Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 7

1Dɔɔ ei jèdè mà sàó Ŋgàla wɔ tedíò nyìyɛ̀ ŋwúnùnù tàodéè e sɔ̀ŋgìì nyìyɛ́ì nù. Wò deó fìví wolai nyìyɛ́ò dí de kanù wɔ̀lɔ́ fìví gbǐn ě jì dè jì tàvíì eodè, júwó wɔ eodè kpedeó e tòì dí sún gbǐn. 2Ŋwɔnɔ̀ mà sàó Ŋgàla wɔ tedíò kɔlɛ̀n jìnù wɔ dè kùlu wolaíì wolo, De Kewu Gbǐn Ŋgàláà wɔ mɛ̀ya wùlàì wúléè dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ jívaidí Ŋgàla wɔ tedí nyìyɛ́ò jìjà wòló Ŋgàla wɔ̀ó wò de kewúì ni ya wò nyùmà tàodéè nɛ̀ júwó. 3Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ nɛó, "Ka nyùmà tàodéè, júwó kpedeó mu kève tíì nyùmà, e sìɤàìnù a wùlà mɛ̀yáà nà Ŋgàláà wɔ jòwò nyɔɔ́ò kujɛ́ɛ̀." 4Ŋwɔnɔ̀ wò siyaó mì wòlíì dòdóè Ŋgàla wɔ mɛ̀ya wúléè bèéè deó wò kujɛ̀. Wò deó wòlu tawosìn kɔ̀lɛ wúlú kɔlɛ̀n jèè tawosìn kowaa nyìyɛ̀ kwai nyìyɛ̀ wó woloó Esulɛ nyɔɔ́ò towòì kowaa kwai sɔ́òn tidì. 5Wòlu tawosìn kowaa kwai sɔn woloó towòì kowaa kwai sɔ́òn e kɔlɛn kɔlɛ́ìn nù pɛ́ɛ̀. Àa towòì kowaa kwai sɔ́òn nyɛlɛ́ì dè: Judà, Lubɛ̀n, Kaà, Asɛ̀, Nàtalì, Mànasɛ̀, Simìyɔ̀ŋ, Livàì, Ìsakà, Sɛbùlɔ̀ŋ, Josɛ̀ e kanàì dè Bɛnjimàì. 9Wɔ̀lɔ́ ei jèdè, mà kìió ma sà wòlu gbani dí tìti gbàà, wòlu sún gbǐn èó wòlíì gbǐn tèìì gbɛ̀. Wò woloó tàvíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn nù, towóì kɔlɛn kɔlɛ́ìn nù, wo wolo wòlíì fuyó siíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn nù, wo wolo towò kòwàíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn nù, wo ŋwúnù kada kpóè nɛ̀ Bɛya Bɛya Jíɔ̀ kudè. Jogbo tunyɛ̀ì deó wòì kpowa woì dè wò jɔ̀ɔ̀. 10Wò faó wòì dè bulu sémbéŋ wò nɛ̀, "Sɛlɛ nu wolo sɛlɛ wolo na Ŋgàláà jɔ̀ɔ̀ wɔ́ dè kada kpóè eodè konù, e wolo mùndí Bɛya Bɛya Jíɔ̀ pɛ́ jɔ̀ɔ̀." 11Ŋgàla wɔ tedíò gbǐn wò kamaió kada kpóè eu, e kanàì dè wòlu laíò nɛ̀ lɔ̀ɔ̀n lɛìì nyìyɛ́ò jòò. Dɔ̀ɔ̀ wò gbidí dè kada kpóè kudè wo sɔ̀ Ŋgàla. 12Wo dè tan, "È dè nyɔìŋ. Bèjì, fǔn gbàa tùwà, keleɤele, màma sa, bɛlɛ, de kewu, nɛ̀ jainu bi wò dè nà Ŋgàláà bèè wɔ́wɔ̀wɔ́. È dè nyɔìŋ!" 13Edèè wòlu laíò kɔlɛ̀n bídeó mì wɔ̀ nɛ̀, "Wòo dè wòló jogbo tunyɛíì dè wòì yɛ, ŋwɔnɔ̀ fe wò wolo?" 14Edèè mà sìnyàdí wɔ wòì dè mà nɛ̀, "Màì è sì Tedé, mù mù sì è." Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sedí è mì wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu wòló wò wò dè wòló wòó wòlu siin kamai gbàáà nù kɔ̀ìn ya nɛgbɛlɛiŋ. Wò sɔlɔó wo jogbóì wo tɔnàì è Bɛya Bɛya Jíɔ̀ wɔ tòyóè nù. 15Dɔɔ ŋwùnù wò ka ŋwúnù Ŋgàla wɔ kada kpóè kudè wo dè wɔ jòwò tɔɔlù gbì kwàndà èì, wɔ bóè nù. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè kada kpóè eodè konù wɔ̀ dè woi fandɛ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ kɔ̀nàì ve wou. 16Ŋwɔ̀mù ě wò kamu ye, nímí namu soò ě wò kamu ye, kùlɔ́ɔ̀ kpedeó lɛ tun gbǐn ě wò kinya ye. 17Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Bɛya Bɛya Jíɔ̀ wɔ́ dè kada kpóè tidì, wɔ̀ wɔ̀ dè ve woi kìi nyɔɔ́ɔ̀. Wɔ̀ gbì ve wò ku wɔ bɛ̀nì wò lɔ̀ɔn fɔŋwu ni níì kudè. Ŋgàla sa ve wò sǐn dè mɛ̀ŋwù."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\