Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 21

1Dɔ̀ɔ̀ mà sàó Ŋgàlaò dèèléè e kanàì dè tàode dèèléè. Ŋgàlaò jɛ ku nyɔɔ sepáà e gbì tàode ku nyɔɔ sepáà èì è nyɛ̀lɛió dè, júwó wɔ̀ó e dí dè ye mùndí. 2Ŋwɔnɔ̀ mà sàó Ŋgàla wɔ jɛ gbàáà Jèlusàlɛ̀ŋ jɛ e dèèle e wolo Ŋgàlaò jɛ, Ŋgàla bò e nyàŋgè nyàŋge mùnɛ̀ jɛ́ sava nu dùma nyinɔ̀ ka dè mùwàì kàí jiji tɔla ŋwùnù. 3Dɔ̀ɔ̀ mà nyìnìó wòì dɛ̀ɛ̀ èì sémbéŋ e wolo kada kpóè dòo è nɛ̀, "Ŋgàla wɔ̀ wɔ wòlúò tidì ko ya, ŋwɔnɔ̀ wɔ kándai ve wò tidì koì, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wò dè ve wɔ̀ gbàìòn. Nɛ̀ Ŋgàla wɔ bulúì jòò wò dè ve dí kɔlɛ̀n wɔ dè wo Ŋgàláà. 4Wɔ̀ sa ve wò sǐn dè mɛ̀ŋwu ŋwɔnɔ̀ falan sɛ̀lɛ̀ ě e dí dè ye, kului jàì sɛ̀lɛ̀ ě e dí dè ye, nɛ̀ mùndí wòlù ě juwa sà ye. Sɛlɛ laáì è dè tì ya." 5Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka kada kpóè eodè ko wɔ̀ nɛó, "Mà lɛ́ì gbǐn dèèlè tùwà ya." Wɔ̀ seó è mì mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Sàada wɔ̀lɔ́ jàkun eodè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòi wòló wò dè ŋgàma, ŋwɔnɔ̀ wòlù gbɛ̀ wo funàì." 6Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tɛmuó è wɔ̀ nɛ̀, "È dè kala ya. Mì mà dedí e dí lɛ́ì sún gbǐn kìyá e dí dè, mì mà dè ve e dí lɛíì gbǐn kàmá dè tì. Mì mà dè tɔide dùmài, ma dè sɛɛnai. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn nímí namu soò é dè wɔ̀ì, mà ŋwuni ve è wɔ namu nímíì é wolo lɔ̀ɔ̀n fɔŋwu ni níɔ̀ nù, wɔ̌ è tɛn. 7Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ kelì ve kɔ̀ɔ́ɛ̀n, wɔ̀ sà ve lɛ wɔ̀lɔ́ mì jɔ̀ɔ̀. Mà dè ve wɔ Ŋgàla, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè mi jí. 8Kɛ́ bɛlɛ bùlù nyɔɔ́ò, wòlu sɔŋwɔ sa nyɔɔ́ò, tàvi nyùmà nyɔɔ́ò, wòlù java nyɔɔ́ò, nyinɔ wùlɛi jèe funa nyɔɔ́ò, wòló wó ka lɛ wùlɛ̀ì sɔ̀ e kanàì dè duuli tɛmu nyɔɔ́ò gbǐn, díì é dè wo ŋwùnù èè dè káàn kamu kamu gbàáà nu é dè falan sɔníɔ̀." 9Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ tedí dɔ́wɔ́ò wòló kèdei kɔ́bai dɔ́wɔ́ò deó wò jɔ̀ɔ̀ kɔlɛ̀n jió mi bò wɔ̀ tan mì, "Jì, ŋwɔnɔ̀ mà siya ve mù Jiji Tɔla Nyinɔ̀. Bɛya Bɛya Jíɔ̀ wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀." 10Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà gbayaó mì kèi póò gbàáà wúlú tidì. Wɔ̀ siyaó mì Jèlusàlɛŋ e dè Ŋgàla wɔ bò wòló Ŋgàlaò jɛ. 11Ŋgàla wɔ dí de mɔ̀lì mɔ̀líì nɛó è e tɔni. Jɛ gbàáà deó de màlàŋà màlàŋà nɛ̀nù mùnɛ̀ túúlé séŋgéí sɔŋwɔ bìbi gbàà. 12Kolóì é kamaió jɛ̌ɛ̀ eu eode buwa buwàì deó, ŋwɔnɔ̀ e ŋwɔ́ì deó èì kowaa kwai sɔn. Ŋgàla wɔ tedíò kowaa kwai sɔn deó kolo ŋwɔíì nù ŋwɔnɔ̀ towòì kowaa kwai sɔ́òn wó deó Esulɛ tàvíì nù wo nyɛlɛ́ì kɔlɛn kɔlɛ́ìn deó kolo ŋwɔ́ɛ̀ kɔlɛn kɔlɛ̀n èì. 13Kolo ŋwɔ́ì taàn kìiaió kulu wolai, taàn kìiàì kulu wolai gbɔ̀ɔ̀nù faan eu, taàn kìiàì kulu wolai e jìjà faan eu, taàn kìiàì kulu bɛ̀ai. 14Jɛ̌ɛ̀ ei kolóè deó kpalai bo kpayai kowaa kwai sɔn eodè, wòló Bɛya Bɛya Jíɔ̀ wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ò kowaa kwai sɔón wo nyɛlɛ́ì e sàada sàada é deó eodè. 15Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ wɔ́ siyɛ̀ìó mi bò, koo wúlé gbolo deó wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, wɔ̀ sɔ́wáì jɛ gbàáà, e kolo ŋwɔ́ì nɛ̀ e kolóè. 16Jɛ̌ɛ̀ é buwa buwáà nɛ̀ e nù gbàa dè déè sɔn è ŋwùnàìó nù. Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ sɔ́waió jɛ̌ɛ̀ wɔ sɔ́wàì tíì é deó wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. È júwaó kulùì kowaa wààyò jɛ̌ɛ̀ nu kɔ̀in ŋwùnù, ŋwɔnɔ̀ e nu gbàà dè déè, e buwa buwáà nɛ̀ eode buwa buwáà è ŋwùnàìó nɔɔ̀ nù. 17Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ wɔ̀ sɔ́waió jɛ̌ɛ̀ ei kolóè. E fɛdɛ́ɛ̀ nu ŋwɔmu ŋwɔmúì deó wòlu kɔya ŋwúnaíì kɔ̀lɛ̀ wúlúì sɔn jèè kowaa kwai wɔ̀folɛ̀, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ lɛ sɔ́wàì sɛɛnai laáà é dedí wɔ́ bió e jòwàì. 18Wò tavaió jɛ̌ɛ̀ ei kolo túúlíì sɔŋwɔ bibii wo tavàì jɛ̌ɛ̀ bulúì kòo bulu bulu mú bió e sa mùnɛ̀ kwíín sǐn. 19Kolóè e kpayáà deó túúlíì sɔŋwɔ bìbi towò towóì. Túúlé ku nyɔɔ sepáà è dè jasipà, túúléè wo ka è tan safaiyà túúléè wó ka è tan aakè, e nyìyɛníɔ̀ deó ɛmɛlɔ túúlé. 20E wààyoníɔ̀ è deó túúléè wó ka è tan onè, e wɔ̀folɛníɔ̀ è deó túúléè wó ka è tan kànilìyɛ̀n, e dɔ́wɔ́níɔ̀ deó kesàlɛ̀, é kwataaníɔ̀ è deó túúléè wó ka è tan bɛɛ̀. E konyìyɛníɔ̀ dè túúléè wó ka è tan topà, e kowaaníɔ̀ dè túúléè wó ka è tan Kasèdɔ̀ŋ, e kowaa kwa kɔlɛníɔ̀ dè túúléè wo ka è tan tɔɔkwè, e kowaa kwai sɔníɔ̀ dè túúléè wó ka è tan àmitàì. 21Wò nyàŋgàìó kolo ŋwɔ̀ì kowaa kwai sɔ́òn tɛndɛ kwai. Kolo ŋwɔ kɔlɛn kɔlɛ́ɛ̀n gbǐn dè tɛndɛ kwai kɔlɛn kɔlɛ̀ìn. Jɛ gbàáà e gbulu gbàáà deó kòo bulu bulu, ei ndéè kalàìŋ mùnɛ̀ kwíín sǐn. 22Màó Ŋgàla wɔ bò sà jɛ gbàáà nù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, De Kewu Gbǐn Ŋgàláà, nɛ̀ Bɛya Bɛya Jíɔ̀ sɔn wò wò dè bóè. 23Kùlù ŋwàlào, wɔ̀ì ŋwàlào, kewu tɔnió kewu èì tɔnió dɔ̀ɔ̀ èó sɛlɛ gbǐn dè jɛ̌ɛ̀ ŋwùnù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ nɔliíì tùwàó jɛ̌ɛ̀ ei ndè kalàìŋ, ŋwɔnɔ̀ Bɛya Bɛya Jíɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè e lámbóè. 24Tàodéè nu nyɔɔ́ò wò namu ve dè è nù wɔ dí de mɔ̀lì mɔ̀líì saaláà nù. Ŋwɔnɔ̀ tàode kada gbààvìíò wò nyìnì ve wo nyàŋgéè è nù. 25Sànyáì gbǐn nù kolo ŋwɔ́ì kali kalìì dè ve. Wŏ è kalà gbǐn tàodè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, kpindi gbǐn ě va gbi. 26Tàodéè nu de kewúì e kanàì dè e nu nyàŋgéè gbǐn wò nyìnì ve è jɛ gbàáà nù. 27Kɛ́ lɛ siin sún gbǐn feleŋge dè èì, ě jɛ dɔ̀ɔ̀ nù gbài, kpedeó wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ́ ka tɛ̀ɛ̀mì sɛ̀lɛ̀ì nɛ̀ kpedeó e kève duulì tɛmu nyɔ̀ɔ̀ dè. Kɛní nɔɔ̀ wòló wo nyɛlɛ́ì é dè lɔ̀ɔn fɔ̀ŋwɔ̀ì nyɔɔ́ò nyɛlɛ jàkúìn nù é dè Bɛya Bɛya Jíɔ̀ jɔ̀ɔ̀, wò wò gbài ve jɛ gbàáà nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\