Lùuŋ 12

1Mì biò nà, èé Ŋgàla wɔ́ bàlà nà jààsɛŋ dí tìti, dɔɔ ŋwùnù mà dè naà nai fɛlɛ̀nù mà nɛ̀ nà nì na bulùì Ŋgàla ku, nà dè Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ wɔ saaɤà. Na Ŋgàla wɔ saaɤa lɛ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, nà dùmà na bulùì faàn jèè Ŋgàla ŋwùnù, nà lɔ̀mà wɔ kulu. Ŋgàla wɔ sɔ kpaíì bulu bulúì dè. 2Nàa ŋwànì tàode wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò wo kùla siíìn bu. Kɛ́ nà ŋwúndè Ŋgàla wɔ̀ dìnàì na kulúì èì. Dɔ̀ɔ̀ è kàmá nɛ̀ nà sì ve Ŋgàla wɔ kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ wɔ̀lɔ́ é dè kàí nɛ̀ wɔ̀lɔ́ é ka wɔ̀ kulu lɔ̀mà e kanàì dè sɛlɛ wɔ̀lɔ́ feleŋge èì èì dè wɔ̀ sǐn ku. 3Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè wɔ́ nɛdí è mìì, e saaláà nù mà dè na sɛlɛ wɔ̀lɔ́ senù. Nàa tan na sɛlɛ̀ dè gbàà dí tìti. Na kulu de kùláà èe dè gbàà èe tì nau. Na kɔlɛn kɔlɛ́ìn nà sɔ́wàì na kùlà kùláà Ŋgàla wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ wɔ́ nìì nà ku. 4Wòlu wɔ kpujáà dè kɔlɛ̀n, kɛ́ e nu tèì tèìì dè kpɛkpɛ. Ŋwɔnɔ̀ wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn wò bì jòwò faàìn. 5Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ á tùmùì à dè kpuja kɔlɛ̀n à Kolàì wò jòò. Kɛ́ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ á tèì nù à dè yii sún. 6È dè má nà saba lɛ́ɛ̀ dè Ŋgàla kòwàì tɛmu, kɛní à yá è nɛ̀ mùnɛ̀ jɛ́ á funàì Ŋgàla. 7È dè má nà saba lɛ́ɛ̀ dè à mà Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò wòì, à yá wòì mà. È dè má nà saba lɛ́ɛ̀ dè à siya sɛlɛ, à dè wòlù a nɛ̀ è. 8È dè má nàni saba lɛ́ɛ̀ dè à kálà wòlu kulu, à kálà wo kulu. Wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka wɔ de kìi lɛ́ì sún wòlù nì, wɔ̀ nì e tɛ̀gbɛ̀lɛ̀. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ dè wòlu wúlú nyɔ̀ɔ̀, kɛní wɔ̀ yá wɔ jòwóè jòwò bulu kàí fɔ́ɔ́n. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka wòlìì sɛlɛ kàí nɛ̀, wɔ̀ nɛ̀ è kulu de tili eu jìjà. 9Mù jàvà má wòlù jàvà wɔ̀ bulu bulu nù. Nà jɛ màlùŋ nde siin kùlà, nà kùlà kùla kàí. 10Nà jàvà yiì mùnɛ̀ biò wó funàì Kolàì. Nà bì yii tɛ̀ɛ̀mi kulu de tili eu jìjà. 11Nà jòwò dí tìti, na dè fɔɔlɔ nyɔɔ́ò. Nà kwa na kulu de kùláà gbǐn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jòwóè nù. 12Nà tili kulu dè na Ŋgàla wɔi kulu kàlà sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. Nà kálí kulu nà dè má sɛlɛ tààn nù, nà sɔ̀ Ŋgàla sànyà gbǐn nù. 13Wɔ̀lɔ́ gbǐn nà bàde Ŋgàla wɔ faàn jèe nyɔɔ́ò kpáŋá ve e ŋwùnù nà nì è wò. Nà dùmà namu nyɔ̀ɔ̀ì jàdè faàìn na bóì nù. 14Nà sɔ̀ Ŋgàla wɔ̀ gbɛ̀lɛ̀ wòló wó dè na kùla siin kùlàìnù. Mà nɛ̀, nà bídè Ŋgàla wɔ̀ gbɛ̀lɛ̀ wò, kɛ́ naà tan wɔ̀ sɔnì wò. 15Kulu de tili sɛ̀lɛ̀ jèì má mù bàdéɔ̀, nà wo jòò nà tili e kulu déè. Jààsɛŋ sɛ̀lɛ̀ jèì má mù bàdéɔ̀ na gbǐn è dè na jààsɛŋ kamà sɛ̀lɛ̀. 16Nà nɛ̀ na tàodéè nímí wɔ̀lɛ̀ nù nà wòlù gbǐn jòò. Nàa dè kulu gbàà nyɔ̀ɔ̀ò, kɛ́ nà jòwò nà bàdéò mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ ná dè wo jòwò nyɔ̀ɔ̀ò. Nàa tan nà sì sɛlɛ̀ e tì wòlù gbǐn wou. 17Nàa faàì sɛlɛ siìn nù sɛlɛ siìn. Nà nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wòlíì gbǐn nɛ̀ è dè kàí. 18Nà kewu dè bulu kpáán na wò jòò nà nɛ̀ na tàodéè kulu lɔ̀mù nù. 19Mi ŋwɔnya kàíò, wòlù nɛ̀nàì má nà sɛlɛ siìn nàa faàì è nù. Ŋwúndè Ŋgàla faàì è nù wɔ sɛlɛ kulu jìíì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò sàada è wò nɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀, "Mì mà dè sɛlɛ nu faai nyɔɔ́ɔ̀. Mà faai ve è nù." 20Kɛ́ dɔ̀ɔ̀ ŋwɔnɔ̀ e kpa kpelàì kpelaíì dè, Ŋgàla jàkúìn nɛ̀, "Ŋwɔ̀mù dè má mù kɔ̀ɔ̀n towóɔ̀ wɔ̀ì, nì wɔ̀ jìlɛ̀. Nímí namu soò dè má wɔ̀ì, nì wɔ̀ nímí èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mù nɛ̀ má wɔ̀ì sɛlɛ wòló gbǐn è kama ve wɔ̀ tɛ̀ɛ̀mì dí tìti." 21Nàa nɛ̀ì kùla siìn wɔ faàn èe tì nau, Kɛ́ nà nɛ̀ì sɛlɛ kàí faàn tì kùla siìn wɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\