Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 9

1Edèè Ŋgàla wɔ tedíò wààyoníɔ̀ tòìó wɔni puúì. Mà sàdí soikwa kɔlɛ̀n e dí jìjàìndéè wolo ya e bùlu tàvíì eodè. Wò nió joo beelíì ŋwɔu jiliɤíì è ku. 2Soikwáà kalió joo beelíì. Sòyóè toluó joo beelíì nù, mù bió e sa mùnɛ̀ kan dí tìti sòyò. Sòyóè é toluó jòwù beelíì nù è tùwàó kùlɔ́ɔ̀ sǐn déè kpindi e sǔlà jìjàìndéè. 3Kudióò woloó sòyóè nù wo kúlò tàodéè nù, ŋwɔnɔ̀ wò nió nɔɔ̀ wò de kewu kɔlɛ́ɔ̀n é dè kòdòkíyɔŋ gbɛ̀ɛ́òn jɔ̀ɔ̀. 4Wò sedí è wò wò nɛ̀ wòo nɛ̀nàì ti gbǐn kpedeó jàkì sɛ̀lɛ̀ gbǐn jídè. Wò nɛ̀ wòló wòì màánɔ̀ɔ̀ŋ Ŋgàla wɔ mɛ̀ya wúléè bèè èì wò kujɛ̀ dè. 5Èó lɛ̀ dè kudióò java wòlu dòò, kɛ́ wò dè nɔɔ̀ kanu sa wò jɔ̀ɔ̀ kewui wààyò jàdè. Lɛ dòò wo ŋwɔ bèéè è ka juwa mùnɛ̀ jɛ́ kòdòkíyɔŋ gbɛ̀ɛn wòlu nyìmì nyìmì ka juwa. 6Kewui wààyo dòò jàdè wòlu dòò wò bàlà ve falan soò kɛ́, wŏ falan. Wò jàvà ve falan jì wɔ bɛ̀nì wò, kɛ́ falan tavà ve sǔdè wòì. 7Kudióò wo sɛlɛ̀ wolaió mùnɛ̀ sowóò wó koì jɛ́jɛ́ kɔ̀ɔn nu bɛ ŋwùnù. Nyɔkɔin sún deó wò wúlú mùnɛ̀ kada wɔ kòo tɔmbɔlɔi. Mù bió má wo kúì sà mùnɛ̀ jiji kuì. 8Mù bió má wo wúlú dùíì sà mùnɛ̀ nyinɔ wúlú dùì, wo nùu kàláì mùnɛ̀ jààsulu nùu kàlàì. 9Kuŋgóì deó wòì mùnɛ̀ dɛlɛ nu wúlé jàmbà. Ŋwɔnɔ̀ mù bió má wo kovii nu túìn nyìnì mùnɛ̀ kɔ̀ɔn kpaŋalai tɛ̀gbɛ̀lɛ sowóì wó dè kɔ̀ɔ̀n eu bɛ̀nù. 10Nyídɛ wúlúì dè wòì ŋwɔnɔ̀ wò bió wòlu tɛ̀n mùnɛ̀ kòdòkíyɔŋ gbɛ̀ɛ̀n. Ŋwɔnɔ̀ wo nyídɛ wúlúì jɔ̀ɔ̀ de kewu deó wòlíì woi màánɔ̀ɔ̀ŋ nɛ̀ ŋwùnù kewui wààyo jàdè. 11Wo kadáà wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ wɔ́ dè jòwù beelíì sɛlɛ̀ ku. Ibulu kòwàíì nù, wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dè Abedòn. Kulii kòwàíì nù wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dè, Àpɔlɔ̀niyà (nyɛlɛ wòló nu saáì dè "Nyùmà Nyɔ̀ɔ̀"). 12Kpalo gbàa ku nyɔɔ sepáà è dè tì ya. Wɔ̀lɔ́ èì jèdè, kpalo gbààvì sɔn èè dè nɛnɛ̀ jèè ji ŋwùnù. 13Edèè Ŋgàla wɔ tedíò wɔ̀folɛníɔ̀ tòìó wɔni puúì. Dɔ̀ɔ̀ kòo bendéè é deó Ŋgàla kudè ŋwúnùnù, mà nyìnìó wòi dɛ̀ɛ̀ èì, e wolo e sɔ̀ŋgii nyìyɛ́ì nù. 14Wòíì sedí è Ŋgàla wɔ tedíò wɔ̀folɛníɔ̀ è nɛ̀, "Kpɛlìn Ŋgàla wɔ tedí nyìyɛ́ò wó dè mùwànù Yufeti ní gbàáà kudè." 15Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ tedíì nyìyɛ́ò wó deó va, wo kokoì deó bulu jɛ́jɛ́ aava wɔ̀lɔ́, sànya wɔ̀lɔ́, kewu wɔ̀lɔ́ tèi wɔ̀lɔ́ bulu bulúì ŋwùnù, wò tèì má wòlíì nù koai taàn, wò java koai kɔlɛ́ɔ̀n gbǐn. 16Wò siyaó mì sowó bude sɛ́njɛlɛ́ò wo tùnáà. Wò deó melìnyɔ̀ kɔ̀lɛ̀ wúlúì sɔn. 17Mà saió sǐn sɛ̀lɛ saì. Mi sǐn sɛ̀lɛ saíì va nù mà sàó sowóò é kanàì dè wo namai nyɔɔ́ò. Wo dɛlɛ nù wúlú jàmbáì tànìó mùnɛ̀ kan, e dè kpinyɛi mùnɛ̀ túúlé, tɔŋwɔ bibi téŋ dè kpeikɔlɔ mùnɛ̀ kan nyɔ́lɔ́máí. Sowóò wo wúlúì deó wolaió jààsulu wúlú, ŋwɔnɔ̀ kan, sòyò nɛ̀ kan nyɔ́lɔ́máí kpeikɔlɔ deó wo ŋwɔ́ì nu wolonù. 18Wò tèì má wòlíì gbǐn nù koai taàn, koai kɔlɛ́ɔ̀n kíínɛ́í lɛ wòló wò wò javaó wò. Dɔ̀ɔ̀ dè, káàn, sòyóè nɛ̀ kan nyɔ́lɔ́máí kpeikɔlɔ́ɛ̀ é de sowóò nuu wolonù. 19Sowóò wo de kewúì dè wo ŋwɔ́ì nù nɛ̀ mùndí wo nyídɛ wúlú nù. Wo nyídɛ wúlúì deó mùnɛ̀ gbɛ̀ɛ̀ìn. Ŋwɔnɔ̀ è wò ka è wòlíì wòì màánɔ̀ɔ̀ŋ nɛ̀nàì. 20Wòlu fuyíì kpolóè, wòló lɛ̀ì taàn wòló wòó wò java wòì dí lɛ́ì budè ku nì wòló wo bulúì wó nyàŋgèó è, wòó nyina siíòn sɔ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì wolo, kpedeó lɛ wùlɛ soolóò wó nyàŋgàìó è kòo, kání tunyɛ̀ì, kání tààn, túúlé, nɛ̀ kpo, wòí wo sún gbǐn wòo ka dè sa, wòo ka dè nyìni kpedeó wo kève namùì gbɛ. 21Wòlu dòò wòó wo wòlu java sɛ̀lɛ́ì nu faàn sa, wòó wo podo sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù faàn sa, wòó wò bàdéò wo nyinɔ́ò woi jèe funà sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù faàn sa kpedeó wó kève jílè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù faàn sa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\