Lùuŋ 11

1Mà dè naà na bídènù mu, Ŋgàla sadí wɔ bulu wɔ wòlúò jàdè faàn? Wɔ̀ì dí dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ pɛ́. Mi bulu bulúì, mà dè Esulɛ jí, mà wolo Ebilayɛɛ̀n wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nù, mà dè Bɛnjimàì wɔ towóè nù wòlù. 2Ŋgàla wɔ̀ì nɛ̀ wɔ wòlúò jàdè faàìn sa, wɔ́ júwadí wò wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù. Na bulúì nà sì wɔ̀lɔ́ Ŋgàla jàkúìn tɛmu è e kàn Ìlaijà wɔ́ sedí è Ŋgàla wɔ̀lɔ́ wɔ̀ faì Esulɛ nyɔɔ́ò nɛ̀lɛ siíìn nù. 3Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, wò mù kèlì nyɔɔ́ò gbǐn java ya wo wàlà mù bendéì gbǐn. Ŋwɔnɔ̀ mì naà mà teì, ŋwɔnɔ̀ wò dè de kewunù wò java mì." 4Jɛ́ Ŋgàla sìnyàdí naà Ìlaijà wɔ wòì dè? Ŋgàla sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mà wòlu kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa koai dɔ́wɔ́ júwà ya mi bulu ŋwùnù, ŋwɔnɔ̀ wòlu wòló wòì nɛ̀ Beyɔ̀ kɔyàì bùlù." 5Nyɔìŋ naà kɔ̀ɔ̀nu sànyáà nù bɛ́ɛ́lɛ́ Ŋgàla wɔ̀ wòlu kèle biyò júwà ya wɔ sɛlɛ kàí soolóè ŋwùnù. 6È dè má Ŋgàla ka wòlù faàn kàlà wɔ sɛlɛ kàí soolóè nɔɔ̀ saala nù, kɛní wɔ̀ɔ ka wòlù faàn kàlà e nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀lɛ kàí ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ èe deo má Ŋgàla dè wòlu faàn kàlànù e nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀lɛ̀ kàí ŋwùnù kɛní wɔ sɛlɛ kàí soolóè wɔ́ ka è wòlìì nɛ̀, èe jio nù kɛŋ bi. 7Àa sɛlɛ́ɛ̀ dè mu é nɛdí. Wɔ̀lɔ́ Esulɛ nyɔɔ́ò wó dedí e de kìinù, wòì dí è sa. Wòlu kèle biyɔ́ɔ̀ Ŋgàla kàlàdí wò faàn, wò wò sàdí wɔ̀lɔ́ Esulɛ nyɔɔ́ò dedí e de kìinù. Wo kpolóè wò sòlìdí Ŋgàla wɔ jíví wòíì ei nyìnì. 8Mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Ŋgàla wɔ̀ dí wo kulúì èì pǔmà ya ŋwɔnɔ̀ wŏ sɛlɛ̀ èì ndè sà ye, wŏ mùndí kulu dè kùlà ye. É bùlùì kɔ̀ɔ̀nù eu bɛ́ɛ́lɛ́, wòì nɛ̀ nɛnɛ̀ de sàì gbɛ̀ kpedeó wo nɔíì kève bɛ́ɛ́lɛ́ dè nyìnì." 9Ŋwɔnɔ̀ Dèèvé tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàla wɔ kamu wò, wɔ mɛni wò kedè nù wo bulu wo gbǐdíì eu faàòn. Ŋgàla wɔ nɛ̀ì wo bùlù, wɔ sa wò ku sɛlɛ̀ faàòn. 10Wo fulá wo sǐìn, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wŏ dè sà ye ŋwɔnɔ̀ wo gbǐla wò wo sɛlɛ tàíìn jàdè wɔ́ faàòn!" 11Mà dè mu na bídènù mùndí. Èé Jusíò wó badí wo bùlù, wò bùlùdí wɔ̀lɔ́ wŏ de dɔì gbɛ̀ ye gbǐn tàode yɛ? Èì nyɔìŋ de pɛ́! Èé Jusíò wó nɛdí sɛlɛ̀ siìn, dɔɔ ŋwùnù Ŋgàla tiyadí wòlu sɛlɛ nu sa tedíì wòló bò wòì Jusi wóó dè. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve Jusíò wo tɔɔwàì wòló wou wòì Jusi wóó dè. 12Èé Jusíò wó nɛdí sɛlɛ siìn, dɔɔ ŋwùnù gbɛ̀lɛ dí tìti gbàà jidí tàodéè nu nyɔɔ́ò bò. Jusíò wo Ŋgàla sɛ̀lɛ jàde sòlíì nyìnìdí gbɛ̀lɛ dí tìti gbàà wòló bò wòì Jusi wóó dè. Gbɛ̀lɛ dí tìti wɔ̀lɔ́ è dè ve nù gbàà, è dè má Jusíò gbǐn kpóŋ dè wòlúò tidì Ŋgàla dè wòlù wɔ sa wò sɛlɛ̀ nù. 13Mà dè naà wòló bo siyɛ̀ìnù wòì Jusi wóó dè. Èé má dè Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ wòló ŋwùnù wòì Jusi wóó dè, mi kulu dè è tili ve mi jòwóè ŋwùnù. 14Mà funàì mà gbɛ̀ e nɛ̀ì mì gbàin Jusíò wo tɔɔwàì wòló wou wòì Jusi wóó dè. Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve mi saaláà nù Ŋgàla wɔ sa wo téŋ sɛlɛ̀ nù. 15È dè má Ŋgàla wɔ Jusíò jàde faain sa sɛ̀lɛ́ɛ̀ è è nɛdí è, wɔ nyàŋgè nɛ̀ tàodéè nu nyɔɔ́ò jòò wo tidì nù, wɔ̀ dùmà má wò jàdè faàìn jèè, e sɛlɛ̀ wolai ve mùnɛ̀ nyɔ̀ŋgù wɔ́ kàlùìn nù. 16È dè má wò kpowú kelé ku nyɔɔ sepá faàn jèè dùmà ya Ŋgàla ŋwùnù, kɛní kpowúì gbǐn dè naà wɔ bèè. Ŋwɔnɔ̀ è dè má wòó ti jíì faàn jèè dùmà ya Ŋgàla ŋwùnù, kɛní ti jaíì pɛ́ è dè wɔ bèè. 17Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má, wòó jɛ de ɔle tíì jaíì téŋ sɛn ya, wo nyìnì sǔ ɔle ti jáà wo kwa è va. Mùí mùì Jusi jí dè mù dè sǔ ɔle ti jáà. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòlù wɔ kulúì nù nɔɔ̀ wɔ̀ ka Ŋgàla funàì dɔ̀ɔ̀ júwàì wɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wòlù wɔ ŋwɔ́ɛ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ ka kajàì Ŋgàla sa wɔ̀ sɛlɛ̀ nù. 18Ka sìàì mù sɛlɛ̀ dè gbàà e tì ti jaíì sɛ̀n sɛ́ɛ̀n eu. De eodè mù selai ve jòŋgà? Ti jáà èì ti jíì e jèe koko dè, kɛ́ ti jíì èè dè ti jáà e jèe kokóè. 19Kɛ́ mù tan ve, "Wò sɛn dí ti jáà wò kwa mì e bèwu." 20Wɔ̀lɔ́ dè ŋgàma. Wò sɛn dí wò, wo Jisɛ̀ wɔ funai sòlíì ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ wò kwadí mù wo bèwu èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mù funaidí Jisɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ ka siyɛ̀ì ŋwɔ̀ gbàà nù e kàn è, kɛ́ ŋwààmù. 21È dè má Ŋgàla wɔ̀ì dí tíì jaíì bulu bulúì dí te, mù sìàì pɛ́ wɔ̀ te ve mù dí yɛ? 22Fèlé mùndí à sì ve nɔɔ̀ è jɛ́ Ŋgàla wɔ kùlà kùláà é dè kàí nɛ̀ jɛ́ wɔ́ ka wòlù ku sɛlɛ̀ sa. Wɔ̀ ka wòló wou sɛlɛ̀ funà wó wolòì wɔ̀ bu. Kɛ́ wɔ̀ kamai ve mù kàí mù dè má nɔɔ̀ wɔ kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀nù. Kɛ́ mù bɛ́ɛ́lɛ́ mùì má wɔ sɛlɛ siyáà bu sìɤàì, wɔ̀ seli ve mù wɔ sa mù dí. 23Ŋwɔnɔ̀ Jusíò wò nì má wo sɛlɛ siíìn budè ku, Ŋgàla wɔ̀ kwa ve wò jèè wo ŋwúnai laáà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla gbɛ̀ e nɛ̀ì. 24Nà kɔlɛn kɔlɛ́ìn à dè wòlù a jòwàì saba lɛ́ɛ̀ Ŋgàla wɔ́ nìì e nyɔɔ́ɔ̀ ku. 25Mì biò nà, mà jàvá ná sà kìimu nù sɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́ èì ndè. È nɛ̀ ve è na wolo e tɛmùì nà nɛ̀ na keleɤele bìbi è dè dí tìti. Àa e sɛlɛ́ɛ̀ dè: Esulɛ nyɔɔ́ò wo wúlú nu kewu kewùì dè dúwai wɔ̀lɔ́ nù dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòló wòì Jusi wóó de Ŋgàla wɔ́ jùwàì wò wo jì wɔ kada sɛlɛ́ɛ̀ nù. 26Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla sa ve Esulɛ nyɔɔ́ò gbǐn sɛlɛ nù. Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Tàodéè nu nyɔɔ́ò wo sɛlɛ nu sa nyɔɔ́ɔ̀ wolo ve Sanyɔ, wɔ̀ sa ve Jekɔ̀ wɔ̀ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò gbǐn wòì sɛlɛ siìn. 27Mà dùmàì ve sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nù wo ŋwùnù mà sa má wo sɛlɛ siíìn wòì." 28Nàí nàì Jusi wóó dè, na sɛlɛ kàí ŋwùnù Jusíò wò Ŋgàla wɔ kɔ̀ɔ̀n towò dè ya, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò sadí Tedí Kàí jàdè faàìn. Èé Ŋgàla wɔ wòlu faàn kàlà sɛ̀lɛ́ɛ̀ é ka wɔ bulu jɔ̀ɔ̀ wolo, dɔɔ ŋwùnù nɛ̀ Jusíò jòò wo tidi nyàŋgè nyàŋgèì dè wo wòlu laíò saala nù. 29Ŋgàla kàmá wòlù faàn kàlà wɔ gbɛ̀lɛ̀ wò, wɔ̀ɔ ka wɔ wòíì dè jíví. 30Nàí nàì Jusi wóó dè, naníì nàa bidí Ŋgàla wɔ wòi nyìnì. Kɛ́ Ŋgàla bàlàdí na jààsɛŋ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Jusíò wò sòlìdí wɔ wòi nyìnì. 31Èé Ŋgàla wɔ̀ dí na jààsɛŋ bàlà ya, Jusíò wòì naà Ŋgàla wɔ wòi nyìnì dè ye. Dɔ̀ɔ̀ èè nɛ̀ ve Ŋgàla wɔ bàlà Jusíò wò pɛ́ wo jààsɛŋ. 32Ŋgàla wɔ̀ wòlù gbǐn wòlu wòi nyìni sòlì wɔ kpindi bo nu nyɔ̀ɔ̀ tùwà ya, dɔ̀ɔ̀ èè nɛ̀ ve wɔ siya wɔ wòlu jààsɛŋ bàláà wo gbǐn. 33Óó, nà Ŋgàláà wɔ kùlà kùláà dè kàí fó! Nà sà jɛ́ wɔ́ biì keleɤele, jɛ́ wɔ́ ka sɛlɛ̀ èì ndè sà! Wòlù gbǐn èì sì jɛ́ wɔ́ ka wɔ sɛlɛ́ì nù dùmàì! Wòlù gbǐn èì wɔ jɔ̀ɔ sɛlɛ̀ ei nde sàì gbɛ̀! 34Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Wòo de wɔ̀lɔ́ wɔ́ sì wɔ̀lɔ́ é dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ kulúì nù? Wòo de wɔ̀lɔ́ wɔ́ gbɛ̀ wɔ kpiìn yɛ? 35Wòo wɔ̀ dí wɔ̀ jídè sún gbǐn ni ya wɔ̀lɔ́ wɔ́ nì ve e nyɔɔ́ɔ̀ wɔníì sún jèè yɛ?" 36Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ nyàŋgèdí lɛ́ì gbǐn, ŋwɔnɔ̀ lɛ́ì gbǐn dè tàodè wɔ saaláà nù, e dè mùndí wɔ ŋwùnù. À nà sa Ŋgàla wɔ̀ì kaaje wɔ́wɔ̀wɔ́! È dè nyɔìŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\