Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 20

1Dɔ̀ɔ̀ mà sàó Ŋgàla wɔ tedíò dɛ̀ɛ̀ wɔ wolo Ŋgàlaò jɛ wɔ jì jòwù beeli gbàáà è ŋwɔu jiliɤíì e kanàì dè jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀i ŋwɔmu ŋwɔmu gbàáà e dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 2Wɔ̀ kamuó kwíín gbɛ̀ɛ́ɔ̀n, wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ nu lɛ dɔ̀ɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ èè dè nyina siíòn kadáà kpedeó Setɔ̀ŋ. Wɔ̀ mɛnió wɔ̀ì jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀ì tèì kɔ̀lɛ wúlúì kowaa ŋwùnù. 3Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ mɛnió wɔ̀ jòwù beelíì nù wɔ kpan e ŋwɔ́ɛ̀, wɔ sídà èì jèlí kpɔlɔwɔ̀, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wɔ̌ tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐlai ye e sìɤàìnù tèi kɔ̀lɛ̀ wúlú kowaáò tì. Dɔ̀ɔ̀ ei jèdè wò yá wɔ̀ dè ti dúwai kɛlɛ jàdè. 4Mà sàó kada kpoì konù wòlúò deó eodè konù wò nió wò de kewu sɛlɛ nu seli ŋwùnù. Wòló wó selió wò wúlú mà sàó wo lɔ̀ɔn fɔŋwúì. Wò javaó wòlu wòló wó deó kèlìnù e kàn Jisɛ̀ nɛ̀ Ŋgàla wɔ wòíì. Wòó nɛ̀mɛ́ɔ̀ sɔ̀ kpedeó wɔ wolàì lɛ́ɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ bèéè sún èó wo kujɛ́ì nɛ̀ wo faáìn èì dè. Wò sàó wo lɔ̀ɔn fɔŋwúì jèè nɛ̀ Kolàì wò jòò wo nɛ̀ kada sɛ̀lɛ̀ tèi kɔ̀lɛ̀ wúlú kowaa jàdè. 5(Falan wòlúò kpolóè wòó dè dɔ̀ falan jɔ̀ɔ̀ e sìɤàìnù tèi kɔ̀lɛ wúlú kowaáò wo tì.) De dɔ falan jɔ̀ɔ̀ e ku nyɔɔ sepáà èè dè wɔ̀lɔ́. 6Kulu de tili gbàà dè wòló jɔ̀ɔ̀ wó dè wòló tidì wò sepá wó dɔ ve dè falan jɔ̀ɔ̀. Falan sɔníɔ̀ wɔ de kewu ě wou jìjà dè ye. Wò dè ve saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀ò Ŋgàla nɛ̀ Kolàì sɔn wòì. Wò nɛ̀ ve kada sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ wo jòò tèì kɔ̀lɛ̀ wúlú kowaa jàdè. 7Tèi kɔ̀lɛ wúlúì kowaáò kàmá tì, wɔ̀ sa ve Setɔ̀ŋ kpindi bóè nù. 8Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ bɛ̀ ve wɔ nùmá wòlíì wó gbàvàì dè tàvíì nù é dè tàodéè nù. Dɔ̀ɔ̀ è dè Kaà e kanàì dè Mekàà. Setɔ̀ŋ nyìnì ve wò dí kɔlɛ̀n kɔ̀ɔn kɔn ŋwùnù. Wò tùmù mùnɛ̀ júwó fandɛ joliíì. 9Wò jió wo kalàì dè tàodéè dí gbǐn wo kamàì Ŋgàla wɔ wòlúò wou feé wó deó, e kanàì dè wɔ jàvà jɛ̌ɛ̀. Kɛ́ kan woloó Ŋgàlaò jɛ e kinya wò kpɔlɔwɔ̀. 10Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má nyina siíòn kadáà wɔ́ nùmáó wò wò mɛnió wɔ̀ káàn e kamu kamu póló gbàáà nù feé wòó nɛ̀mɛ́ɔ̀ mɛni ya e gbì duuli kèlì nyɔɔ́ò wòì. Wò dè ve juwa dí tìti gbàa sà wɔ́wɔ̀wɔ́ tɔɔlù gbì kwàndà èì. 11Dɔ̀ɔ̀ mà sàó kada kpo tunyɛ póló gbàà dɛ̀ɛ̀ e kanàì dè wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ deó eodè. Tàvíì e kanàì dè jìjàìndéè wò woloó wɔ̀ ku, ŋwɔnɔ̀ wòlù èó bɛ́ɛ́lɛ́ wò sà ye. 12Ŋwɔnɔ̀ mà sàó falan wòlúò, e ŋwúnai bi nyɔ̀ɔ̀ pɛ́ nɛ̀ wòló wòì ŋwúnai bi, ŋwúnùnù kada kpóè kudè, ŋwɔnɔ̀ jàkúìn e kali kalìì deó. Dɔ̀ɔ̀ wò kalió jàkun wùlɛ̀ wɔ̀lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwu nyɔɔ́ò nyɛlɛ́ì deó è nù. Wò selió falan wòlúò wo sɛlɛ́ɛ̀ nù e kàn sɛlɛ́ɛ̀ wó nɛó è, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ é deó jàkúìn nu. 13Júwó tió falan wòlúò dè wó deó wɔ̀ nù. Falan e kanàì dè mànɔwɔ sàáì tió falan wòlúò dè wó deó wò jɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wò selió wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn wo sɛlɛ́ɛ̀ nù mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ e nyɔɔ́ɔ̀ kùlà kùláì deó. 14Káàn kinya ve falan nɛ̀ mànɔwɔ sàáì. (Kan gbàa wɔ̀lɔ́ èè dè falan sɔníɔ̀.) 15Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ èó lɔ̀ɔn fɔŋwu nyɔɔ́ò nyɛlɛ jàkúìn nù dè, wò mɛnió wɔ̀ kan gbàáà nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\