Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 5

1Mi sǐn sɛ̀lɛ saíì va nù wɔ̀lɔ́ wɔ́ deó kada kpóè nù konù jàkun nu fɔlɔ fɔlɔ́ɛ̀ deó wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, wɔ jìjà faáàn eu, jàkun sàada sàadáà dè e faáìn sɔn eu. Wò sídaó è ŋwɔu jèlíì e dí dè dɔ́wɔ́. 2Ŋwɔnɔ̀ mà sàó Ŋgàla wɔ tedí de kewu kewu gbàáà wɔ dè jìja siyɛ̀ì wɔ̀ nɛ̀, "Wòo dè wɔ̀lɔ́ wɔ́ ŋwùwàì jèlí sída sída dɔ́wɔ́ wòló dí sa wɔ kali jàkun wɔ̀lɔ́ yɛ?" 3Kɛ́ wòlù kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ èì dí sa Ŋgàlaò jɛ kpedeó tàodéè nù, kpedeó falaon jɛ, wɔ́ gbɛó e kalìì wɔ kìi è nù. 4Mà sŏó dí tìti èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlù gbǐn èì dí sa wɔ̀lɔ́ wɔ́ gbɛó jàkúìn kalìì wɔ kìi è nù. 5Edèè Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè wòlu laíò kɔlɛ̀n dɛ̀ɛ̀ sedí è mì wɔ̀ nɛ̀, "Wolo sŏè èì! Kìi nɛ̀mu, Jààsulúɔ̀ wɔ́ wolòì Judà wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nù, Dèèvé wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu wòlù gbàáà wɔ̀ kùlúìn keli ya, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ gbɛ̀ jèlí dɔ́wɔ́ò nyùmàì wɔ kali jàkúìn." 6Edèè mà sàó Bɛya Bɛya Jíɔ̀ ŋwúnùnù kada kpóè nɛ̀ lɔ̀ɔ̀n lɛi nyìyɛ́ò sɔn tidì nɛ̀ sìŋgbéì wòlu laíò jòò wo kamàì wɔu. Mù bió má Bɛya Bɛya Jíɔ̀ sa mùnɛ̀ wó java wɔ̀. Wɔ kǔmbéì deó dɔ́wɔ́, wɔ sǐìn dè dɔ́wɔ́. Wɔ sǐìn dɔ́wɔ́ò wò wò dè Ŋgàla Wɔi Nyina dɔ́wɔ́ò wɔ̀ wò tiya ya tàodéè díì gbǐn. 7Bɛya Bɛya Jíɔ̀ bɛó wɔ sa jàkúìn wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jìjà faáàn eu wɔ́ deó kada kpóè nù konù. 8Èé wɔ́ deó dɔɔ nɛ̀nù, lɔ̀ɔ̀n lɛ̀ì nyìyɛ́ò nɛ̀ wòlu laàì kowaa sɔn kwai nyìyɛ́ò jòò wò bùlùó Bɛya Bɛya Jíɔ̀ kɔyàì. Wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn bàká deó wò jɔ̀ɔ̀, kòo kɔ́bá dè wò jɔ̀ɔ̀ lɛ ŋwàli bibi kàí e si è. Wɔ̀lɔ́ èè dè Ŋgàla wɔ̀ gbàíòn wo wɔ sɔ wòíì. 9Wò faó doyo dèèlè. "Ŋwɔnɔ̀ àa dòyóè dè wó faó è, mù ŋwùwà jàkúìn júwà mu nyùmà e jèlíì mu kali è. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò javaó mù, ŋwɔnɔ̀ mù tòyóè saala nù mù tɛn dí wòlíì Ŋgàla ŋwùnù, wo wolo towóè kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn nù, towò kòwàíì gbǐn nù, wòlu fuyó siì gbǐn nù, e kanàì dè tàvíì gbǐn nù. 10Mù dí wò saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀ò tùwà ya mù kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù wò jòwàì Ŋgàla wɔ̀ì. Ŋwɔnɔ̀ wò dè ve tàodéè nu nyɔɔ́ò wou jìjà." 11Mà kìió dè mùndí ma nyìnì Ŋgàla wɔ tedéò wó tùmùdí wo kwalàìnù wo gbǐn wo wòíì èì. Wò kamaió kada kpóè eu, nɛ̀ lɔ̀ɔ̀n lɛi nyìyɛ́ò nɛ̀ sìŋgbéè wòlu laíò wò jòò. 12Wò faaió doyo jìjà. Àa doyo wòíì dè. "Bɛya Bɛya Jíɔ̀ wó javaó wɔ̀, wɔ̀ ŋwùwà de kewu sa, nyàŋgè, keleɤele, jainu bi, bɛlɛ, nɛ̀ ei kaaje sa." 13Ŋwɔnɔ̀ mà nyìnìó lɔ̀ɔ̀n lɛ́ò gbǐn wo wòíì èì wó dè Ŋgàlaò jɛ, tàodéè nù, falan wòlúò jojɛ, nɛ̀ lɔ̀ɔ̀n lɛ́ò gbǐn wó dè júwó nù, lɔ̀ɔ̀n lɛ́ò gbǐn kpóŋ wó dè tàodéè nù wo dè doyo fa. Àa wo doyo wòíì dè, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè kada kpóè eodè nɛ̀ Bɛya Bɛya Jíɔ̀ sɔn, kaaje, bɛlɛ bi fǔn nu gbàa tùwà nɛ̀ de kewu e dè nàì wɔ́wɔ̀wɔ́." 14Lɔ̀ɔ̀n lɛi nyìyɛ́ò sìnyàó è dè, "È dè nyɔìŋ." Ŋwɔnɔ̀ sìŋgbéè wòlu lààó bulúò wò kɔyàì wo sɔ̀ Ŋgàla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\