Lùuŋ 4

1Jɛ́ naà à gbɛ̀ ve e tɛmùì e kàn Ebilayɛɛ̀n wɔ́ dedí nà kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu wòlu ku nyɔɔ sepáà yɛ? De Ebilayɛɛ̀n nɛdí wɔ bulùì faàn eu? 2Èe deó má wɔ nɛ̀lɛ kàí èè tùwàì wɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀ Ŋgàla sǐn ku, kɛní wɔ̀ɔ gbɛdí jòŋga selìì dɔɔ ŋwùnù. Kɛ́ wɔ̀ì dí jòŋga seli kídí bi Ŋgàla sǐn ku. 3Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Ebilayɛɛ̀n funaidí Ŋgàla. Ŋwɔnɔ̀ dɔɔ ŋwùnù Ŋgàla júwaidí wɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀." 4Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka jòwò wò ka wɔ màyɛ ni. Wɔ màyɛ́ì èì wɔ saba dè, kɛ́ è dè lɛ̀ wɔ́ jòwòì e ŋwùnù. 5Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì wɔ bulu wɔ jòwò faain kàí funàì, ŋwɔnɔ̀ wɔ funà nɔɔ̀ Ŋgàla wɔu faàn, wɔ́ ka wòlù siíòn telembo nyɔ̀ɔ̀ tùwà, Ŋgàla tùwà ve e nyɔɔ́ɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɔɔ̀ ŋwùnù. 6Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ tɛmùnù Dèèvé dedí èé wɔ́ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla ka wɔ̀ jàdè faàìn dùmà wɔ dè telembo nyɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ èì wɔ jòwò kàí ŋwùnù dè, kulu de tili gbàà dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 7"Kulu de tili gbàà è dè wòló jɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ̀ wo sɛlɛ siíìn eu sǐn jíyà ya. Sɛlɛ siìn èì wòì dè ye Ŋgàla sǐn ku. 8Kulu de tili gbàà dè ve wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì ve wɔ nɛ̀lɛ siíìn kulu jèè dùmà." 9Kulu de tili wɔ̀lɔ́ Dèèvé dedí e sɛlɛ tɛmùnù è dè nɔɔ̀ wòló kɔlɛn ŋwùnù wó dùmàdí wò kpo eodè nì yɛ? Kpede! È dè wòló pɛ́ ŋwùnù wòì dí wò kpo eodè dùmà. Àì nɛ̀ Ŋgàla jàkúìn nùu wòíì nù kɔ̀ìn é tɛmu è è nɛ̀, "Ebilayɛɛ̀n funaidí Ŋgàla. Dɔɔ ŋwùnù Ŋgàla júwaidí wɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀?" 10Fe tòò sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛdí yɛ? È nɛdí pɛ́ wo kìyá Ebilayɛɛ̀n kpo eodè dùmà kpedeó wò dùmàdí wɔ̀ kpo eodè dɔ̀ɔ̀ kìyá nɛ̀ yɛ̀? È nɛdí pɛ́ wo kìyá wɔ̀ kpo eodè dùmà. 11È sadí dúwàì sɔn wo kìyá Ebilayɛɛ̀n kpo eodè dùmà, wɔ kpo eodè dùmà sɛ̀lɛ́ɛ̀ èè dedí kului kàláàn è siyàì mɛndɛ wolo è jèè wɔ̀lɔ́ wɔ Ŋgàla wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nwùnù, dɔ̀ɔ̀ júwaidí wɔ telembo nyɔ̀ɔ̀, wo kìyá wɔ̀ kpo eodè dùmà. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má Ŋgàla gbulúì nù, Ebilayɛɛ̀n wɔ̀ wɔ̀ dè wòlíì gbǐn wò te wó ka Ŋgàla funàì, wɔ júwàì wò telembo nyɔ̀ɔ̀ò è de ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ wòì wò kpo eodè dùmà. 12Ebilayɛɛ̀n wɔ̀ wɔ̀ dè mùndí wòló wó dùmàdí wò kpo eodè wò téɔ̀. Èì nɔɔ̀ de, èé wòó wò kpo eodè dùmà ya, kɛ́ jɛ́ nɔɔ̀ Ebilayɛɛ̀n wɔ́ funaidí Ŋgàla wo kìyá wɔ̀ kpo eodè dùmà, nyɔìŋ nɔɔ̀ wò pɛ́ wò dè wɔ kɔya bèéè nu namàìnù. 13Ŋgàla nidí Ebilayɛɛ̀n nɛ̀ wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò jòò nu kulu tù, wɔ̀ nɛ̀ tàodéè dè ve wo bèè. Ŋgàla wɔ̀ì dí Ebilayɛɛ̀n nu kulu tu wɔ̀lɔ́ nì kaɤáà nùu wòíì júwáà ŋwùnù, kɛ́ Ebilayɛɛ̀n funaidí Ŋgàla, dɔɔ ŋwùnù Ŋgàla nidí wɔ̀ nu kulu tùíì wɔ júwàì mùndí wɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀. 14È dè má wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ́ nidí e nu kulu tùíì wòlù ka è sa kaɤáà nùu wòíì júwáà ŋwùnù, kɛní wòlù funàì má Ŋgàla è dè nɔɔ̀ soolo. Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ è kàmá nɛ̀ nu kulu tùíì Ŋgàla wɔ́ nidí è, ě nù kɛŋ bi. 15Kaɤáà è ka Ŋgàla wɔ sɛlɛ̀ kulu jìíì nyìnì. Kɛ́ feé kaɤà èì dè, kaɤa nyùmà sɛ̀lɛ̀ èì va dè. 16Nu kulu tùíì ka jì Ŋgàla wɔ funàì sɛ̀lɛ̀ eu jìjà. Ŋwɔnɔ̀ èè dè Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè. Dɔ̀ɔ̀ èè dè nu kulúì tùíì Ebilayɛɛ̀n wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò gbɛ̀ eu faan funàì. Èó nɔɔ̀ wòló ŋwùnù de wó ka kaɤáà nùu wòíì júwà, kɛ́ è dè wòló pɛ́ ŋwùnù wó funàì Ŋgàla mùnɛ̀ jɛ́ Ebilayɛɛ̀n wɔ́ nɛdí. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ebilayɛɛ̀n wɔ̀ wɔ̀ dè nà gbǐn nà Téɔ̀ Ŋgàla gbulúì nù. 17Ŋgàla jàkúìn nɛ̀, "Màó mù tàvì tɛ̀gbɛ̀lɛ nu nyɔ̀ɔ̀ò wò te tuwà ya." Dɔɔ ŋwùnù nu kulu tùíì è dè kàí Ŋgàla sǐn ku, wɔ̀lɔ́ Ebilayɛɛ̀n wɔ́ funaidí wɔ̀. Wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàláà wɔ́ ka wòlù dè júwà falan jɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ wòíì nɔɔ̀ è ka è nɛ̀ lɛ́ì èì dí tàodè de, e dè tàodè. 18Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ jídè gbǐn èì dí e dí de, Ebilayɛɛ̀n wɔ́ jì èì kulu kàlà, wɔ̀ kándaidí nɔɔ̀ Ŋgàla funàì kéléŋ, wɔ kàlà mùndí wɔ̀ì kulu. Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ è nɛdí Ŋgàla jívàì wɔ̀, "Tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn wò te." Dɔɔ ŋwùnù Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Mù kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò wò tùmù ve." 19Wɔ̀ kàdí nɔɔ̀ tèi kɔ̀lɛ̀ wúlú kɔlɛ̀n nu tili jì dè. Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ Ebilayɛɛ̀n kàdí lɛ̀ɛ̀n kɔfɛ́ kɔfɛ́, wɔ̀ì dí Ŋgàla wɔ funàì sòlì wɔ́ kùlàdí kulu dè wɔ jaindéè nù kpedeó jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ Selà pɛ́ wɔ́ kàdí naà lɛ̀ɛ̀n dí tìti kɔ̀ma ŋwùnù. 20Wɔ̀ì dí Ŋgàla wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ bu wolo. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ funaidí è wɔ̀ nɛ̀ nu kulu tùíì Ŋgàla nidí è wɔ̀ ku, wɔ̀ì dí e mɛndɛ fi. Ebilayɛɛ̀n funaidí Ŋgàla dɔɔ ŋwùnù de kewu gbàà jidí wɔ jaindè, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ sadí Ŋgàla wɔ̀ì kaaje. 21Wɔ̀ sìdí è kàí fɔ́ɔ́n wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀lɔ́ Ŋgàla nidí e nu kulu tùíì wɔ̀ ku, wɔ̀ gbɛ̀ ve e nɛ̀ì. 22Dɔɔ ŋwùnù èé Ebilayɛɛ̀n funaidí Ŋgàla, "Ŋgàla júwaidí wɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀." 23Wòi wòló wó nɛ̀, "Ŋgàla júwaidí wɔ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀." Wòì dí nɔɔ̀ è sàada Ebilayɛɛ̀n wɔ̀ kɔlɛn ŋwùnù. 24Wò sàadadí è nà pɛ́ nà ŋwùnù, nàí á dè wòlù Ŋgàla júwàì nà telembo nyɔ̀ɔ̀ò, nàí á funàì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ júwaó nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀. 25Ŋgàla tiyaó wɔ̀, wɔ̀ jì wɔ falan nà ŋwùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à dè sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ò. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla júwaó wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, wɔ nɛ̀ è Ŋgàla júwàì nà telembo nyɔ̀ɔ̀ò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\