Lùuŋ 10

1Mì biò nà, nà sà jɛ́ má jàvá Ŋgàla sa mì gbàin Jusíò sɛlɛ̀ nù, nɛ̀ jɛ́ mùndí má ka Ŋgàla sɔ̀ wo ŋwùnù! 2Mà gbɛ̀ wo seele dèì e kàn jɛ́ Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ é dè wo kulúì nù, kɛ́ e keleɤeléè èì wò jɔ̀ɔ̀ dè. 3Ŋwɔnɔ̀ wòì nɛ̀ è sì jɛ́ Ŋgàla wɔ́ ka wòlù telembo nyɔ̀ɔ̀ júwàì. Wò dí dè kewu ya wò tùwà wo bulùì telembo nyɔ̀ɔ̀ò. Dɔ̀ɔ̀ nɛdí è wó sadí Ŋgàla wɔ wòlu telembo júwai sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàdè faàìn. 4Kolàì wɔ̀ wɔ̀ kwaladí kaɤáà wúlú. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ funàì ve wɔ̀, Ŋgàla júwai ve wɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀. 5Àa sɛlɛ́ɛ̀ dè Mosè sàadadí è e kàn jɛ́ Ŋgàla ka wòlù telembo nyɔ̀ɔ̀ júwàì wɔ̀ júwa má kaɤáà nùu wòíì. Wɔ̀ kwalidí è jàkúìn nù wɔ̀ nɛ̀, "È dè má wòlù júwà má kaɤáà nùu wòíì, wɔ̀ nɛ̀ ve tàode bulu bulu." 6Kɛ́ àa sɛlɛ́è dè Ŋgàla jàkúìn tɛmudí è e kàn jɛ́ Ŋgàla ka wòlù telembo nyɔ̀ɔ̀ júwàì wɔ̀ funàì má wɔ̀. È tɛmudí è è nɛ̀, "Ka tan mù bulúì, wòo bɛ̀ ve Ŋgàlaò jɛ?" (Dɔ̀ɔ̀ èè dè, wɔ bɛ̀ wɔ nyìnì Kolàì jùdéè.) 7"Ka tan bɛ́ɛ́lɛ́, wòo bɛ̀ ve tàvíì jàdè yɛ?" (Dɔ̀ɔ̀ èè dè wo nyìnì ve mùndí Kolàì jèè wɔ sa wɔ̀ falan wòlúò tidì yɛ.) 8Wòi wɔ̀lɔ́ Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Ŋgàla wɔ tedíì dè mùi fandɛ̀, è dè mù ŋwɔ́ì nù nɛ̀ mùndí mù kulúì nù." Dɔ̀ɔ̀ è dè Ŋgàla kòwàíì á ka è nà se e kàn jɛ́ wòlù dè wòlù wɔ funàì Ŋgàla. 9Mù kaja má mù nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ mu funàì mù kulùì nù mù nɛ̀ Ŋgàla júwaó wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, kɛní Ŋgàla sa ve nà sɛlɛ̀ nù. 10Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlù wɔ kulúì nù nɔɔ̀ wɔ̀ ka Ŋgàla funàì dɔ̀ɔ̀ júwàì wɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wòlù wɔ ŋwɔ́ɛ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ ka kajai Ŋgàla sa wɔ̀ sɛlɛ̀ nù. 11Ŋgàla jàkúìn tɛmu è è nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ funàì ve Jisɛ̀ wɔ̌ wɔ̀ tɛ̀ɛ̀mìì kama." 12Wɔ̀lɔ́ dè wòlù gbǐn ŋwùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Jusíò nɛ̀ wòló wòì Jusi wóó de, wòì nù tèì. Ŋgàla nɔɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nà gbǐn nàu jìjà, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ ka wòlíì gbǐn gbɛ̀lɛ̀ dí tìti wó ka wɔ̀ sɔ̀. 13Mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ sɔ̀ ve Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, wɔ̀ sa ve wɔ̀ sɛlɛ̀ nù." 14Kɛ́ jɛ́ naà wò gbɛ̀ ve wɔ sɔ̀ì, è dè má wòì wɔ̀ funàì yɛ? Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ naà wò funàì ve wɔ̀ è dè má wòì nɛ̀ tedíì èì nyìnì é kàìn wɔ̀? Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ naà wò nyìnì ve tedíì èì è dè má wòì wò Ŋgàla kòwàì se? 15Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ wò se ve wò Ŋgàla kòwàì è dè má wòì Ŋgàla kòwài tɛmu nyɔ̀ɔ̀ò tiya wo bò? Mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Wòló wó dè tedí kàíì tɛmùnù wo jì sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè kulu de tili gbàà!" 16Kɛ́ wo gbǐn wòì dí Tedí Kàíì jàdè faàìn dùmà. Àìseyà wɔ bulúì wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, wòo funaió nà tedíì yɛ?" 17Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ka tedíì ei nyìnì eodè ko, tedíì ei nyìnì ko Ŋgàla kòwàíì eodè é kàìn Kolàì. 18Kɛ́ mà dè na bídènù, è dè ŋgàma wòì dí tedíì èì nyìnì yɛ? Ŋgàmáà nù wò nyìnìdí èì mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla jàkúìn ka tɛmu è nɛ̀, "Wo siyɛ wòíì gbàvàìdí dè tàodéè gbǐn nù. Wo wòíì è dí tàvi sɛɛnai bi ya." 19Mà dè mùndí na bídènù, Esulɛ nyɔɔ́ò wòì dí è sì? Mosè wɔ̀ sepá wɔ̀ wɔ̀ dè wòlù wɔ sìnyà è dè wɔ̀ nɛ̀, "Mà jàyà ve na kulùì wòló ŋwùnù wòì tàvi bulu bulu de. Mà nɛ̀ ve è na jì sɛlɛ kulu wòló ŋwùnù ná nɛ̀ wo sɛlɛ̀ èì wúlú bi." 20Àìseyà wɔ kulu kálí kálí è dedí dí tìti e tì Mosè wɔu èé wɔ́ dedí wòi wɔ̀lɔ́ tɛmùnù wɔ̀ nɛ̀, "Wòló wòì dí mi de kìinù de, wò wò sàdí mì, wòló wòì dí mi ŋwùnù bídènù de, mà toludí wò sǐn ku." 21Kɛ́ é kàìn Esulɛ nyɔɔ́ò Àìseyà tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Kulu kɔlɛ̀n kpáláŋ jàdè mà folidí faáàn dè wòlu wòi nyìni sòli nɛ̀ wúlú nu kewu nyɔɔ́ò bò wɔ̀lɔ́ wò jì Ŋgàla bò."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\