Lùuŋ 1

1Jàkun wɔ̀lɔ́ wolo Pɔɔ̀ jɔ̀ɔ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè Jisɛ̀ Kolàì wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀, wɔ dè mùndí wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀, wɔ̀lɔ́ Ŋgàla jívidí wɔ̀ wɔ kàlà wɔ̀ faàn wɔ̀ dè wɔ Tedí Kàíì tɛmu nyɔ̀ɔ̀. Dɔɔ ŋwùnù nàí ná dè Lùuŋ jɛ gbàáà nù, mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù na gbǐn kpóŋ bò, nàí Ŋgàla wɔ́ jàvàì na, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dí nà jíví ya nà dè wɔ bulúì wɔ faàn jèe wòlìì. Tedé Ŋgàla e kanàì dè nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wo nɛ̀ nàì wo sɛlɛ kàí soolóè wo nì nà kulu lɔ̀mù faàòn. Wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù, Ŋgàla nidí nà Tedí Kàíì e nu kulu tùíì wɔ kèlì nyɔɔ́ò faàìn nù, wo sàada è wɔ jàkúìn nù. Nu kulu tu wɔ̀lɔ́ è kàn wɔ Jí Jííjíɔ̀, nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì. È kàn má Jisɛ̀ wɔ wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀, wɔ̀ wolodí Dèèvé wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nù. È kàn má wɔ Ŋgàla a bo wolo sɛlɛ́ɛ̀, Ŋgàla siyadí è wɔ de kewu gbàáà nù wɔ̀ dè wɔ Jííjì èé wɔ́ júwadí wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀. Jisɛ̀ wɔ saaláà nù, Ŋgàla nɛdí mìì wɔ sɛlɛ kàí soolóè, wɔ tùwà mì de namu nyɔ̀ɔ̀ Kolàì wɔ ŋwùnù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve mà jíví wòlíì gbǐn wó dè tàvíì nù wo funàì Jisɛ̀ nɛ̀ mùndí wo nyìnì wɔ wòì. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ bɛ́ɛ́lɛ́ è dè na ŋwùnù nàí ná dè Lùuŋ jɛ gbàáà nù, nàí Ŋgàla wɔ̀ dí nà jíví ya, nà dè Jisɛ̀ Kolàì wɔ bèè. 8Mi wòi ku nyɔɔ sepáà dè mà dè, Ŋgàla màma sanù, Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù na gbǐn kpóŋ ŋwùnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de jɛ́ ná funàì Jisɛ̀ Kolàì, e fǔìn dè de gbàvàìnù díì gbǐn. 9Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ má dè e tɛmùnù Ŋgàla gbɛ̀ ei seele wòi nìì, wɔ̀lɔ́ è dè ŋgàma. Jòwóè má kwaì mi bulúì nɛ̀ mi kulúì gbǐn è nù ma dè e jòwò Ŋgàla ŋwùnù, èè dè mà tɛmu Tedí Kàí é kàìn Wɔ Jííjíɔ̀. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ Ŋgàla dè ei seele èè dè, mà ka Ŋgàla sɔ̀ na ŋwùnù sànyà gbǐn nù. 10Mà dè Ŋgàla bídènù wɔ̀ ŋwuni má è ma jì na wòi nì. 11Mà jàvá má sà nà dí tìti, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve ma tèàì nà saba lɛ́ɛ̀ Ŋgàla ka è ni wɔi Nyináà saaláà nù. 12Wɔ̀lɔ́ má dè e tɛmùnù èè dè, mà mà ve nàì na kewunù Kolàì wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, nà pɛ́ na mà mìì ma kewunù wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 13Mì biò nà, mà jàvá ná sì è dúwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ è tì ya mà ka nɛ̀ mà jì na wòi ni, mà tùmà Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò na tidì mùnɛ̀ jɛ́ mà nɛ̀ ya wòlúò tidì wòì Jusi wóó dè. Kɛ́ sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ ka è nù bùlàì. 14Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, è dè miu tǔn mà jòwò wòlíì gbǐn. Dɔ̀ɔ̀ èè dè wòlúò wó sìì wo bulu de kan kàí nɛ̀ wòlúò wo ka wo bulu dè kan kàí, e kanàì dè wòlù wó sìì jàkùn nɛ̀ wòlúò wòì jàkùn si. 15Dɔɔ ŋwùnù nàí ná dè Lùuŋ jɛ gbàáà nù mi jɛ́ɛ̀ dè naà de mɔ́lé mɔ́lé nɛ̀nù va ji ŋwùnù, wɔ̀lɔ́ mà se nà Tedí Kàí. 16Mà sì è mà nɛ̀ Tedí Kàí ě mì jìjà gbaya, é jì mì jàdè wolo èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, èè dè, Ŋgàla wɔ de kewúì é sa ve wòló gbǐn sɛlɛ̀ nù wó funàì ve è. E ku nyɔɔ sepáà dè Jusíò, dɔɔ wɔi jèdè e dè wòlúò wòì Jusi wóó dè. 17Tedí Kàíì ka è siya jɛ́ Ŋgàla wɔ́ ka è wòlù se e nyɔɔ́ɔ̀ dè telembo nyɔ̀ɔ̀. Sɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́ tɔidè ka ko Ŋgàla wɔ funàì sɛ̀lɛ̀ e wúlú kwala nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ funàì sɛ̀lɛ̀. Ŋgàla jàkúìn nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla ka nɛ̀ wɔ̀ dè telembo nyɔ̀ɔ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, wɔ̀ nɛ̀ ve tàode bulu bulu." 18Wòlù ka Ŋgàla wɔ sɛlɛ kulu jìíì sà e wolo Ŋgàlaò jɛ e jì sɛlɛ siíìn gbǐn nɛ̀ kùla siìn nyɔɔ́ò ŋwùnù wòló wo kùlà kùla siíìn ka è nɛ̀ wòlù ě ŋgàmáà sì. 19Ŋgàla ka wò ku sɛlɛ sa èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòlù gbɛ̀ sɛlɛ sìì e kàn Ŋgàla, è dè de funù kpáú, ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ bulúì wɔ̀ dí è wò siya ya. 20Ŋgàla wɔ́ kàdí tàodéè nyàŋgè, wòlíì gbɛ̀ ei nde sàì wɔ̀lɔ́ wɔ de kewu èì sɛɛnai bi. Ŋwɔnɔ̀ wɔ Ŋgàla dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè ŋgàma. Wòlù èe ka wɔ sɛlɛ wòló sa, kɛ́ wò gbɛ̀ ei nde sàì lɛ́ì saala nù wɔ́ nyàŋgè è. Dɔɔ ŋwùnù wòi nu saai gbǐn èì wò jɔ̀ɔ̀ dè. 21Wò sì Ŋgàla, kɛ́ wòo ka wɔ bɛlɛ bi mùnɛ̀ jɛ́ é ŋwùwá wó nɛ̀ kpedeó wo kève bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ màmà sa. Ŋwɔnɔ̀ wo kulu de kùláì dè nɔɔ̀ soolo. Wò wo nùmú kulúì èì kpindi tùwà ya. 22Wò ka è tɛmu wò nɛ̀ wo keleɤele bìbi è dè, kɛ́ wo nùmú nùmuì dè. 23Lɛ́ɛ̀ nɛ̀ wò ŋgelè wo sɔ̀ Ŋgàla, wɔ̀í wɔ̀ɔ ka falan, wò ŋgelè wò ka bɛ̀ wo dè lɛ wùlɛ soolóò sɔ̀ wó ka falan, wó wolàì wòlu fuyó, nyàndáíì, nɛ̀mɛ̀ì e kanàì dè de kòàì lɛìì. 24Èé wòlu fuyíì wó dè nùmú nyɔ̀ɔ̀ò, Ŋgàla wɔ̀ wòì wolo ya wò nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wo kulu de kùla siíìn é jàvà è, ŋwɔnɔ̀ wò ka yiì tɛ̀ɛ̀mi kamà sɛ̀lɛ̀ nɛ̀nàì. 25Wò dìnàìdí Ŋgàla wɔ ŋgàmáà èì wo bulu wo duulì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù. Tàode lɛ́ì Ŋgàla wɔ́ nyàŋgèdí è wò ka wò sɔ̀, wo jòwò wò, kɛ́ wòo ka Tàode Nyàŋge Ŋgàláà bulúì sɔ̀, wɔ̀lɔ́ é ŋwùwá á dè wɔi kaaje sa wɔ́wɔ̀wɔ́. È dè nyɔìŋ. 26Èé wòlu wòló wó ka sɛlɛ wòló nɛ̀, Ŋgàla wɔ̀ wòì wolo ya, wò dè wo tɛ̀ɛ̀mi wɔ̀yà sɛ̀lɛ́ì nɛ̀. Nyinɔ́ò bɛ́ɛ́lɛ́ wò ka wò bàde nyinɔ́ò fandɛ̀ fun mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ wó dè jijì. 27Nyɔìŋ nɔɔ̀ jijíò pɛ́ wò ka wò bàde jijíò wò sɔ̀nìì júwàì. Ŋwɔnɔ̀ dɔɔ ei jèéè dè, Ŋgàla ka wò ku sɛlɛ̀ sa wo nɛ̀lɛ siíìn ŋwùnù. Nyɔìŋ è dè wòlù e dè. 28Èé wòlu dòò wòì jàvá wó dùmà Ŋgàla wo sɛlɛ siyáà jàdè faàìn, Ŋgàla wɔ̀ wòì wolo ya sɛlɛ siin tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ e si wo kulúì nù. Dɔ̀ɔ̀ èè nɛ̀ ya wo dè sɛlɛ́ì nɛ̀ èì ŋwùwá wó nɛ̀ è. 29Màlùŋ nde siin tɛ̀gbɛ̀lɛ̀, kùla siìn, nɛ̀ lɛ soo bi e kanàì dè woya sɛ̀lɛ̀ è wo kulúì nù si ya. Dòò èè dè tɔɔwò sɛ̀lɛ̀, wòlu java sɛ̀lɛ̀, kùlún kɔ̀n sɛ̀lɛ̀, nɛ̀ wòlu gbǐlàì sɛ̀lɛ̀ e kanàì dè wòlù ei siin siyɛ̀ì sɛ̀lɛ̀. Wò ka wòlu nyɛlɛ tan 30wo dè yii nyɛlɛ siin tan. Wòì Ŋgàla jàvà, wò dè nùmú nyɔ̀ɔ̀ì ŋwɔnɔ̀ wo kulúì dè gbàà, wo dè mùndí jòŋga seli nyɔ̀ɔ̀ò. Wò ka kulu dè kùlà gbulu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nù, sɛlɛ siin nɛ ŋwùnù. Wòo ka wò gbàíòn wòì nyìnì. 31Wò dè kùla siin kùlà nyɔ̀ɔ̀ò, wò tɛmu má sɛlɛ̀ wòo ka wo wòíì eu kànàì, ŋwɔnɔ̀ wòo ka wòlìì sɛlɛ kàí nɛ̀, nɛ̀ mùndí wòo bàlà wòlu jààsɛŋ. 32Wo bulúì wò sì è wò nɛ̀ Ŋgàla wɔ kaɤáì tɛmu èè nɛ̀ wòló wó ka kùla wòló towóì kùlà, wŏ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì sà. Kɛ́ wò dè nɔɔ̀ sɛlɛ wòló nɛ̀nù kéléŋ, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ é dè e siíìn bulu bulúì èè dè, wò ka wòlúò jèè ŋwúnù wó dè sɛlɛ wòló nɛ̀nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\