Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 2

1"Sàada tedí wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ bò wɔ́ dè Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè eu jìjà é dè Ɛfisɔ jɛ̌ɛ̀ nù. "Àa tedíì dè é wolòì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ soikwai dɔ́wɔ́ò dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ jìjà faáàn eu, wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka lámbó dùmài dɔ́wɔ́ò tidíì namàì wó nyàŋgàì kòo. 2Mà sì wɔ̀lɔ́ gbǐn nà dí è nɛ̀ ya. Mà sì è jɛ́ nà jòwò ya dí tìti, nɛ̀ mùndí jɛ́ na kulu é kálìì. Mà sì è nàa ka kùla siin nyɔɔ́ò jàdè faàìn dùmà, nɛ̀ jɛ́ nà wòló wò nù sɛ ya wó nɛ̀ wò dè Kolàì wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ò, kɛ́ wòì è dè. Ŋwɔnɔ̀ nà è siya ya wɔ̀lɔ́ wò dè duuli nyɔ̀ɔ̀ò. 3Na kulu kálí kálìì dè, nà mùndí mànɔwɔ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà sà ya mi sɛlɛ ŋwùnù, ŋwɔnɔ̀ nàì nɛ̀ sòlì. 4Kɛ́ àa sɛlɛ siíìn dè ná dè e mi nɛ̀nàìnù, nàì mì jàvà ye mùnɛ̀ jɛ́ ná jàvàó mì e ku nyɔɔ sepáà nù. 5Nà kùlà nɛ̀mu kulu dè e kàn jɛ́ ná bió dè. Nà nì na sɛlɛ siíìn budè ku, nà nɛ̀ wɔ̀lɔ́ ná bió e nɛ̀ e ku nyɔɔ sepáà nù. Nàì má na sɛlɛ siíìn budè kuni, mà jì ve ma saàì na lámbóì dí. 6Kɛ́ àa na sɛlɛ kàíì dè ná dè e nɛ̀nù, nàì Nikòlàtii sìŋgbe nyɔɔ́ò kùlà kùláà jàvà, ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ mì pɛ́ mà jɛ è. 7"Nàí nɔi dè nà wúlú èì é ka dè nyìnì nà tuwà nɔidè wòíì eu Ŋgàla Wɔi Nyina ka è sìŋgbéì nu nyɔɔ́ò se! "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ keli ve kɔ̀ɔ́ɛ̀n, mà nì ve wɔ̀ gbulu wɔ jì lɔ̀ɔn fɔŋwu ni tíì e kwaíì é dè Ŋgàla wɔ kpeléè nù." 8"Sàada tedí wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ bò wɔ́ dè Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè eu jìjà é dè Sìmana jɛ̌ɛ̀ nù. "Àa tedíì dè é wolòì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ dè kúì nù wɔ dè mùndí jèèkaláà, wɔ̀lɔ́ wɔ́ falan dí wɔ dɔdè falan jɔ̀ɔ̀. 9Mà sì sɛlɛ tàáìn wòò é dè nau funù. Mà sì è jɛ́ ná kómbóì, kɛ́ ŋgàmáà nù na nyàŋgè nyàŋgè è dè. Sɛlɛ siíìn kíínɛ́í wòló wòì Jusi wóó dè wó nɛ̀ wò dèì wó ka è na nyɛlɛ tɛmàì mà sì è. Kɛ́ wò dè sìŋgbéè nù é dè Setɔ̀ŋ wɔ bèè. 10Nàa ŋwààmù mànɔwɔ sún gbǐn sa ŋwùnù é dè na jèi jìnù. Nà kìi nɛ̀mu. Nyina siíòn kadáà sɛ ve nà nù, na téŋ kpindi bo nu mɛni eu jìjà, ŋwɔnɔ̀ na mànɔwɔ sàáà júwà ve kùlùì kowaa. Nà dè sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ò mi ŋwùnù èe de ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ ná dè falan wù ku. Mà nì ve nà lɔ̀ɔn fɔŋwù e dè na de kwalàì lɛ̀ na kɔ̀ɔn kelíì ŋwùnù. 11"Nàí nɔi dè nà wúlúì é ka dè nyìnì nà tuwà nɔidè sɛlɛ́ɛ̀ eu Ŋgàla Wɔi Nyináà ka è sìŋgbéì nu nyɔɔ́ò se. "Wòló wó kelì ve kɔ̀ɔ́ɛ̀n falan wɔ sɔníɔ̀ wɔ̌ wo bò jì." 12"Sàada tedí wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ bò wɔ́ dè Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè eu jìjà é dè Pɛkamɔ jɛ̌ɛ̀ nù. "Àa tedíì dè é wolòì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ dɛ funú ŋwɔ̀ì sɔ́ɛ̀n dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 13Mà sì feé ná dè na tàodéè nɛ̀nù, va Setɔ̀ŋ wɔ kada kpóè dè. Kɛ́ ŋgàmáà nù nà dè nɔɔ̀ mi nyɛlɛ́ɛ̀ nù. Nàó mi funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ bu wolo jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wó javadí mi sɛlɛ kamu seeléɔ̀ Antepɔ̀ na tidì, feé Setɔ̀ŋ dè konù. 14Kɛ́ àa sɛlɛ siíìn dè ná dè e mi nɛ̀nàìnù. Na téŋ nà ka Belàŋ wɔ sɛlɛ siyáà bu ŋwànì. Wɔ̀ wɔ̀ siyadí Balà jɛ́ dɔ̀ɔ̀ mɛni ve Esulɛ nyɔɔ́ò faàn sɛlɛ siìn nɛ̀ sɛlɛ nù, èé wɔ́ káladí wo kulu wò jì jìlɛ́ɛ̀ wó saaidí saaɤà lɛ wùlɛ́ò wòì, wo kpɛn mùndí bàdè sɛ̀lɛ tu. 15Nyɔìŋ nɔɔ̀ wòlíì téŋ wò dè na tidì wó ka Nikòlatìya sìŋgbe nyɔɔ́ò sɛlɛ siyáì bu ŋwànì. 16Nà nì na sɛlɛ siíìn budè ku. Èì má edèè de, mà jì ve na bò ma kɔ̀nàì wòlúò bò funú gbàáà é dè mi ŋwɔ́ɛ̀ nù. 17"Nàí nɔi dè nà wúlú èì é ka dè nyìnì nà tuwà nɔidè sɛlɛ́ɛ̀ eu Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ́ ka è sìŋgbéì nu nyɔɔ́ò se. "Wòló wó kelì kɔ̀ɔ́ɛ̀n mà nì ve wò manáà sún é dè kìimùnù. Mà nì ve wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn túúlé tunyɛ̀, wɔ̀lɔ́ nyɛlɛ dèèlè sàada sàada dè eodè, wɔ̀lɔ́ wòlu sún gbǐn èì è sì kɛní wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wó nì è wɔ̀." 18"Sàada tedí wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ bò wɔ́ dè Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè eu jìjà é dè Tàyàtailɔ jɛ̌ɛ̀ nù. "Àa tedíì dè é wolòì Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ sǐìn mùnɛ̀ kan, wɔ kɔyaíì dè ei dè nɔ̀lù mùnɛ̀ kava wúlé wó nɔ̀làì. 19Mà sì wɔ̀lɔ́ ná ka è nɛ̀. Mà sì na jàváà, ma sì na sɛlɛ kamu nyɔɔo dè sɛ̀lɛ́ɛ̀, ma sì jɛ́ ná dè jòwònù, mà sì è jɛ́ ná kálìì kulu. Mà sì è nà dè naà sɛlɛ kàí tɛ̀gbɛ̀lɛ nɛ̀nu e tì e ku nyɔɔ sepá nù eu. 20Kɛ́ àa sɛlɛ siíìn dè ná dè e mi nɛ̀nàìnù. Nà ka nyinɔ́ɔ̀ Jɛsebɛ̀ jàdè faàìn dùmà wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka wɔ bulu wɔ̀ì Ŋgàla wɔ tedí tɛmu nyɔ̀ɔ̀ jívàì. Wɔ̀ ka mi jòwò nyɔɔ́ò sɛlɛ̀ siya wɔ kálà wo kulu wɔ̀lɔ́ wò dè nyinɔ wùlɛ̀ woi jèe funa nɛ̀ mùndí wò dè jìlɛ́ì jì wó saàì saaɤà lɛ wùlɛ́ò wòì. 21Màó wɔ̀ dúwàì ni ya wɔ̀ nì wɔ̀ sɛlɛ siíìn budè ku. Kɛ́ wɔ̀ì jàvá wɔ́ sa jijii towò towóì jèe fun sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù faàn. 22Dɔɔ ŋwùnù mà mɛni ve wɔ̀ kpaya nu feé wɔ́ dè ve nɛ̀ wòló wò jòò wɔ́ bió woi jèè fun wo sà mànɔwɔ dí tìti. Wòì má wo kùla siíìn budè kuni wó bidí è wɔ nɛ̀nàì, mà nɛ̀ ve sɛlɛ wɔ̀lɔ́ fáálíìn. 23Mà java ve wɔ jède nyɔɔ́ò pɛ́, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má sìŋgbéì nyɔɔ́ò sì ve è wò nɛ̀ mì mà dè wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ sìì wòlù fuyó wɔ kulu dè kùláì nɛ̀ wɔ kului nù sɛ̀lɛ́ì. Mà nì ve na kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn màyɛ mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ jòwòì. 24"Kɛ́ na kpolóè ná dè Tàyàtailɔ jɛ̌ɛ̀ nù nàó sɛlɛ siya siin wɔ̀lɔ́ bu ŋwànì, nàó sɛlɛ́ɛ̀ kpɛn wòlíì téŋ wó ka è jívàì Setɔ̀ŋ wɔ kìimu nù sɛlɛ nu jeli jelíì." Mà dè e na senù, mǎ gba wùlɛ̀ nà wúlú funa. 25Kɛ́ e sìɤàìnù ma dè jèè jì kɛní nà yá wɔ̀lɔ́ dè kan kpáán é dè nà jɔ̀ɔ̀. 26Wòló wó kelìì kùlúìn, wó ka mi kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀nù sìɤàì wo tàodéè kala dè, mà nì ve wò de kewu kɔlɛ́ɔ̀n nɔɔ̀ mì Téɔ̀ nidí è mì ku. Mà nì ve wò de kewu tàode nu nyɔɔ́ò wou jìjà, wo dèàì wou jìjà wúlé tigbà, nɛ̀ mùndí wò wàlà ve wò nù mùnɛ̀ jɛ́ kava ka wàlù. Mà nì ve wò sànyà tidi soikwáà pɛ́. 29"Nàí nɔi dè nà wúlú èì é ka dè nyìnì, nà tuwà nɔidè sɛlɛ́ɛ̀ eu Ŋgàla Wɔi Nyináà ka è sìŋgbéì nu nyɔɔ́ò se."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\