Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 19

1Wɔ̀lɔ́ ei jèdè mà nyìnìó wòì èì wɔ̀lɔ́ é deó mùnɛ̀ wòlu gbani gbàà e wolàì Ŋgàlaò jɛ e dè tan, "À nà bèjì Ŋgàla. Nà Ŋgàláà wɔ bèè è dè sɛlɛ nu wolo sɛ̀lɛ̀, bɛlɛ bi, e kanàì dè de kewu. 2Wɔ sɛlɛ nu selíì dè ŋgàma, e dè telembo. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ jijíò woi jèe fun nyinɔ́ɔ̀ wɔ sɛlɛ̀ nù seli ya e sìɤàì wɔ̀ì. Wɔ̀ nyùmaó tàodéè wɔ jiji wùlɛi jèe fun sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. Ŋgàla saó wɔ̀ ku sɛlɛ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ javaó Ŋgàla wɔ jòwò nyɔɔ́ò." 3Gbaniíì wòíì jió mùndí sémbéŋ è nɛ̀, "À nà bèjì Ŋgàla. Jɛ gbàáà e kin sòyóè è ka gbàinù dè wɔ́wɔ̀wɔ́." 4Wòlu laàì kowaa sɔn kwai nyìyɛ́ò è kanàì dè lɔ̀ɔ̀n lɛ́ò wò gbió dè wo sɔ̀ Ŋgàla wɔ́ deó kada kpóè eodè konù wò tan, "È dè nyɔìŋ, À nà bèjì Ŋgàla!" 5Tún sún woloó kada kpóè doo e wolàì wòlu fuyó wòì. È nɛó, "Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò e kanàì dè nàí gbǐn á dè wɔ̀ jòwò nyɔ̀ɔ̀ò à nà bèjì wɔ̀. E ŋwúnai bi nyɔ̀ɔ̀ nɛ̀ wɔ̀lɔ́ pɛ́ wɔ̀ì ŋwúnai bi." 6Edèè mà nyìnìó wòi sún èì e wolàì wòlu gbani wòì, mùnɛ̀ mùndí ní koo nu kewu kewu bùlu tún, nɛ̀ mùndí jìjàìnde dùlun tún gbàà. Mà nyìnìó wo wòíì èì wò nɛ̀, "À bèjì Ŋgàla. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, nà De Kewu Gbǐn Ŋgàláà wɔ̀ wɔ̀ dè kadáà wòlù gbǐn eu jìjà. 7À nà tili kulu dè, à bèjì wɔ̀ wɔ de kewúì ŋwùnù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Bɛya Bɛya Jíɔ̀ wɔ nyinɔ tɔla gbǐdíì e tòò è tili ya, ŋwɔnɔ̀ wɔ nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ wɔ bulùì nɛ̀ nyàŋgè ya e ŋwùnù. 8Wòó è ŋwuni ya wɔ̀ tù jújú tɔnì tɔni fófó." (Jújú tunyɛ́ɛ̀ èè dè Ŋgàla wɔ wòlúò wo kùlà kùla kàíì.) 9Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàlaò jɛ tedíɔ̀ taón mì, "Kwali wɔ̀lɔ́ jàkùn eu. Kulu de tili dè wòló jɔ̀ɔ̀ wòó wò jíví ya Bɛya Bɛya Jíɔ̀ wɔ nyinɔ tɔla gbǐdíì eu." Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàlaò jɛ tedíɔ̀ tɛmuó è mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Àa Ŋgàla wɔ ŋgàma wòíì dè." 10Mà bùlùó wɔ kɔyàì mà sɔ̀ wɔ̀, kɛ́ wɔ̀ taón mì, "Ka nɛ̀ dɔ̀ɔ̀! Mà dè mù bàde jòwò nyɔ̀ɔ̀, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ mù bíò dè wó júwàì wɔ̀lɔ́ ŋgàma Jisɛ̀ wɔ́ siyadí è wò. Sɔ̀ Ŋgàla." Tedíì Jisɛ̀ wɔ́ tɛmudí è, e nɔɔ̀ kèlì nyɔɔ́ò pɛ́ wò tɛmudí. 11Dɔ̀ɔ̀ mà sàó jìjàìndéè kali, ŋwɔnɔ̀ sowó tunyɛ deó va ŋwunìnù wɔ namai nyɔɔ́ɔ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ è deó Sɛlɛ̀ Kamu nɛ̀ Ŋgàma sɛlɛ. Wɔ telembóè wɔ̀ ka è sɛlɛ̀ nù selàì wɔ kɔ̀nàì è wɔ kɔ̀ɔ́ìn. 12Wɔ sǐìn deó mùnɛ̀ kan nyɔ́lɔ́máí ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ gbǐlaó tɔmbɔlɔ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wúlú, nyɛlɛ sún e sàada sàadàì deó wɔ jɛ́ɛ̀ èì, kɛ́ wòlu sún gbǐn èì è sì kɛní wɔ bulúì wɔ́ sìì lɛ́ɛ̀ é dè. 13Jogbóè wɔ́ kwalaó è e gbǐn è deó tòyò. Nyɛlɛ́ɛ̀ wó ka è wɔ̀ jívàì èè dè, "Ŋgàla Wɔ Wòíɔ̀." 14Ŋgàlaò jɛ sɛ́njɛlɛ́ò wò ŋwànìó wɔ̀ bu wɔ dè sowó tunyɛ́ɔ̀ budè konù jújú tunyɛ fófó e dè wɔ̀ì. 15Funú gbàà e tɛɛmu bìbi è kàón wɔ ŋwɔ́ɛ̀ nù wɔ̀lɔ́ wɔ́ kelàì ve è tàodéè, wɔ̀ nɛ̀nàì ve wò kada sɛ̀lɛ̀, wúlé tigbà e dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nyàmáí ve kulepíì kɔya, De Kewu Gbǐn Ŋgàláà sɛlɛ kulu jìai kulepi nu wàlàíì. 16Nyɛlɛ́ɛ̀ e sàada sàadáà é deó wɔ jogbóè èì nɛ̀ wɔ bɔmbɔ́ɛ̀ èì èè deó "kadaíò wo Kadáà, wòlu nyɔɔ́ò wo Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀." 17Edèè mà sàó Ŋgàlaò jɛ tedí kɔlɛ̀n ŋwúnùnù kùlíì eodè. Wɔ̀ faó wòì dè sémbéŋ wɔ jívi nyàndáíò wó ka sijɛ́ɛ̀ va èì bɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Nà jì nà gbanàì èì dí kɔlɛ̀n Ŋgàla wɔ gbǐdí gbàáà ŋwùnù. 18Nà jì nà jì kadaíò wo jeíì, sɛ́njɛlɛ wòlù gbààvìíò nɛ̀ wo sɛ́njɛlɛ́ò jòò wo jeíì, nà jì sowóò nɛ̀ wo namu nyɔɔ́ò jòò wo jeíì, nà jì wòlíì gbǐn wo jeíì, e kɔnyà pɛ́, wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì kɔnyà dè pɛ́, e gbì e ŋwúnai bi nyɔ̀ɔ̀ nɛ̀ wòlúò wòì ŋwúnai bi pɛ́ wòì." 19Dɔ̀ɔ̀ mà sàó nɛ̀mɛ́ɔ̀ nɛ̀ tàode kada gbààvìíò nɛ̀ wo sɛ́njɛlɛ́ò jòò wo gbanai gbanai dí kɔlɛ̀n wò kɔ̀nàì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ bò wó deó sowóɔ̀ budè, e gbì wɔ sɛ́njɛlɛ́ò wòì. 20Wò bɛ̀nìó nɛ̀mɛ́ɔ̀ kpindi bò nù e kanàì dè duulì kèlì nyɔɔ́ò wó bió podoi podo wɔ̀ sǐn ku. (Podoi dòò nù wɔ̀ nùmáó wòló nɛ̀mɛ́ɔ̀ wɔ bèéè é deó wòì, e kanàì dè wòló wó bió nɛ̀mɛ́ɔ̀ wɔ wolàì lɛ́ɔ̀ sɔ̀.) Nɛ̀mɛ́ɔ̀ nɛ̀ duuli kèlì nyɔɔ́ò jòò, wo gbǐn wo sɛ̀lɛ̀ sìɤàìó, wo mɛni wò kamu kamu póló gbàáà nù. 21Wò javaió wo sɛ́njɛlɛ́ì funú gbàáà é toluó sowó namai nyɔɔ́ɔ̀ wɔ ŋwɔ́ɛ̀ nù. Nyàndáíò jió wo jei wɔ̀lɔ́ dòdóè wɔ́ gbɛó e jìì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\