Lùuŋ 14

1Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì nù kewu Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù nà dùmà wɔ̀ jàdè faàìn. Nàa tù wɔ̀ nùù mɛndɛ e kàn wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè wòlù wɔ nɛ̀ è kpedeó wɔ̀lɔ́ èì ŋwùwá wɔ nɛ̀ è. 2Jɛ́ wòlù wɔ́ júwàì Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ wɔni kulúì nù, èè ka è nɛ̀ wɔ jì jìlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ jàvà è. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì nù kewu Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, wɔ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ɔ ka nɛ̀mɛ sún gbǐn jì. 3Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka jìlɛ́ì gbǐn jì, wɔ̀ɔ tìyà wɔ̀lɔ́ nù sǐn wɔ̀ɔ ka jìlɛ́ì gbǐn jì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ nɛ̀ wɔ̀ɔ jì nɛ̀mɛ̀, wɔ̀ɔ seli jìlɛ́ì gbǐn jì nyɔɔ́ɔ̀ wɔ sɛlɛ̀ nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ̀ e nyɔɔ́ɔ̀ jàdè faàìn dùmà ya. 4Wo mù dè mú gbɛ̀ sɛlɛ nu selìì e kàn wòlù wùlɛ̀ wɔ jòwò nyɔɔ́ɔ̀ yɛ? Wɔ wòlu nyɔɔ́ɔ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ gbɛ̀ taìn dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ jòwo kàí jòwò ya kpedeó wɔ̀ì jòwo kàí jòwò. Ŋwɔnɔ̀ wɔ faàn gbɛ̀ ve jòwóè èì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ gbɛ̀ e nɛ̀ì, wɔ jòwò jòwo kàí. 5Wòlíì dɛ̀ɛ̀ ka tan wɔ̀ nɛ̀ sànya dɛ̀ɛ̀ è dè kàí e tì sànyáì gbǐn eu. Dɛ̀ɛ̀ tan wɔ̀ nɛ̀ sànyáì gbǐn e wolàì wolai. Na kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn nà dè wòlù na sì wɔ̀lɔ́ ná dè e nɛ̀nù. 6Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka kùlúì dɛ̀ɛ̀ kùlù gbàà júwàì, wɔ̀ ka dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì. Wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka jìlɛ́ì gbǐn jì, wɔ̀ ka dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ ka Ŋgàla màmà sa jìlɛ́ɛ̀ ŋwùnù. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka tan wɔ̀ì jìlɛ́ì téŋ jìnù de wɔ̀ ka è nɛ̀, wɔ̀ bì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ tɛ̀ɛ̀mì, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ ka Ŋgàla màmà sa. 7Nà sún gbǐn à dè má tàodè kɔ̀ɔ̀nù, àì tàodè de nà bulúì ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ à falan má, àì nɔɔ̀ falan nà bulúì ŋwùnù. 8Kɛ́ à dè má tàodè, à dè tàodè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ à falan má, kɛní à mùndí falan ya Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì. À falaon, àì falaon, à dè nɔɔ̀ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ bèè. 9Jisɛ̀ Kolàì falaón wɔ dɔdè falan jɔ̀ɔ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ̀ dè Wòlu Nyɔ̀ɔ̀ wòlu sɛ̀lìɛ́ò nɛ̀ falan wòlúò ŋwùnù. 10Na sún gbǐn kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ɔ seli sɛlɛ̀ nù e kàn wɔ̀ bíɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ na sún gbǐn nàa tìyà nà bíò nù sǐn, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà gbǐn kpóŋ à dè Ŋgàla kude bɛ jìnù wɔ̀ seli nà sɛlɛ́ɛ̀ nù. 11Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ tɛmu è wɔ jàkúìn nù wɔ̀ nɛ̀, "Èé kwá nɔɔ̀ má dè tàodè wɔ́, wòlíì gbǐn bùlù ve mì kɔyàì, ŋwɔnɔ̀ wo gbǐn wò kaja ve è wò nɛ̀ mì mà dè Ŋgàla." 12Nà kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn à dè nà nɛ̀lɛ́ì kɔlɛn kɔlɛ́ìn túúlé funa jìnù Ŋgàla sǐn ku. 13Dɔɔ ŋwùnù à nà wolo naà sɛlɛ nù seli e kàn yiì. Kɛ́ a sɛlɛ́ɛ̀ dè é ŋwùwà ve a nɛ̀ è. Nàa funà kpo nà bíò woi ku wò bulu. 14À Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì sɔn nà nù kɔlɛ̀n dèéè èè nɛ̀ ya ma sì è mà nɛ̀ jìlɛ sún gbǐn èì wòlu kǐnà dèì gbɛ̀, e bulu è faàn eu. Kɛ́ wòlù tan má jìlɛ́ɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dè wɔ kǐnà, kɛní è dè naà siìn wɔ ŋwùnù. 15Nà jàyà má nà bàdéò kulùì na nùu jìlɛ́ì téŋ ŋwùnù, kɛní nàì kùlà dè ye jàva gbulu nù. Jìlɛ́ɛ̀ ná dè e jìnù nàa nɛ̀ì èe nyùmà wɔ̀lɔ́ Kolàì wɔ́ falaón wɔ ŋwùnù. 16Lɛ́ɛ̀ ná nɛ̀ è dè sɛlɛ kàí, nàa nɛ̀ì wòlù èe tɛmu sɛlɛ siìn e kàìn. 17Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì nɔɔ̀ jìlɛ jì sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ so namu sɛ̀lɛ ŋwùnù dè. Kɛ́ è dè telembo sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ kulu lɔ̀mù sɛ̀lɛ̀ e kanàì dè kulu de tili sɛ̀lɛ̀, wɔ̀lɔ́ é ka Ŋgàla Wɔi Nyináà jɔ̀ɔ̀ wolo. 18Ŋwɔnɔ̀ wòlu jòwò má Kolàì gbulu wɔ̀lɔ́ towóè nù wɔ̀ ka Ŋgàla kulu lɔ̀mà dí tìti, ŋwɔnɔ̀ wòlíì ka wɔ jòwò faáìn jàdè faàìn dùmà. 19Dɔɔ ŋwùnù à nà kewu dè sànyà gbǐn nù à nɛ̀ sɛlɛ wòló wó gbɛ̀ kulu lɔ̀mu nyìnìì nà bo wo kava mùndí nà nù. 20Nùu jìlɛ sɛ̀lɛ ŋwùnù nàa nɛ̀ è wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ́ nɛ̀ì Kolàì wɔ saaláà nù èe nyùmù nù. Nà gbɛ̀ ve jìlɛ́ì gbǐn kpóŋ jìì, kɛ́ è dè sɛlɛ siìn nà jì má jìlɛ̀ e nɛ̀ è nà bàdéò bùlù sɛlɛ siìn nù. 21È dè má na nɛ̀mɛ jì sɛ̀lɛ́ɛ̀, na so namu sɛ̀lɛ́ɛ̀, e kanàì dè sɛlɛ wùlɛ́ì wòló gbǐn ná ka è nɛ̀ è gbɛ̀ e nɛ̀ì nà bàdéò bùlù sɛlɛ siìn nù, nà wolo sɛlɛ doo nɛ̀ì. 22Wɔ̀lɔ́ ná funàì e kàn sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nà ŋwúndè è dè nà Ŋgàla wò jòò na sì sɛ̀lɛ̀. Kulu de tili è dè wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ ka wɔ bulu wɔ nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì bɛlɛ sa, wɔ̀ nɛ̀ má sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wɔ́ funàì wɔ̀ nɛ̀ è dè kàí. 23Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè ve mɛndɛ fi wɔ kulúì nù e kàn wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka è jì, Ŋgàla ka wɔu wòì sa wɔ jì má è. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè ve mɛndɛ fi wɔ kulúì nù è dè má wɔ̀ dè wòlù wɔ jì jìlɛ́ɛ̀ kpedeó wɔ̀ì wòlù dè wɔ́ jì è, wɔ̀ jì má jìlɛ dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla sa ve wɔu wòì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ì è nɛ̀ Ŋgàla wɔ funai eu jìjà. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn wòlù èì nɛ̀ Ŋgàla wɔ funàì sɛ̀lɛ̀ eu jìjà è dè sɛlɛ siìn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\