e kanàì dè wòló gbǐn wó funàì júwó wɔu faàn wo tàodéè ŋwùnù, wò ŋwúnuó póŋ. 18Èé wo sàó wɔ kin sòyóè, wò sŏaió jìjà wò nɛ̀, "Jɛ gbàa wùlɛ̀ gbǐn èì e dí dè mùnɛ̀ jɛ wɔ̀lɔ́." 19Wò gbàdí fowo wo wúlú ei ndéè wo dè jààsɛŋ sŏ wo dè tan, "È dè kpalo bulu bulu, è nyànàì kɛ́ɛ́lɛ́ jɛ wɔ̀lɔ́ ŋwùnù. Jɛ wɔ̀lɔ́ e nyàŋgéè èè nyàŋgaó wòló gbǐn wó bió nì eodè dɛ̀ndɛ nu sɛlɛ̀ júwó wɔ eodè. Ŋwɔnɔ̀ aavà kɔlɛ̀n wúlúŋ kpéŋ jàdè wɔ gbǐn wɔ̀ sijɛ saja de ya." 20Óó, na Ŋgàlaò jɛ nyɔɔ́ò, nà tili kulu dè dí tìti. Ŋgàla wɔ wòlúò nà tili kulu dè dí tìti. Nàí ná dè Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò e kanàì dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò, nà tili kulu dè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla wɔ̀ wɔ sɛlɛ̀ nu seli ya sɛlɛ́ì ŋwùnù wɔ́ nɛ̀nàìdí nà. 21Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ tedí nu kewu kewúì dɛ̀ɛ̀ júwaó túúlé fuyó gbàa dɛ̀ɛ̀ wɔ mɛni è júwó nù wɔ dè tan, "Yèlé wò tiya ve jɛ gbàáà Babelɔ̀ŋ dè, ŋwɔnɔ̀ wòlù ě wɔ̀ sà ye gbǐn tàodè. 22Bàká kùlu túìn, doyo fa nyɔɔ́ò wòì, puu sún gbǐn wòì wòlù gbǐn wŏ èì nyìnì ye jɛ dɔ̀ɔ̀ nù gbǐn tàodè. Wòlù ě tèèli towò towóì nɛ̀ nyɔɔ kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ sà ye mù nù. Wòlù ě sùjù nu wàlàì túúlé tún nyìnì ye mù nù gbǐn tàodè. 23Wòlù ě lámbó sà ye mù nù gbǐn tàodè. Wòlù ě nyinɔ tɔla nyɔ̀ɔ̀ nɛ̀ jiji tɔla nyɔ̀ɔ̀ wo wòì nyìnì ye mù nù gbǐn tàodè. Dúwai dɛ̀ɛ̀ nù, mù tǔn nɛ̀ nyɔɔ́ò deó faain nu kewu nyɔ̀ɔ̀ò tàode nu nyɔɔ́ò gbǐn wou jìjà. Mù podóè ŋwùnù mù gbǐlaió tàode nu nyɔɔ́ò." 24Wò saó Babelɔ̀ŋ ku sɛlɛ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò sàó Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò nɛ̀ wɔ wòlúò wo tòyóè va. Ŋgàmáà nù wòlíì gbǐn wó gbidí wo javàì tàode wo tòyóè deó va.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\