Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 6

1Edèè mà sàó Bɛya Bɛya Jíɔ̀ wɔ sa jèlí sídà sídà dɔ́wɔ́ò e kpala gbǐlà gbǐla ku nyɔɔ sepáà dí. Ŋwɔnɔ̀ mà nyìnìó lɔ̀ɔ̀n lɛ́ì kɔlɛ̀n wɔ wòì èì mùnɛ̀ jìjàìnde tún wɔ̀ nɛ̀, "Jì." 2Mà kìió va. Ŋwɔnɔ̀ sowó tunyɛ̀ deó va. Tɛŋga deó wɔ namàì nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wò tùó wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ kada tɔmbɔlɔ́ɛ̀. Wɔ̀ deó sowóɔ̀ namàìnù mùnɛ̀ kɔ̀ɔn kelì nyɔ̀ɔ̀, wɔ́ dè sɛlɛ̀ eu bɛ̀nù. 3Edèè Bɛya Bɛya Jíɔ̀ sadí jèlí kpala gbǐlà gbǐláà sɔníɔ̀ e dí. Dɔ̀ɔ̀ mà nyìnìó lɔ̀ɔ̀n lɛ sɔníɔ̀ wòì èì wɔ̀ nɛ̀, "Jì." 4Dɔ̀ɔ̀ sowó tààn dɛ̀ɛ̀ jió. Wò nió wɔ namàì nyɔɔ́ɔ̀ de kewu wɔ̀ nyìnì kɔ̀ɔ̀n tàodéè nù, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve jijíò java yiì. Wò tùó wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ kɔ̀ɔn kɔ̀nàì funú gbàà. 5Edèè Bɛya Bɛya Jíɔ̀ saó jèlí kpala gbǐlà gbǐla taaníɔ̀ dí. Ŋwɔnɔ̀ mà nyìnìó lɔ̀ɔ̀n lɛ́ò taaníɔ̀ wòì èì wɔ̀ nɛ̀, "Jì;" Mà kìió va, ŋwɔnɔ̀ sowó sǔlé deó va. Lɛ sɔ́wàì lɛ̀ì sɔn deó wɔ namai nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 6Mà nyìnìó lɛ tún èì, mùnɛ̀ wòlu wòì e dè lɔ̀ɔ̀n lɛ̀ì nyìyɛ́ò tidi wolàì è nɛ̀, "Sùjù kài sisi kɔlɛ̀n è dè kùlà kùlà kɔlɛ̀n jòwo màyɛ́ɛ̀. Dɔ̀ɔ̀lɔ kài sisii tààìn è dè kùlà kùlà kɔlɛn jòwo màyɛ́ɛ̀. Kɛ́ nàa nyùmà kponúì nɛ̀ so dɛ̀mù dɛ̀múì!" 7Edèè Bɛya Bɛya Jíɔ̀ sadí jèlí kpala gbǐlà gbǐlà nyìyɛníɔ̀ e dí. Mà nyìnìó lɔ̀ɔ̀n lɛ̀ nyìyɛníɔ̀ wòì èì wɔ̀ nɛ̀, "Jì." 8Mà kìió va, ŋwɔnɔ̀ mà saó sowó sǐn de fùùlɛ̀ va, wɔ namai nyɔɔ́ɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ deó Falan. Nɛ̀ falan sɔn wò deó sowóɔ̀ budè. Wò nió wò de kewu tàodéè e finyai nyìyɛ́ì kɔlɛ̀n eu jìjà wò javàì wòlíì funú gbàà, wò javàì wò ŋwɔmu, wò javàì wò kèdè, nɛ̀ tàodéè nu nɛ̀mɛ kaamu kaamúò. 9Edèè Bɛya Bɛya Jíɔ̀ sadí jèlí kpala gbǐlà gbǐláà wààyoníɔ̀ dí. Wòló wo Ŋgàla wɔ wòi tɛmu sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀ wɔ seelei dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù wó javaó wò, wo kwííòn deó Ŋgàla wɔ bendéè jàdè. 10Wò tɛmaió è jìjà wò nɛ̀, "De Kewu Gbǐn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, feleŋge èì mùì dè, nɛ̀ mùndí mù dè ŋgàma. Dúwáì fe tùnà tùnà è júwà ve mu kìyá tàodéè nu wòlúò wo sɛlɛ́ɛ̀ nù seli, mu sa wò ku sɛlɛ̀ nà java ŋwùnù?" 11Wò nió wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn jogbo tunyɛ̀ì. Ŋwɔnɔ̀ wò sedí è wò wò nɛ̀ wò lɔ̀ɔ̀n e biyo sún kpɛɛn è sìɤàìnù wò java wò bàde jòwò nyɔɔ́ò dòdóè nɛ̀ bíò dòdóè wó deó wòlù wo java wò. 12Ŋwɔnɔ̀ mà sàó Bɛya Bɛya Jíɔ̀ wɔ sa jèlí kpala gbǐlà gbǐláà e wɔ̀folɛníɔ̀ dí. Tàvíì tìnìó dí tìti, e dè nu bùlù, kùlɔ́ɔ̀ sǔlè mùnɛ̀ jújú sǔle dí tìti, kewɔ́ɔ̀ tànì gbàìn mùnɛ̀ tòyò. 13Soikwaíì woloó jìjàìndéè wo bùlù tàvíì eodè mùnɛ̀ jɛ́ fìví gbàà ko má kɔ̀lɛ̀ ti nù e tɔlíì ka dè kwali. 14Sijɛ́ɛ̀ nyɛ̀lɛió dè mùnɛ̀ wó fɔlɔ gbàlán nù. Ŋwɔnɔ̀ kèì gbààvìíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn nɛ̀ nítíìn kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn è woloó koai. 15Edèè tàodéè e kadaíò, wòlúò wó dè wòlù eu jìjà, sɛ́njɛlɛ̀ wolu gbààvìíò, nyàŋgè nyɔɔ́ò e kanàì dè de kewu nyɔɔ́ò, e gbì wòlíì gbǐn, e kɔnyàì nɛ̀ wòló wòì kɔnyàì de, wò kìimuó kpala wúì nɛ̀ kpaliíì jàdè é deó kèíì nù. 16Wò jívió kèì gbààvìíì e kanàì dè kpalaíì wò nɛ̀, "Nà bulu nà eodè nà kìima na kada kpóè eode nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì, nɛ̀ mùndí nà sa nà Bɛya Bɛya Jíɔ̀ wɔ sɛlɛ kulu jíì ku. 17Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wo sɛlɛ̀ kulu ji sànyà gbàáà è sàn ya. Ŋwɔnɔ̀ wòo gbɛ̀ sɛlɛ kulu jìíì ku ŋwúnìì yɛ?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\