Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 8

1Èé Bɛya Bɛya Jíɔ̀ wɔ́ saó jèlí kpala gbǐlà gbǐla dɔ́wɔ́níɔ̀ dí, Ŋgàlaò jɛ e dí deó bú aava tikpɛ jàdè. 2Dɔ̀ɔ̀ mà sàó Ŋgàla wɔ tedíò dɔ́wɔ́ ŋwúnùnù Ŋgàla kudè. Wɔ̀ nió wò puui dɔ́wɔ́. 3Ŋgàla wɔ tedíò dɛ̀ɛ̀ jió wɔ ŋwúnù Ŋgàla wɔ bendéè kudè. Kòo kava biyò deó wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wó bió lɛ ŋwàli bibíì kinya è nù. Wò nió wɔ̀ lɛ ŋwàli kài tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wɔ̀ gbǐlà è Ŋgàla wɔ wòlúò gbǐn wo Ŋgàla sɔ wòíì èì, wɔ kwali è kòo bendéè eodè é dè kada kpóè kudè. 4Lɛ ŋwàli kàí e sòyóè e kanàì dè Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò wo Ŋgàla sɔ wòíì woloó wɔ tedíɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ deó ŋwúnùnù Ŋgàla kudè. 5Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ júwaó kava biyɔ́ɔ̀ lɛ ŋwàli kàíì é deó è nù, wɔ sa kan Ŋgàla bendéè eodè, wɔ kwali è nù, e si è, wɔ mɛni è tàodéè nù. Dɔ̀ɔ̀ jìjàìndéè dùlùón dí tìti, sɛ míyá míyáà dè tì, tàvíì tìnì è dè nu bùlù. 6Edèè Ŋgàla wɔ tedí dɔ́wɔ́ò puui dɔ́wɔ́ò deó wò jɔ̀ɔ̀ wò deó naà e tòì sɛ̀lɛ̀ bu. 7Ŋgàla wɔ tedí ku nyɔɔ sepáà tòìó wɔni puúì. Kaŋgele nɛ̀ kan e sumbàì tòyò è gbaó dè tàvíì eodè mùnɛ̀ ní. Tàodéè gbǐn wò tèì má è nù finyai taàn finya kɔlɛ̀n kión, tàode tíì gbǐn wo tèì è nù koai taàn, koai kɔlɛ́ɔ̀n kión. Ŋwɔnɔ̀ jàkì sɛ̀lɛ́ì gbǐn kión. 8Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ tedíò sɔníɔ̀ tòìó wɔni puúì. Edèè wò mɛnió lɛ dí tìti gbàa sún júwó nù mùnɛ̀ kèì gbàà é dè kinù. Wo tèì júwó nù finyai taàn, finya kɔlɛn kíínɛ́í deó tòyò. 9Ŋwɔnɔ̀ júwó nu lɔ̀ɔ̀n lɛ́ò gbǐn wò tèì má wò nù koai taàn koai kɔlɛ̀n wò falaón. Kei gbààvìíì gbǐn é deó júwó wɔ eodè, wò tèì má è nù koai taàn, koai kɔlɛn kíínɛ́í nyùmùó. 10Edèè Ŋgàla wɔ tedíò taaníɔ̀ tòìó wɔni puúì. Edèè soikwa póló gbàà dɛ̀ɛ̀ deó kinù mùnɛ̀ sɛŋwu kànjàì e wolo jìjàìndéè e kwali ní nyɔ̀ŋgaíì nɛ̀ jòwù níì wò tèì má è nù koai taàn e koai kɔlɛn kíínɛ́í eodè. 11(Soikwáà nyɛlɛ́ɛ̀ deó "Nyɛ̀ɛ̀mù lɛ̀".) Níì gbǐn wò tèì má è nù koai taàn, koai kɔlɛn kíínɛ́í nyɛ̀mùó. Wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ falaón èé wó namuó nímíì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de e nyɛmu nyɛmùì deó. 12Edèè Ŋgàla wɔ tedíò nyìyɛníɔ̀ tòìó wɔni puúì. È tòi wòíì koó kùlɔ́ɔ̀, kewɔ́ɔ̀ nɛ̀ soikwai nù. Ŋwɔnɔ̀ wò tèì má dúwáì nù koai taàn, kùlɔ́ɔ̀, kewɔ́ɔ̀ nɛ̀ soikwaíì jòò wòó tɔni koai kɔlɛ́ɔ̀n jàdè. Dɔɔ ŋwùnù wò tèì má sànyáà nù, finyai taàn, kùlɔ́ɔ̀ wɔ̀ó ŋwàla e finya kɔlɛ́ɔ̀n jàde. Wò tèì má kpindíɔ̀ nù koai taàn, e koai kɔlɛ́ɔ̀n jàdè kewɔ́ɔ̀ nɛ̀ soikwaíì jòò wòó tɔni. 13Edèè mà kìió dè. Mà nyìnìó kaɤɛ dɛ̀ɛ̀ wòì, wɔ̀lɔ́ wɔ́ deó fewùnù bulu póŋ sijɛ́ɛ̀ va èì. Wɔ̀ tɛmaió è jìjà wɔ̀ nɛ̀, "Kpalo gbàà, kpalo gbàà. Kpalo gbàà dè wòló wou fun jìnù wó dè ve tàodéè nù. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dè nɛ jìnù Ŋgàla wɔ tedíì taáòn wó teì wò kàmá woni puúì tòì."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\