Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 3

1"Sàada tedí wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ bò wɔ́ dè Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè eu jìjà é dè Sàade jɛ̌ɛ̀ nù. "Àa tedíì dè é wolòì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyinai dɔ́wɔ́ò wó dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ e gbì soikwai dɔ́wɔ́ò wòì. Wòlíì sìàì nà dè tàodè, kɛ́ na falan falaìn dè. 2Nà kàlùn nù vɛ! Nà kava wɔ̀lɔ́ nù é teì, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve ě falan pɛɛ́ pɛɛ́, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mà èì ndè sà ya na kùlà kùláà èì wɔ̀lɔ́ dè é ŋwùwá é dè è Ŋgàla sǐn ku. 3Na kulu sìɤàì wɔ̀lɔ́ nù wòó è siya ya na nyìnì mùndí èì. Nà júwà e wòíì nɛ̀ mùndí nà nì na sɛlɛ siíìn budè ku. Nàì má nù kàlùn, mà jì ve na bò mùnɛ̀ jɛ́ jílè nyɔ̀ɔ̀ wɔ́ ka jì, ŋwɔnɔ̀ nǎ mi ji dúwáì sì. 4Kɛ́ na téŋ ná dè Sàade jɛ̌ɛ̀ nù kponu taàn èì na jújúì nù de. À na wo jòò à dè ve de namu dí kɔlɛ̀n jújú tunyɛ dè nàì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, è ŋwùwà nà. 5Wɔ̀lɔ́ wɔ́ kelì ve kùlúìn, wò kwala ve wɔ̀ fɛlɛ jújú tunyɛ̀ mùnɛ̀ wò. Ŋwɔnɔ̀ mǎ wɔ nyɛlɛ́ì jàkúìn nu sa ye lɔ̀ɔn fɔŋwu sa nyɔɔ́ò nyɛlɛ́ì dè è nu. Mì Téɔ̀ nɛ̀ wɔ tedíò sǐn ku mà tɛmu ve è kpáú mà nɛ̀ wò dè mi bèè. 6"Nàí nɔi dè nà wúlú èì é ka dè nyìnì nà tuwà nɔidè sɛlɛ́ì eu Ŋgàla Wɔi Nyináà ka è sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò se. 7"Sàada tedí wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ bò wɔ́ dè Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè eu jìjà é dè Fèlèdɛfiya jɛ̌ɛ̀ nù. "Àa tedíì dè é wolòì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ feleŋge èì wɔ̀ì de wɔ́ dè mùndí ŋgàma nyɔɔ́ɔ̀. Wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ jiliɤíì dè é dè Dèèvé wɔ bèè, wɔ̀ kali má bò gbǐn wòlù èì e kalàì gbɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ kali má bò wòlù gbǐn èì e kalàì gbɛ̀. 8Mà sì na kùlà kùláì. Mà sì è nà bì de kewu biyò. Mà sì è nà mi sɛlɛ̀ siyáà bu ŋwànì ya, ŋwɔnɔ̀ nà sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ò dè ya mi ŋwùnù. Mà bò kali ya na ŋwùnù wòlù gbǐn èì e kalàì gbɛ. 9Nà kìi nɛ̀mu! É kàìn Setɔ̀ŋ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò, duuli tɛmu nyɔɔ dòò wòì Jusi wóó dè wó nɛ̀ wò dè è, mà dè e nɛ jìnù wò jì wò bùlù nà kɔyàì. Wo gbǐn wò sì ve è wò nɛ̀ mà jàvà nà. 10Èé nà mi wòíì júwà ya na kálí kulu è jɔ̀ɔ̀, mà kan ve nà de nɛŋgbɛlɛi dúwáì nù sɛlɛ tààn dè ji jìnù tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn bò wo nu sɛ ŋwùnù. 11Mà dè ji buwànù. Wɔ̀lɔ́ dè nà jɔ̀ɔ̀ nà kan è dè kàí fɔ́ɔ́n, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòlù ě jì na kɔ̀ɔn keli de kwalàì lɛ́ɛ̀ jílè. 12Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ kelì ve mà tùwà ve wɔ̀ gbàlà mi Ŋgàláà wɔ bóè nù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̌ e dí wolàì ye gbǐn tàodè. Mà sàada ve mi Ŋgàláà wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ wɔ̀ì, ma sàada mi Ŋgàláà wɔ jɛ gbàáà nyɛlɛ́ɛ̀ wɔ̀ì, dɔ̀ɔ̀ èè dè Jèlusàlɛŋ dèèlè, é dè mi Ŋgàláà jɔ̀ɔ wolo jìnù wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ. Mà sàada ve mi nyɛlɛ dèèléè pɛ́ wɔ̀ì. 13"Nàí nɔi dè nà wúlú èì é ka dè nyìnì na, nà tuwà nɔidè vɛ sɛlɛ́ɛ̀ eu Ŋgàla Wɔi Nyináà ka è sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò se." 14"Sàada tedí wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ bò wɔ́ dè Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè eu jìjà é dè Làwòdisiya jɛ̌ɛ̀ nù. "Àa tedíì dè é wolòì È Dè Nyɔìŋ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ dè sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ nɛ̀ Ŋgàma seeléɔ̀, wɔ́ dè Ŋgàla wɔ nyàŋgè lɛíì gbǐn tɔide dùmàíì. 15Mà sì wɔ̀lɔ́ nà dí è nɛ ya. Mà sì è nàì lɔ̀mù kpedeó kève tumu. Mà jàvà sɛlɛ́ì sɔ́òn nì, kɔlɛ̀n nɛ̀ nà kwá! 16Kɛ́ èé na sɛlɛ̀ wolàì nímí tɔ̀mbà tɔ̀mbà wɔ̀lɔ́ èì tumu kpedeó èì lɔ̀mù, mà dè na de tɛnìnù mùnɛ̀ nímí. 17Nà ka è tɛmu nà nɛ̀, 'Mi nyàŋgè nyàŋgè è dè kàí fɔ́ɔ́n, lɛ́ɛ̀ gbǐn dè mì jɔ̀ɔ̀ má jàvà è.' Kɛ́ nàì è sì jɛ́ ná dè jɔ̀wɔ́dɔ́ nɛ̀ mùndí jɛ́ ná kamàì jààsɛŋ dí tìti! Na kómbó kómbó è dè, jújú èì nàì dè, nɛ̀ mùndí na sǐìn fulú fulú è dè. 18Mà dè na kpiìnù mu wɔ̀lɔ́ nà tɛn kòo mì jɔ̀ɔ̀, kòo bulu bulúì, é gbɛ̀ na nyàŋgàì. Kɛ́ nà tɛn jújú tunyɛ́ì nà tù è nà kìima na tɛ̀ɛ̀mi dèáì. Nà tɛn kɔ̀lì pɛ́ nà kwali è na sǐìn nù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve na sà dè. 19Wòló má jàvà wò, mà ka wò kpiìn, ma sa wò ku sɛlɛ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve e dè wo kului sɛ̀lɛ̀ wò nì wo sɛlɛ siíìn budè ku. 20Nà kìi nɛ̀mu. Mà ka jŏkunúì ŋwúnù ma kùlù kpúŋwúì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ nyìnì ve mi wòíì èì, wɔ kali bóè mà jì ve wɔ bóè nù, ŋwɔnɔ̀ à wɔ sɔn à jì ve jìlɛ̀ dí kɔlɛ̀n. 21Wòló wó kelì ve kùlúìn mà nì ve wò de kewu wo ko mi kada kpóè fandɛ̀, mùnɛ̀ jɛ́ má kelidí kùlúìn má dè naà mì Téɔ̀ wɔ kada kpóè fandɛ̀ konù. 22"Nàí nɔi dè nà wúlú èì é ka dè nyìnì, nà tuwà nɔidè vɛ sɛlɛ́ɛ̀ eu Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ́ ka è sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò se."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\