Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 4

1Èé wɔ̀lɔ́ kàó è nù wolo mà saió sǐn sɛ̀lɛ saì, ma sà Ŋgàlaò jɛ kpúŋwúì kali. Wòi ku nyɔɔ sepáà é wolaió puu wòì má nyìnìó èì, è taón mì, "Jì jìjáà fèléè, mà siya mù wɔ̀lɔ́ è yá nɛ̀ wɔ̀lɔ́ ei jèè." 2E dí de fúmù fúmù nù Ŋgàla Wɔi Nyináà jió mì jaindè. Kada kpo deó Ŋgàlaò jɛ wòlù dè eodè konù. 3Wɔ kúì nù deó tɔnìnù mùnɛ̀ túúlé sɔŋwɔ bìbi e sɛ̀ɛdɛ sɛ̀ɛdɛ́ɛ̀, e kpinyɛi nɛ̀ mùndí e tààn. Nyɔkɔn sɛ̀ɛdɛ sɛ̀ɛdɛ mùnɛ̀ kèìsìnà è kamaió kpóè eu. 4Kpoì kowaa sɔn kwai nyìyɛ̀ kamaió kada kpóè eu. Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè e wòlu laàì kowaa sɔn kwai nyìyɛ̀ dedí eodè konù, woi jújú tunyɛ̀ì nɛ̀ mùndí wo wúlú koo kada tɔmbɔlɔi. 5Míyá míyá nɛ̀ jìjàìnde dùlun tún de kòàì kòàì deó kada kpóè doo wolàìnù. Sɛŋwui kamu kamu kànjàì dɔ́wɔ́ dedí kada kpóè kudè. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyinai dɔ́wɔ́ò dè nì. 6Kada kpóè kudè deo mɛ̀lɛ̀ mɛ̀lɛ̀ mùnɛ̀ júwó ŋwɔnɔ̀ wòlu sǐn bidí e nu tì mùnɛ̀ túúlé tunyɛ séŋgéí. Lɔ̀ɔ̀n lɛ̀ì nyìyɛ̀ kamaió kada kpóè eu wo sǐìn de woi ku nɛ̀ woi jèè pɛ́. 7Mù bió má ku nyɔɔ sepáà sà mùnɛ̀ jààsulu, sɔníɔ̀ mùnɛ̀ bùye gbàa bɔlɔ, taaníɔ̀ kúì wolaió jiji ku. Nyìyɛníɔ̀ wolàì mùnɛ̀ kaɤɛ̀ wɔ́ dè fewùnù. 8Lɔ̀ɔ̀n lɛ̀ì nyìyɛ́ò wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn kovìì wɔ̀folɛ̀ deó wòì, ŋwɔnɔ̀ wo sǐìn kamai wou, wo màlúìŋ nɛ̀ wo jɛ́ì pɛ́ èì. Kwàndà gbì tɔɔlù èì wòo ka lɔ̀ɔ̀n, wò dè nɔɔ̀ doyo fanù. Àa wo doyo wòíì dè. "Feleŋge èì, feleŋge èì, feleŋge èì nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, De Kewu Gbǐn Ŋgàláà wɔ̀ì dè. Wɔ̀í wɔ́ dedí, wɔ̀í wɔ́ dè, wɔ̀í wɔ́ dè ji jìnù." 9Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè kada kpóè eodè konù wɔ́ dè e dí wɔ́wɔ̀wɔ́, lɔ̀ɔ̀n lɛ̀ì nyìyɛ́ò ka wɔ fúìn nu gbàa tùwa dè, wo dè wɔ bɛlɛ dùmà wo dè wɔ màma sa. 10Sìŋgbéì wòlu laàì kowaa sɔn kwai nyìyɛ́ò ka kada kpo nu ko nyɔɔ́ɔ̀ kɔyàì bùlù wo sɔ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè e dí wɔ́wɔ̀wɔ́. Wò ka wo kada tɔmbɔlɔ́ì dè wòlò kada kpóè kudè wo dè doyo fa wò nɛ̀. 11"Nà Wòlù Nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ nà Ŋgàláà mùníì è dè mu sà fǔn nu gbàa tùwà, bɛlɛ bi nɛ̀ de kewu, mù mù nyàŋgèdí tàode lɛ́ì gbǐn. Mù bulu mù kului sɛ̀lɛ̀ è dedí mù nyàŋgè wò mù kwali wò nùù lɔ̀ɔn fɔŋwù."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\