Lùuŋ 2

1Mi ŋwɔnya kàíɔ̀, màì kpada wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn mú dè, mù seli má mù bàdéò wo sɛlɛ̀ nù, wòi nu saai gbǐn èì mù jɔ̀ɔ̀ de. Mù seli má sɛlɛ̀ nù e kàn mù bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀, kɛní mù dè mù bulúì mù nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ì bɛlɛ sanù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, sɛlɛ́ɛ̀ wó dè e nɛ̀nù mú nɛ̀ èì kàí dè, na gbǐn nà ka nɔɔ̀ sɛlɛ siìn kɔlɛ́ɔ̀n nɛ̀. 2À sì è à nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ dè má wòlúò wo sɛlɛ́ɛ̀ nu selìnù wó ka sɛlɛ wòló towóì nɛ̀, wɔ̀ ka è nù ŋgàma selàì. 3Kɛ́ mùí mú dè mì bàdéɔ̀, mù bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ mù ka nɔɔ̀ sɛlɛ wòló nɛ̀ e ŋwùnù mú ka mù bàdéò sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò jívàì. Mù sìàì Ŋgàla wɔ̌ sɛlɛ̀ nù seli e kàn mù? 4Mù ŋgelè mù ka wɔ sɛlɛ kàí nɛ̀ wɔ wòlu jɔ̀ɔ kulu kálíì faàn kɔlɛ̀n kamàì? Mùì è sì mú nɛ̀ Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí ka è nɛ̀ wòlù nì wɔ sɛlɛ siíìn budè ku? 5Kɛ́ mù wúlúì nu kewu kewùì dè, ŋwɔnɔ̀ mù wòlu wòi nyìni juwa juwa. Dɔɔ ŋwùnù mù dè mù bulu mùi sɛlɛ nu gbàa tùwànù sànyáà nù Ŋgàla wɔ́ siya ve wɔ sɛlɛ kulu jìíì nɛ̀ wɔ telembo sɛlɛ nu selíì. 6Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve Ŋgàla wɔ nì wòlù gbǐn màyɛ mùnɛ̀ jɛ́ e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ kùlà kùláà é dedí. 7Wòlíì wó dè kùla kàí kùlànù kéléŋ, wò wò dè fǔn bì nɛ̀ bɛlɛ bì nɛ̀ lɔ̀ɔn fɔŋwúì de kìinù èì sɛɛnai bi. Ŋgàla nì ve wòlu dòò wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwù. 8Wòlíì téŋ wò kpáŋá nɔɔ̀ wo bulu ŋwùnù, wò ka ŋgàmáà jàdè faàìn sa, wò ŋwànì sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ bu. Ŋgàla jìàì ve wòì sɛlɛ̀ kulu dí tìti. 9Mànɔwɔ sà nɛ̀ kulu ei jàì è dè wòlúò gbǐn wo ŋwùnù wó ka sɛlɛ siìn nɛ̀. È dè ve Jusíò sepá ŋwùnù, dɔɔ wɔi jèdè dè ve wòló wòì Jusi wóó dè. 10Kɛ́ Ŋgàla nì ve bɛlɛ bì, nɛ̀ kulu lɔ̀mù wòló ku, wó ka sɛlɛ kàí nɛ̀. Jusíò wò wò dè ve ku, dɔɔ ei jèdè wòló wòì Jusi wóó dè 11èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla ka wòlù gbǐn kàí kamàì e ŋwùnàì nù. 12Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ Mosè wɔ kaɤáà èì wòló jɔ̀ɔ̀ dè wòì Jusi wóó de, wò nɛ̀ má sɛlɛ siìn, wo lɔ̀ɔn fɔŋwúì nyùmù ve nù. Kaɤáà dè Jusíò jɔ̀ɔ̀. Wò ka sɛlɛ siìn nɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla ka wo sɛlɛ́ɛ̀ nù seli kaɤáà nùu wòíì eodè. 13Kaɤáà e wòíì ei nyìni soolóè èì e nɛ̀ì gbɛ̀ Ŋgàla wɔ́ jì wòlù telembo nyɔ̀ɔ̀ tùwà, kɛní e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ yá kaɤáà nùu wòíì júwà. 14Kɛ́ wòló wòì Jusi wóó dè, ŋwɔnɔ̀ wòì bɛ́ɛ́lɛ́ sɛlɛ̀ sì e kàn Mosè wɔ kaɤáà, wo bulu wo kulúì se má è wò wo júwà kaɤáà nùu wòíì, kɛní wo bulu nɔɔ̀ wò wò dè naà woni kaɤáà, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ kaɤáà èì wò jɔ̀ɔ̀ dè. 15Wo kùlà kùláà ka è siya è nɛ̀ wɔ̀lɔ́ kaɤáà tɛmùì, e sàada sàadai dè wo kulúì nù. Wo kulu de kùláì ka è siya è nɛ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dè ŋgàma. Wo kulúì ka wò sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ò kamàì sànyà téŋ nù, sànyà téŋ nù e tɛmu wou jìja wòì. 16Mi Tedí Kàí má dè e tɛmùnù è nɛ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dè nɛ̀ jìnù sànyáà nù Ŋgàla dè wòlíì wo kìimu nu sɛ̀lɛ́ì nu seli jìnù Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ faàìn nù. 17Mùni mù ŋwɔnɔ̀ò. Mù bulúì mù nɛ̀ mù dè Jusi jí. Mù faàn dè kaɤáà eu ŋwɔnɔ̀ mù ka jòŋgà seli mù Ŋgàla nyɔɔ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 18Mù sì wɔ̀lɔ́ Ŋgàla jàvá mú nɛ̀ è, ŋwɔnɔ̀ kaɤáà nùu wòíì eodè mù naà wɔ̀lɔ́ sì ya é dè kàí. 19Mù bulúì mù sì è mù nɛ̀ mù mù dè gbulu dí tɛmu nyɔɔ́ɔ̀ sǐn fulú nyɔɔ́ò ŋwùnù, mu dè mùndí dí de mɔ̀lì mɔ̀líì wòló ŋwùnù wó dè kpindíì nù. 20Mù dè sɛlɛ siya nyɔ̀ɔ̀ wòlu wúlú de susúò ŋwùnù mu dè mùndí sɛlɛ siya nyɔ̀ɔ̀ wóó nyɛ́ɛ́wíò ŋwùnù. Mù funàì bulu kàí fɔ́ɔ́n mù nɛ̀ èé kaɤáà dè mù jɔ̀ɔ̀, mù sì sɛlɛ́ì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn mù sì ŋgàmáà. 21Mù ka mù bàdéò sɛlɛ siya, de ŋwùnù naà mùu ka mù bulùì sɛlɛ siya? Mù ka Ŋgàla kòwàì tɛmu mù nɛ̀ wòlù èe jílè, kɛ́ mù bulúì mùu ka jílè yɛ? 22Mù ka è tɛmu mù nɛ̀ wòlù èe ŋwànì nyinɔ wùlɛ̀ jèdè kpedeó nyinɔ̀ wɔ̀ɔ fun jijì wùlɛ̀ wɔi jèè, kɛ́ mù bulúì mùu ka sɛlɛ wòló nɛ̀ yɛ? Mù jɛ lɛ̀ wùlɛi sɔ̀ sɛ̀lɛ̀ wòló wòlíì júwàì wò wo ŋgàla, kɛ́ mùu ka jílè wo sɔ̀àì bóè nù? 23Mù ka jòŋgà seli mù nɛ̀ mù sì Ŋgàla wɔ kaɤáà, kɛ́ mù nyùmà má Ŋgàla wɔ kaɤà, mùì è sì mú nɛ̀ mù ka Wɔ̀ tɛ̀ɛ̀mì kama? 24Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Mù wo kùlà kùláà ŋwùnù, wòló wòì Jusi wóó dè wò ka Ŋgàla wɔ fǔìn nyùmà." 25Mù júwà má kaɤáà nùu wòíì kɛní mù wòlù kpo eode dùmà sɛ̀lɛ́ɛ̀ è bì nù kɛŋ. Kɛ́ mùì má kaɤáà nùu wòíì júwà, kɛní mù kpo eodè dùmà sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì nù kɛŋ bì. 26Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì Jusi jí dè ŋwɔnɔ̀ wòì wɔ̀ kpo eodè dùmà, wɔ̀ júwà má kaɤáà nùu wòíì, mùì è funàì mú nɛ̀ Ŋgàla dùmà ve wɔ̀ jàdè faàìn mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ wòó wɔ̀ kpo eodè dùmà ya? 27Ŋwɔnɔ̀ mùí mú dè Jusi jí wòló wòì Jusi wóó dè wò sa ve mù nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì bɛlɛ, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mù ka kaɤáà nyùmà jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ e sàada sàadai dè mù jɔ̀ɔ̀ nɛ̀ mùndí wòó mù kpo eodè dùmà ya. Ŋwɔnɔ̀ wòló wòì Jusi wóó de, wò ka kaɤáà nùu wòíì júwà jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wòì nɛ̀ wò kpo eodè dùmà. 28Wòlù wɔ nyàŋgè nyàŋgè kpaíì èe wolai ve nì Jusi jí dɔ̀ɔ̀ èì wɔ Jusi jí tùwàì gbɛ̀. Wòlu kpo eode dùmáà èì nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ dè á ka è na jɛ́ɛ̀ e dí dɔɔ nɛ̀nàì. 29Kɛ́ Jusi jí bulu bulúɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Jusi jíɔ̀ Jusi sɛlɛ́ɛ̀ dè kulúì nù. Ŋwɔnɔ̀ kpo eode dùmáà èè dè wòlù wɔ kulúì kpo eode dùmà sɛ̀lɛ́ɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ wɔ̀ ka wɔ̀lɔ́ nɛ̀, èì kaɤáà dè wó sàadàì. Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ ka wòlu wɔ̀lɔ́ towóè wɔ̀ì kaaje sa kɛ́ èì wòlu fuyó dè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\