Lùuŋ 15

1Nàí de kewu é dè nàì Ŋgàla wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, à dè wòlù a mà nà bàdéò wòì de kewu èì wòì dè, wò kándàì Ŋgàla wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ bu. Àa na nɛ̀ nɔɔ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ é gbɛ̀ nà bulúì nà kulu lɔ̀màì. 2Kɛ́ è ŋwùwà ve nà kɔlɛn kɔlɛ́ìn a lɔ̀mà nà bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ kulu, wɔ bulu wɔ sɛlɛ kàí ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wɔ kewunù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jòwóè ŋwùnù. 3Kolàì wɔ̀ì dí nɔɔ̀ wɔ bulu wɔ kulu lɔ̀mà wɔ tàodéè nù. Kɛ́ Ŋgàla tɛmu è wɔ jàkúìn nù wɔ̀ nɛ̀, "Bɛlɛ́ɛ̀ wó dedí wòlù wo sa è nàì, è naà è jidí mi bò." 4Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ́ì gbǐn wó sàadadí è Ŋgàla jàkúìn nù wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù è dè va nà sɛlɛ siya ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve kulu kàlài dè nà jɔ̀ɔ̀ kulu kálíì nɛ̀ kulu de júwáà saaláà nù Ŋgàla jàkúìn ka è nà ni, 5Ŋgàla wɔ́ ka wòlu kulu kála, wɔ júwà wòlu kulu dè, wɔ nɛ̀ è na gbǐn na kulu de kùláì e dè nù kɔlɛ̀n na ŋwànì Jisɛ̀ Kolàì wɔ kùlà kùláì bu faàòn. 6Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na gbǐn kpóŋ kpóŋ na nɛ̀ wòì nù kɔlɛ̀n nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ Te Ŋgàla wɔi kaaje sa ŋwùnù. 7Nà dùmàì yiì jàdè faàn mùnɛ̀ jɛ́ Kolàì dùmàdí nà jàdè faàìn. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòlíì sa Ŋgàla wɔ̀ì kaaje dí tìti. 8Mà se na, Kolàì tùwàdí wɔ bulùì jòwò nyɔ̀ɔ̀ Jusíò ŋwùnù wɔ̀ siya è wɔ̀lɔ́ Ŋgàla tɛmu má sɛlɛ̀ wɔ̀ ka eu kànàì, e kàn baláà wɔ́ júwadí è wo wòlu laíò jɔ̀ɔ̀. 9Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ nɛ̀ì wòló bɛ́ɛ́lɛ́ wòì Jusi wóó de, wo sa Ŋgàla wɔ̀ì kaaje wɔ wòlu jààsɛŋ bàláà ŋwùnù. Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù mà sa ve mùì kaaje, wòló tidì wòì Jusi wóó dè, ma faàì mù nyɛlɛ́ɛ̀ bèjàì doyoi." 10È ka è tɛmu mùndí è nɛ̀, "Nàí nàì Jusi wóó de, nà gbì Ŋgàla wɔ kului wòlúò wòì nà tili kulu dè!" 11È tɛmu mùndí è è nɛ̀, "Nàí gbǐn nàì Jusi wóó dè nà sa Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì kaaje. Na tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn kpóŋ nà sa wɔ̀ì kaaje!" 12Ŋwɔnɔ̀ Àìseyà ka è tɛmu wɔ jàkúìn nù wɔ̀ nɛ̀, "Wòlù dɛ̀ɛ̀ dè Jɛsè wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu wolo jìnù wɔ̀ jì. Wɔ̀ dè ve kada wòlúò wou jìjà wòì Jusi wóó dè. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ ve è wo kwa wo kulúì gbǐn wɔ̀ nù." 13Ŋgàla wɔ́ dè kului kàlà gbǐn wɔ kɔ̀ɔ, wɔ nì nà kulu de tili gbàà nɛ̀ kulu lɔ̀mù na wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ saala nù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve kului kàláà é dè nà jɔ̀ɔ̀ e dè nù gbàà Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì saaláà nù. 14Mì biò nà, mi bulúì mà sì è bulu kàí fɔ́ɔ́n mà nɛ̀ na gbǐn nà dè sɛlɛ kàí nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ò, keleɤele dè nà jɔ̀ɔ̀, nɛ̀ mùndí nà gbɛ̀ yii kpiìn. 15Jàkun wɔ̀lɔ́ má dè e sàadanù na bò ŋgàmáà e káí káí mà kwali è nù e kàn sɛlɛi kpɛkpɛ. Ŋwɔnɔ̀ màó sɛlɛ wòló díwòò na wúlú nù jà bùwà ya. Màì sɛlɛ́ì sún gbǐn ei gbǐlàì dè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla tùwàó mì gbàà èé wɔ́ tùó mì jɔ̀ɔ̀ jòwo kàí wɔ̀lɔ́ 16ma dè jòwò Jisɛ̀ Kolàì wɔ ŋwùnù, mà mà wòlúò wòì wòì Jusi wóó dè. Tedí Kàí é wolòì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ má dè e wòlíì senù mi sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ saaɤa sa nyɔ̀ɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòló wòì Jusi wóó dè, wo dè saaɤà lɛ̀ Ŋgàla dùmà ve wò jàdè faàìn Wɔi Nyináà wɔ dùmà wò faàn jèè wɔ ŋwùnù. 17Èé à Kolàì sɔn á dè naà nù kɔlɛ̀n, mi kulu de tili tilìì dè má dè jòwònù Ŋgàla ŋwùnù. 18Mà dè nɔɔ̀ sɛlɛ tɛmùnù e kàn wɔ̀lɔ́ Kolàì wɔ́ nɛ̀ì mì faàìn nù, mà nɛ̀ è wòló wòì Jusi wóó dè wo nyìnì Ŋgàla wɔ wòì, mi nùu wòíì nɛ̀ mi jòwò faáìn saala nù. 19Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛdí kului kàláàn, nɛ̀ sǔkɛ́ sɛ̀lɛ́ì wo de kewúì nù nɛ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì nù. Mà namudí ma wolo Jèlusàlɛ̀ŋ ma kɔ̀ìn dè Ìlèlikɔŋ tàvi kagbóì gbǐn nù. Tedí Kàí é kàìn Kolàì mà naà è tɛmu ya tàvi dɔ̀ɔ̀ gbǐn nù. 20Wɔ̀lɔ́ bulu bulúì é ka mi kulúì nù dè sànyà gbǐn, èè dè mà bɛ̀ mà tɛmu Tedí Kàí feé wòlù gbǐn èì nɛ̀ sɛlɛ èì nyìnì e kàn Kolàì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve mǎ tawo wolu wɔ bo kpaya eodè. 21Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Wòló wòì dí wò sɛlɛ̀ se e kàn wɔ̀ wò wò sà ve wɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wòló wòì nɛ̀ sɛlɛ èì nyìnì e kàn è, wò ŋgelè wò sà ve wɔ sɛlɛ̀ èì ndè." 22Jòwóè má dè e jòwònù wòló tidì wòì Jusi wóó dè e ŋwùnù màì nɛ̀ gbulu gbǐn sa na bo ji ŋwùnù. 23Kɛ́ mà mi jòwóè dè kala ya tàvi kagboi wòló nù. Ŋwɔnɔ̀ èé tèì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ è tì ya má ka nɛ̀ mà jì na wòi ni, 24mà dè e nyàŋgènù mà jì va. Èé má dè Sipin tàvíì nu bɛ̀nù mà jàvà ve ma kɔ̀ìn na bóè ma nì nà wòì. À na wo jòò à kàmá yii soo sún saàì mà jàvà ve na mà mìì faàn mi namúì ŋwùnù é bɛ̀ì Sipin tàvíì nù. 25Fáálíìn, mà dè naà Jèlusàlɛŋ bɛ̀nù Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò woi màa ŋwùnù wó dè va. 26Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò wó dè Mɛsèdonìyà nɛ̀ Àkeya tàvíì nù wò è nù dùmàì ya wò gbanàì saba lɛ̀ èì kómbó nyɔɔ́ò ŋwùnù wó dè Ŋgàla wɔ̀ gbàíòn tidì Jèlusàlɛ̀ŋ. 27Wo bulúì wò nyàŋgèó sɛlɛ wɔ̀lɔ́. Kɛ́ ŋgàmáà nù wò ŋgelè wò dè wòlù wo mà wòlu dòò wòì. Gbɛ̀lɛ́ɛ̀ Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀dí è Jusíò èé é dè naà nɛ̀ wòlúò jòò wo bèè wòì Jusi wóó dè, dɔɔ ŋwùnù wòló wòì Jusi wóó dè Ŋgàla wɔ́ mà wòì wo nyàŋgè tàode wɔ̀lɔ́ nù, wò dè wòlù wo nì wo de kìi lɛ́ì sún Jusíò ku wòi màa ŋwùnù. 28Mà kàmá jòwo wɔ̀lɔ́ dè kala, lɛkwaíì wó gbanàì ma tù è wòlúò jɔ̀ɔ̀, mà kɔ̀ìn ve na bò mà dè má Sipin tàvíì nu bɛ̀nù. 29Mà dè má va jìnù mà sì è ma nyìnì ve na bò Kolàì wɔ gbɛ̀lɛ́ɛ̀ gbǐn kpóŋ. 30Mì biò nà, mà dè nai fɛlɛ̀nù nà Wòlu Nyɔɔ́ò Jisɛ̀ Kolàì wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù e kanàì dè jàváà Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ́ ka è nà nì e saaláà nù, à nà kewu dè dí tìti à sɔ̀ Ŋgàla mi jòwóè ŋwùnù. 31Nà dè Ŋgàla sɔ̀ mi ŋwùnù wɔ̀lɔ́ wòló wó dè Jùdiyɛ kagbóè nù wòì Jisɛ̀ funàì wŏ jì mì sɛlɛ sún nɛ̀nàì. Nà sɔ̀ mùndí Ŋgàla jòwo wɔ̀lɔ́ má dè e jòwo bɛ̀nù Jèlusàlɛ̀ŋ, Ŋgàla wɔ wòlúò wó dè va wò dùmà è jàdè faàìn. 32Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla ŋwuni má è mà jì ve na bò kulu de tili gbàà nù. Mi va jìíì tila ve mì kulu dè, ŋwɔnɔ̀ è kava ve mì nù. 33Ŋgàla wɔ́ ka wòlíì gbǐn kulu lɔ̀mà wɔ dè nai fandɛ̀ faàòn. È dè nyɔìŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\