Lùuŋ 13

1Wòlù gbǐn wɔ̀ dè wòlù wɔ nyìnì wɔ tàvíì nu wòlù gbààvìíò wòì e gbì wòló gbǐn wòì de kewu de wò jɔ̀ɔ̀ wɔu jìjà èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlu ku nyɔ̀ɔ̀ gbǐn èì e dí dè wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ̀ì sɛlɛ̀ sì é kàn wɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ tàvi wúlú nyɔɔ́ò wó dè va Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ ŋwúna wò. 2Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ kɔ̀nàì ve tàvi wúlú nyɔɔ́ɔ̀ bò, kɛní e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ Ŋgàla wɔ nyàŋgè sɛ̀lɛ́ɛ̀ bò kɔ̀nàì ya. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ nɛ̀ ve dɔ̀ɔ̀, wɔ nyìnì ve sɛlɛ nu seli wɔ bulúì bò. 3Wòló wó ka kùla kàí kùlà, wòo ka tàvi wúlú nyɔɔ́ò ŋwààmù, kɛ́ kùla siin nyɔɔ́ò nɔɔ̀ wò ka wò ŋwààmù. Mùì jàvá mú ŋwààmù tàvi wúlú nyɔɔ́ò yɛ? Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má nɛ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ é dè kàí. Mù kàmá dɔ̀ɔ̀ nɛ̀, wɔ̀ sa ve mùì kaaje. 4Tàvi wúlú nyɔɔ́ò dè Ŋgàla wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀ò, ŋwɔnɔ̀ wò dè jòwònù nai màa ŋwùnù. Kɛ́ nà nɛ̀ má sɛlɛ siìn, nà dè wòlù na ŋwààmù wò, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de de kewu bulu bulu dè wò jɔ̀ɔ̀, wòlu ku sɛlɛ sa ŋwùnù. Wò wò dè Ŋgàla wɔ jòwò nyɔɔ́ò, ŋwɔnɔ̀ wò ka Ŋgàla wɔ sɛlɛ kulu jìíì kùla siin nyɔɔ́ò wòì saàì. Dɔɔ bulu ŋwùnù Ŋgàla ŋwúnadí wò nau jìjà. 5Dɔɔ ŋwùnù nà yá tàvi wúlú nyɔɔ́ò wòì nyìnì. Nàa nyìnì nɔɔ̀ wo wòì Ŋgàla wɔ sɛlɛ kulu jìíì kɔlɛn ŋwùnù, kɛ́ nà nyìnì wo wòì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de è fun na kulúì nù. 6Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù wò nɛ̀ nà dè kání nì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de tàvi wúlú nyɔɔ́ò jòwò má, wò dè jòwònù Ŋgàla ŋwùnù. 7Wɔ̀lɔ́ e tǔn dè nau wo ŋwùnù, nà nì è wò ku. Lɛkwai wɔ̀lɔ́ gbǐn e sɛlɛ̀ de nàì wo ŋwùnù nà nì è. Ŋwɔnɔ̀ nà bì wo gbǐn wo bɛlɛ, nà bì wo tɛ̀ɛ̀mì. 8Nàa bùlù tǔn nù wòlù gbǐn jɔ̀ɔ̀, kɛ́ yii jàvà tǔn è yá nau dè. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jàvà ve wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ kɛní wɔ̀ kaɤáà wòíì gbǐn júwà ya. 9Kaɤáì é nɛ̀, "Ka funà nyinɔ wùlɛ̀ mùi jèè kpedeó ka fun jijì wùlɛ̀ wɔi jèè, ka java wòlù, ka jílè, ka bì lɛ soò." Kaɤa wòló gbǐn e gbì e kpolóì èì e wúlú kwalàì wòíì dè, "Jàvà mù bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ mú jàvàì mù bulu." 10Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jàvàì wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀, wɔ̀ɔ ka wɔ̀ sɛlɛ siìn nɛ̀nàì. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jàvà ve wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀, kɛní wɔ̀ ka kaɤáà gbǐn eu jìjà kìi. 11Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ŋwùnù, nà dè wòlù na kùlà kùla kàí na tàodéè nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de na bulúì nà sìì nà nɛ̀ na kàlun dúwáì è tili ya. Sànyáà nù Ŋgàla wɔ́ dè nà sɛlɛ nu sa jìnù e sànyáà è dàì ya, e tì sànyáà eu á funaidí Jisɛ̀. 12Kpindíì dè ve de tìnù, sàlìn dè ve sànù. À nà wolo naà sɛlɛ wòló wòì wó dè kpindi nu sɛ̀lɛ̀. À nà júwà naà kɔ̀nàì lɛ́ì wòló á gbɛ̀ e kɔ̀nàì dí de mɔ̀lì mɔ̀líì nù. 13À nà kìi nà bulu nà kùlà kùláì eu kàí, mùnɛ̀ wòlù wó dè dí de mɔ̀lì mɔ̀líì nù. Nàa mɛni nà faàìn so namu sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ sɛlɛ siin towò towóì gbǐn nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ nù. Nàa kɔ̀nàì yii bò nɛ̀ mùndí nàa tɔɔwàì yiì eu. 14Kɛ́ nà júwà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, Jisɛ̀ Kolàì, wɔ kɔ̀nàì lɛ́ì gbǐn, nà wolo na wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ kulu lɔ̀mà sɛ̀lɛ́ɛ̀ bu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\