Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 22

1Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ siyaó mì ní gbàáà bɛ́ɛ́lɛ́ é ka wòlù lɔ̀ɔn fɔŋwù nì. È deó de màlàŋà màlàŋà nɛ̀ mùnɛ̀ túúlé séŋgéí. È ka kada kpóè nù wolo é dè Ŋgàla bèè nɛ̀ Bɛya Bɛya Jíɔ̀ sɔn. 2E dè jɛ gbàáà e gbulu gbàáà tidíì kúlàì. Ní gbàáà e mɛ̀yáì sɔn ŋgòlò kpɛ́lɛ́ lɔ̀ɔn fɔŋwu ni tíì deó va, wɔ̀lɔ́ é ka to e dí dè kowaa kwai sɔn tèì kɔlɛ́ɔ̀n jàdè. È ka to kewu kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn nù. E woíì dè tàodéè gbǐn bawo ŋwùnù. 3Lɛ sún gbǐn, wɔ̀lɔ́ é dè Ŋgàla wɔ sɔnì wòíì jàdè, ě sa jɛ gbàáà nù. Ŋgàla wɔ kada kpóè, e kanàì dè Bɛya Bɛya Jíɔ̀ wɔ kada kpóè è dè ve jɛ gbàáà nù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ jòwò nyɔɔ́ò wò sɔ̀ ve wɔ̀. 4Wò sà ve wɔ kúì, ŋwɔnɔ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ e sàada sàadàì dè ve wo kujɛ́ɛ̀. 5Kpindi gbǐn ě va dè ye, ŋwɔnɔ̀ wŏ lámbó kpedeó kùlɔ́ɔ̀ soo bàlà ye èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè ve wo lámbóè. Ŋwɔnɔ̀ wò dè ve kada gbààvìì wɔ́wɔ̀wɔ́. 6Edèè Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ seó è mì wɔ̀ nɛ̀, "Wòi wòló wò dè ŋgàma, ŋwɔnɔ̀ wòlù gbɛ̀ wo funàì. Ŋwɔnɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla, wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka wɔi Nyináà kèlì nyɔɔ́ò jaindè kwali, wɔ̀ tiyaó wɔ tedíɔ̀ wɔ̀ siya wɔ jòwò nyɔɔ́ò wɔ̀lɔ́ é dè nɛ jìnù bùwàì." 7Edèè Jisɛ̀ tɛmuó è wɔ̀ nɛ̀, "Tuwà nɔidè miu. Mà dè jìnù bùwàì. Kulu de tili dè wòló jɔ̀ɔ̀ wó ka wòíì júwà é wolòì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ é dè jàkun wɔ̀lɔ́ nù." 8Mìí má dè Jɔ̀ɔ́n màó sɛlɛ wòló woi nyìnì kala ya, ma sà wo dí. Èé má kàó sɛlɛ wòló wòì nyìnì ma sà wo dí, mà bùlùó Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ kɔyàì wɔ́ siyaó mì sɛlɛ wòló, mà nɛ̀ mà sɔ̀ wɔ̀. 9Kɛ́ wɔ̀ taón mì, "Ka nɛ̀ è. Mà dè mù bàde jòwò nyɔ̀ɔ̀, ma dè mùndí mù bíò wó dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò, wò bàde jòwò nyɔ̀ɔ̀, e kanàì dè wòló gbǐn wó ka jàkun wɔ̀lɔ́ nu wòíì júwà wo nɛ̀ e sɛlɛ́ɛ̀. Bùlù Ŋgàla kɔyàì mù sɔ̀ wɔ̀." 10Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ seó è mì wɔ̀ nɛ̀, "Ka kìima Ŋgàla wɔ kèli wòíì é dè jàkun wɔ̀lɔ́ nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, sɛlɛ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn e nɛ̀ dúwáì è dàì ya. 11Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ dè màlùŋ nde siin nyɔ̀ɔ̀, wɔ̀ dè màlùŋ nde siin kùláà kùlà. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ dè kùla siin kùlà nyɔ̀ɔ̀, wɔ̀ dè kùla siíìn kùlà. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ dè telembo nyɔ̀ɔ̀, wɔ̀ dè telembo kùláà kùlà. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ dè Ŋgàla wɔ faàn jèe nyɔ̀ɔ̀, wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ faàn jèe nyɔɔ kùla kùlà." 12Jisɛ̀ tɛmuó è wɔ̀ nɛ̀, "Tuwà nɔidè. Mà dè ji buwànù mà nì wòlíì màyɛ, mùnɛ̀ jɛ́ wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn wo kùlà kùláì dè. 13Mì mà dedí e dí lɛ́ì sún gbǐn kìyá e dí dè, mì mà dè ve e dí lɛíì gbǐn kàmá dè tì. Mì mà dè tɔide dùmài, ma dè sɛɛnai." 14Kulu de tili dè wòló jɔ̀ɔ̀ wó ka wo jogbóì sɔlɔ̀ fófó, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve de kewu dè wò jɔ̀ɔ̀ wo jì lɔ̀ɔn fɔŋwu ni tíì e kwaíì, nɛ̀ mùndí wo kɔ̀ìn jɛ gbàáà e kolo ŋwɔ́ì nù wo gbài jɛ gbàáà nù. 15Kɛ́ wòló wó dè jɛ bondéè wò wò dè, kùla siin nyɔɔ́ò, podo nyɔɔ́ò, nyinɔ wùlɛ̀ jèe funa nyɔɔ́ò e kanàì dè wòlu java nyɔɔ́ò, wòló wó ka lɛ wùlɛ̀ì sɔ̀ nɛ̀ wòló wó ka duulì tɛmu wo wòíì nù nɛ̀ wo kùlà kùláì nù. 16"Mìí má dè Jisɛ̀, mà mi tedíɔ̀ tiya ya wɔ̀ kèlì sɛlɛ wòló nàì Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéì nù. Mà dè Dèèvé wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔ̀ɔ̀. Mì mà dè sànde soikwa tɔnì tɔníɔ̀." 17Ŋgàla Wɔi Nyináà nɛ̀ Jiji Tɔla Nyinɔ́ɔ̀ sɔn wò nɛ̀, "Jì." Wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ nyìnì ve wòi wɔ̀lɔ́ èì wɔ̀ yá nɛ̀, "Jì!" Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jàvàì nímíì é ka wòlù lɔ̀ɔn fɔŋwù nì, wɔ̀ namu è sɔŋwɔ ni sɛ̀lɛ̀ èì dè. 18Mìí ma dè Jɔ̀ɔ́n mà dè wòlíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn kpiìnù wó ka Ŋgàla wɔ kèli wòíì èì nyìnì é dè jàkun wɔ̀lɔ́ nù. Wòlu sún gbǐn wɔ̀ tùwàì má wòi wòló eu, Ŋgàla tùwàì ve wɔ ku sɛlɛ saáà eu, dòò dè kedéì wo sɛlɛ̀ é dè jàkun wɔ̀lɔ́ nù. 19Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ sa ve Ŋgàla wɔ kèli wòi wòló wo sún wou wó dè jàkun wɔ̀lɔ́ nù, Ŋgàla sa ve wɔni dídɛ̀ɛ̀ lɔ̀ɔn fɔŋwu ni tíì e kwaíì èì, wɔ sa e nyɔɔ́ɔ̀ wɔni dí jɛ gbàáà èì, wó tɛmùì wɔ sɛ̀lɛ̀ jàkun wɔ̀lɔ́ nù. 20Jisɛ̀ wɔ́ ka wɔ seele wòíì ni, e kàn sɛlɛ̀ wɔ̀lɔ́, wɔ̀ ka è tɛmu wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàma è dè, mà dè ji buwànù." È dè nyɔìŋ. Jì vɛ, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀! 21Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ nɛ̀ wɔ sɛlɛ kàí soolóè wòlíì gbǐn wòì faàòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\