Lùuŋ 16

1Mà dè nà binɔ wɔ̀lɔ́ na siyànù. Wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dè Fííbì, wɔ̀ dè jòwònù Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nù é dè Senkuliyɛ jɛ̌ɛ̀ nù. 2Nà dùmà wɔ̀ jàdè faàìn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ nù mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ faàn jèè wòlù dè wolu wò nɛ̀. Ei màa wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ jàvà ve è, nà tù è wɔ̀ jɔ̀ɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wòì mà ya e gbì mi bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ mìì. 3Mà te Pùlèsilà nɛ̀ Àkweilà sɔn wòì, wòló à wo jòò á deó jòwònù Jisɛ̀ Kolàì wɔ ŋwùnù. 4Wo nyàŋge nɛnɛ̀ è deó wò sa wo lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù kulu mi ŋwùnù. Mà dè woi kaaje sanù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà, kɛ́ èì nɔɔ̀ mì kɔlɛ̀n dè, dɔ̀ɔ̀ dè naà wòlúò gbǐn wòì Jusi wóó dè wó dè sìŋgbéì nù pɛ́ɛ̀. 5Mà te mùndí sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò wòì wó ka gbàdàì wo bóè nù. Mà te mì ŋwɔnya kàíɔ̀ Ɛ̀pɛ̀nitɔ̀ wòì, wɔ̀lɔ́ wɔ́ deó jiji ku nyɔɔ sepáà Esiya kagbóè nù wɔ́ funaió Kolàì. 6Mà te Mèèlé wòì wɔ̀lɔ́ wɔ̀ó nàì mà ya tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 7Mà te Andùlonìkɔ̀ pɛ́ wòì nɛ̀ Jùnayà sɔn. À wo jòò à deó kpindi bóè nù, ŋwɔnɔ̀ wò dè nɔɔ̀ Jusi wóó mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ má dè. Wò dè Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ò, ŋwɔnɔ̀ wo fǔn tolu tolùì dè kàí fɔ́ɔ́n. Wò sepá wò funaió Jisɛ̀ mii ku. 8Mà te Àmìpìlìyatɔ̀ wòì. Wɔ̀ dè mì ŋwɔnya kàí gbàà à Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jòò nà nu kɔlɛn dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 9Mà te Òbanɔ̀ pɛ́ wòì, wɔ̀lɔ́ à wo jòò á dè jòwònù Kolàì wɔ ŋwùnù. Mà te mùndí mì ŋwɔnya kàíɔ̀, Sìtakì, wòì. 10Mà te Àpɛlɛ̀ wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà, wɔ̀lɔ́ wɔ̀ è siya ya gbulu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nù, wɔ̀ dè Kolàì wɔ ŋwùnù bulu bulu nù. Mà te Àlètobùlɔ̀ wɔ̀ gbàíòn gbǐn kpóŋ wòì. 11Mà te mì bàde Jusi jíɔ̀, Ɛ̀lodìyɔ̀ŋ wòì e kanàì dè nà bàde Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò. Dòò wò wò dè Nàsesè wɔ̀ gbàíòn. 12Mà te Tùlàfinà nɛ̀ Tùlàfosà sɔn wòì wòló wó dè jòwònù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù. Mà te mì ŋwɔnya kàíɔ̀, Pɛsè wòì wɔ̀lɔ́ wɔ̀ó jòwò ya tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù. 13Mà te Lufɔ̀ wòì, wɔ́ dè jòwò nyɔɔ kàí gbàà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù. Mà te mùndí wɔ̀ núɔ̀ wòì. Wɔ̀ bidí mìì ma sànyà gbǐn mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ má dè wɔ jí bulu bulu. 14Àsinkùlètɔ̀, Fèlikɔ̀ŋ, Ɛɛmì, Pàtùlobɔ̀, Ɛmà e kanàì dè nà nà bíò nɛ̀ wo jòò wó de dí kɔlɛ̀n mà te wò wòì. 15Mà te Fèlàlakɔ̀ nɛ̀ Julìyɔ̀ sɔn wòì ma te mùndí Nelìyɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ binɔ́ɔ̀ sɔn wòì. Mà te Òlepɔ̀ wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà e gbì naà Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò gbǐn wòì nɛ̀ wo jòò wó dè dí kɔlɛ̀n. 16Nà kamu yii tidì nà nì yii wòì. Kolàì wɔ sìŋgbéì nu nyɔɔ́ò gbǐn wò te nà wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 17Mì biò nà, à mi kpiìn wòíì dè. Nà kìi na bulu eu e kàn wòló wó ka wòlu tidì nù nyùmà wo tùwà wo kulúì nù wúléè wo sa wo faàn Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. Wò ka siyɛ dè siìn e kàn sɛlɛ siya wòló ná kpɛn dí è. Nàa funàì wòlu wòló towóè wo wòì. 18Èe ŋwùwào wòlu doo towóè ŋgelè wo dè jòwò nyɔ̀ɔ̀ò nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Kolàì wɔ ŋwùnù, kɛ́ wò wo bulùì kɔnyàì tùwà ya lɛ soo bì jɔ̀ɔ̀. Wò ka wòló gbǐlàì wòì nɛ̀ wo faàn sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ nù mɛni. 19Jɛ́ ná dè Tedí Kàí jàde faain dùmànù é kàìn Kolàì e fǔìn è mìì tili ya. Ŋwɔnɔ̀ mi kulu de tili tili è dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà na ŋwùnù. Mà jàvà ve keleɤele dè nà jɔ̀ɔ̀ e kan sɛlɛ wòló wó dè kàí, kɛ́ nàa sì sɛlɛ̀ e kàn sɛ̀lɛ̀ wòló wó dè siìn. 20Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ̀í wɔ́ ka wòlù gbǐn kulu lɔ̀mù nì, wɔ̀ dè ve Setɔ̀ŋ wɔ de kewúì nu nyùma jìnù, wɔ̀ gbǐlà wɔ̀ nà kɔyàì. Nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ nɛ̀ nàì wɔ sɛlɛ kàí soolóè faàòn. 21Temetè, wɔ̀lɔ́ à wɔ sɔn á dè jòwò kɔlɛ́ɔ̀n jòwònù wɔ̀ te nà wòì. Mì bàde Jusi wóó wó tan wò Lùsiyɔ̀, nɛ̀ Jesìn e kanàì dè Sòsìpatà wò te na gbǐn wòì. 22Mìí, má dè Tɛsìyɔ̀ má sàadai jàkun wɔ̀lɔ́ Pɔɔ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù, mà te na gbǐn wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà Wòlù Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù. 23Keyɔ̀, mi namu sìni téɔ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ bóè nù sìŋgbéè ka gbàdàì. Sìŋgbéè wɔ te nà wòì. Jɛ gbàa wɔ̀lɔ́ e lɛkwai funai nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀ Ilatɔ̀ nɛ̀ nà bíɔ̀ nɛ̀ nà bàde sìŋgbe nu nyɔɔ́ò Kwatɔ̀ sɔn wò te na gbǐn wòì. [ 24Nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ dè nai wɔ sɛlɛ kàí soolóè nɛ̀ wɔ́ faàòn! È dè nyɔìŋ.] 25À nà sa Ŋgàla wɔ̀ì kaaje tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà! Wɔ̀ wɔ̀ gbɛ̀ e nɛ̀ì na bì jainù Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. Wɔ̀lɔ́ nɛ̀ Tedí Kàí saala nu má ka è tɛmu e kàn Jisɛ̀ Kolàì e kanàì dè wɔ kìima nu sɛ̀lɛ́ì siya saaláà nù wɔ̀lɔ́ wò dí è wòlu fuyó èì kìima ya dúwai nu bàiŋ gbàà jàdè. 26Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ kìimu nu sɛ̀lɛ dɔ̀ɔ̀ è naà tolu ya kpáú jàkúìn saala nù, Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò wó sàadadí è. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàláà wɔ̀ɔ falan gbǐn tàodè wɔ̀ è tɛmu ya wo nɛ̀ì tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn sì sɛlɛ̀ e kàìn. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo gbǐn wo funàì Ŋgàla wo nyìnì wɔ wòì. 27Ŋgàla wɔ̀ kɔlɛ̀n wúlú kpéŋ nɔɔ̀ wɔ́ biì keleɤele a dè wɔ̀ì kaaje sa Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù wɔ́wɔ̀wɔ́ faàòn! È dè nyɔìŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\