Lùuŋ 3

1Jusíò woni dídɛ̀ɛ̀ tì wòlúò wou wɔ̀ì Jusi wóó de yɛ? Kpedeó, de kpo eode dùmà sɛ̀lɛ̀ è gbɛ̀ wòlii nɛ̀ì yɛ? 2Ŋgàmáà nù sɛlɛ kàí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì dè è nù! É ku nyɔɔ sepáà dè, Ŋgàla nidí wɔ tedíì Jusíò ku. 3Jɛ́ naà èe deo èe deo má wo téŋ wòì sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ò de Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ nu? Èé wòlíì téŋ wòì sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ò dè è dè na kulúì nù Ŋgàla wɔ̌ sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ de na ŋwùnù? 4Ŋgàmáà nù èì nyɔìŋ de! Ŋgàla ka ŋgàmáà tɛmu jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wòlu fuyó ka duulìì tɛmu. Mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Mù nùu wòíì dè wòlù e siya mù telembo nyɔɔ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ wòlù seli má sɛlɛ̀ nù e kàn mù, wɔ̀ɔ sà mùì feleŋge sún gbǐn." 5Kɛ́ wòlíì téŋ ka e mɛndɛ fi wò nɛ̀, à kùlà má kùla siìn wòlíì ka Ŋgàla wɔ telembo nyɔɔ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì ndè sa kalàìŋ. Fɔn naà à tɛmu ve yɛ? À tan ve naà à nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ì telembo dè wɔ̀ sa má nà ku sɛlɛ̀? (Mà dè siyɛ̀nù fèlé mùnɛ̀ jɛ́ wòlíì ka siyɛ.) 6Wɔ̀lɔ́ èì nɛ̀ì gbɛ̀. È dè má Ŋgàla wɔ̀ì telembo dè, jɛ́ naà wɔ̀ɔ selio tàodéè nu nyɔɔ́ò wo sɛlɛ́ɛ̀ nù? 7È dè má mi duuli nyɔɔ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ siya má è bulu kalàìŋ wɔ̀lɔ́ Ŋgàla dè ŋgàma, e tùwà wɔ bɛlɛ́ɛ̀ nù gbàà, de ŋwùnù wò dè nɛnɛ̀ mi nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ ei bɛlɛ sanù mùnɛ̀ má dè sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ? 8De ŋwùnù naà nàa ka è tɛmu mu, ná jì nɛ̀, "À nà kùlà má kùla siìn e jèéè dè ve sɛlɛ kàí yɛ"? Ŋgàmáà nù wòlíì téŋ wòó mi bɛlɛ wɔ̀yà ya wò nɛ̀ mì mà ka sɛlɛ wɔ̀lɔ́ tɛmu. Ŋgàla dè wo nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ ei bɛlɛ sa jìnù, mùnɛ̀ jɛ́ é ŋwùwá wɔ́ nɛ̀. 9È dè má naà nyɔìŋ, nàí á dè Jusíò nà sɛlɛ̀ tì wòló wou wòì Jusi wóó de yɛ? Èì nyɔìŋ dè pɛ́! Mào è tɛmu ya mà nɛ̀ e Jusi jí pɛ́ nɛ̀ wòlúò wòì Jusi wóó de, wo gbǐn wò dè sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ò. 10Mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Wòlù kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ èì e dí de, wɔ́ jì telembo de. 11Wòlù èì e dí de wɔ́ ka Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì ndè sa. Wolu kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ èì Ŋgàla wɔ de kìinu de. 12Wòlíì gbǐn wò Ŋgàla budè kuni ya. Wo gbǐn kpóŋ wò sɛlɛ siìn nɛ̀ ya. Wòlù kɔlɛn bɛ́ɛ́lɛ́ èe ka sɛlɛ kàí nɛ̀. 13Wo ŋwɔ́ɛ̀ mùnɛ̀ kwii kali kali. Duuli dí tìti gbàà dè wo mɛ̀ŋwúì eodè, wòlu java wòì, nɛ̀ mùndí wo nùu wòíì sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ jɛ́ gbɛ̀ɛ̀n kalò dè. 14Sɔnì wòi nyɛ̀mù nyɛ̀mu èè siì wo ŋwɔ́ì nù. 15Wo de fúmù fúmù tòyo de kwali ŋwùnù. 16Feé gbǐn wó ka bɛ̀, wò ka e dí dè nyùmà wo nɛ̀ è wòlíì mànɔwɔ. 17Wòì gbulu wɔ̀lɔ́ sì é ka è nɛ̀ wòlu kulu lɔ̀mù. 18Kpedeó wo kève è sì jɛ́ wó ŋwààmù ve Ŋgàla." 19Ŋwɔnɔ̀ à naà è sì ya à nɛ̀ sɛlɛ́ì gbǐn é dè kaɤáà nù, è dè wòlúò ŋwùnù wó dè kaɤáà jàdè. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wòi nu saai sún gbǐn ě wòlù gbǐn jɔ̀ɔ̀ de, ŋwɔnɔ̀ è nyìnì ve tàvi nu nyɔɔ́ò gbǐn Ŋgàla sǐn ku wo sɛlɛ́ì nu seli ŋwùnù, 20èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòì nɔɔ̀ tan wòlù kàmá kaɤáà nùu wòíì júwà, kɛní Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀ tùwà ya. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ kaɤáà ka è nɛ̀ èè dè, è siya è wòlu fuyó dè sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀. 21Kɛ́ Ŋgàla wɔ̀ó è siya ya jɛ́ wɔ́ ka wòlù telembo nyɔ̀ɔ̀ tùwà, ŋwɔnɔ̀ e sún gbǐn èì kaɤáà kàn. Kɛ́ kaɤáà e kanàì dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò, wò nidí seele wòì e kàìn. 22Ŋgàla ka è nɛ̀ wòlù dè telembo nyɔ̀ɔ̀ wɔ̀ funàì má Jisɛ̀. Ŋgàla ka sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛ̀ wòló wòì, wó funàì Jisɛ̀ Kolàì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ tɛdàì wòlìì ndè. 23Wòlíì gbǐn wò sɛlɛ siìn nɛ̀ ya. Ŋwɔnɔ̀ wò bɛlɛ́ɛ̀ nù wɔ̀yà ya é dè Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ wo ŋwùnù. 24Kɛ́ Ŋgàla wɔ sɛlɛ̀ kàí soolóè ŋwùnù wɔ̀ ka è nɛ̀ wòlù dè telembo nyɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù, wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka wòlù sɛlɛ̀ nù sa. 25Ŋgàla saaidí wɔ̀ saaɤà dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ tòyóè kwali má dè, è ja ve wòló sɛlɛ nu wolo wó funai ve wɔ̀. Ŋgàla nɛdí wɔ̀lɔ́ wɔ̀ siya è wɔ̀ dè telembo nyɔ̀ɔ̀. Wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù, Ŋgàla wɔ kulu kálidí ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ bidí wòlíì wo nɛ̀lɛ̀ siíìn eu sǐn jíyà. 26Kɛ́ sànya wɔ̀lɔ́ nù wɔ̀ ka wòlíì ku sɛlɛ̀ sa wo sɛlɛ siíìn ŋwùnù, wɔ siya è wò jɛ́ wɔ́ dè telembo nyɔ̀ɔ̀. Gbulu wɔ̀lɔ́ nù Ŋgàla bulúì wɔ̀ ka è siya wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ dè telembo nyɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ ka è nɛ̀ wòló gbǐn wó funàì Jisɛ̀ wò dè telembo nyɔ̀ɔ̀ò. 27De naà è dè va á gbɛ̀ jòŋga selìì e ŋwùnù? Jíde sún gbǐn èì e dí dè! Dɔɔ nu saáì vɛ? Èé wòlù ka kaɤáà nùu wòíì júwà dɔɔ ŋwùnù è dè nì? Kpedeó, èé á funàì Jisɛ̀, dɔɔ ŋwùnù è dè. 28Nà wòíì wúlú kwalaíì dè, Ŋgàla ka wòlù telembo nyɔ̀ɔ̀ tùwà e nyɔɔ́ɔ̀ funai má wɔ̀, ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ̀ɔ ka wòlù telembo nyɔ̀ɔ̀ tùwà kaɤáà nùu wòíì kɔlɛn nɔɔ̀ júwáà ŋwùnù. 29Kpedeó Ŋgàla wɔ̀ dè nɔɔ̀ Jusíò kɔlɛ̀n wò ŋwùnù? Wòló wòì Jusi wóó dè wɔ̀ì wò pɛ́ wo Ŋgàla de yɛ? Ŋgàmáà nù wɔ̀ dè Ŋgàla wòlù gbǐn ŋwùnù. 30Ŋgàma Ŋgàláà dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n, ŋwɔnɔ̀ Jusíò wó funàì má wɔ̀, wɔ̀ tùwà ve wò telembo nyɔ̀ɔ̀ò, nɛ̀ mùndí wòló wòì Jusi wóó dè wò funàì má wɔ̀, wɔ̀ tùwà ve wò pɛ́ telembo nyɔ̀ɔ̀ò. 31Èé á funàì Ŋgàla dɔɔ ŋwùnù à gbɛ̀ ve naà kaɤáà e sɛlɛ̀ ei wolòì yɛ? Kpede, àì ei wolo kídí bi, kɛ́ à dè wòlù a siya kaɤáà e nu kɛ̌ìŋ bulu bulúì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\