Lùuŋ 5

1Èé Ŋgàla wɔ̀ nà telembo nyɔ̀ɔ̀ò júwai ya wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, kulu lɔ̀mù dè à Ŋgàla wò jòò nà tidì nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù. 2Èé á funàì Jisɛ̀ Kolàì, dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ dí è nɛ ya a sì Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè nù, á dè naà nà tàodéè nɛ̀nù è nù. À tili ve naà mu kulu dè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, kului kàlà dè naà nà jɔ̀ɔ̀ wɔ̀lɔ́ nàni dídɛ̀ɛ̀ dè naà Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ̀ èì! 3Ŋwɔnɔ̀ à ka kulu dè tili à dè má mànɔwɔnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à sì à nɛ̀ mànɔwɔ èè ka kulu kálí nyìnì. 4Kulu kálí èè ka ei kaaje sa sɛ̀lɛ́ɛ̀ nyìnì e wolo Ŋgàla jɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ wòlii kaaje sa sɛ̀lɛ́ɛ̀ èè ka è nɛ̀ a kàlà wɔ̀ì kulu. 5Ei kulu kàla wɔ̀lɔ́ èe ka nà gbǐlai èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ̀ dí wɔ jàváà nà kulúì nù kwali ya, wɔi Nyináà saala nù, wɔ̀lɔ́ wɔ́ tiyadí wɔ̀ nà bò wɔ̀ dè nà saba lɛ̀. 6Èé de kewu gbǐn èì dí nà jɔ̀ɔ̀ dè nɛnɛ̀, Kolàì falan dí nà kùla siin nyɔɔ́ò nà ŋwùnù, sànyáà nù Ŋgàla wɔ́ jàvàdí wɔ falan. 7E dí kewu kewùì dè wòlù falan wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù wɔ́ ka kaɤáì gbǐn eu jìjà kìi bulu kàí fɔ́ɔ́n, kɛ́ sànya téŋ nù wòlu sún gbɛ̀ e ŋwunìì wɔ̀ falan wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù wɔ́ ka wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ jàdè faàìn dùmà. 8Kɛ́ Ŋgàla wɔ̀ dí è nà siya ya jɛ́ wɔ́ jàvàì nà dí tìti. Dɔɔ ŋwùnù à sìɤàìó nà sɛlɛ siíìn nù, Kolàì falan nà ŋwùnù. 9Èé wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ nà ŋwùnù èè nɛ̀ ya a dè naà telembo nyɔ̀ɔ̀ò Ŋgàla sǐn ku, nà Ŋgàla wɔ sɛlɛ kulu jìíì ku sa sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì wɔ jɔ̀ɔ kavàì gbɛ̀. 10À dedí Ŋgàla wɔ kɔ̀ɔn towòò, kɛ́ wɔ̀ nɛó è à wo jòò a dè nù kɔlɛ̀n wɔ Jííjíɔ̀ faláàn saala nù. Èé á dè naà nù kɔlɛ̀n à Ŋgàla wò jòò, Kolàì wɔ nà sɛlɛ nù sa sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì wɔ jɔ̀ɔ kavàì gbɛ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ dè nɛnɛ̀ konù. 11Kɛ́ yèlé nì èì e gbǐn dè. Nà kulu de tili tili è dè Ŋgàla ŋwùnù, nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù. Wɔ̀ è nɛ̀ ya à Ŋgàla wò jòò nà tidì e nyàŋgè nù. 12Jiji kɔlɛ̀n dɛ̀ɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ nɛdí è kùla siìn jidí tàodéè nù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ sɛlɛ siíìn èè nyìnìdí falan sɛ̀lɛ̀. Dɔɔ jèdéè dedí falan gbàvàìdí dè wòlù gbǐn ŋwùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlù gbǐn dè sɛlɛ siìn nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀. 13Sɛlɛ siìn dedí tàodéè nù Ŋgàla wɔ kìyá kaɤáà Mosè jɔ̀ɔ̀ tu. Èé kaɤà èì dí nɛnɛ̀ e dí dè, Ŋgàla bidí wòlúò wo nɛ̀lɛ siíìn eu sǐn jíyà. 14Kɛ́ e wolo Adàŋ wɔni tàodéè nù, Mosè wɔni kìyá è nù bùlù, falan wɔ̀ wɔ̀ dedí kadáà wòlíì ŋwùnù wó dedí tàodè. Falan dedí kada wòlúò bɛ́ɛ́lɛ́ ŋwùnù wòì dí sɛlɛ siìn nɛ̀ mùnɛ̀ jɛ́ Adàŋ wɔ́ sòlìdí Ŋgàla wɔ wòi nyìnì. Wòlúɔ̀ wɔ́ dedí wòlù wɔ jì, Adàŋ wɔ̀ wɔ̀ dedí wɔ nyínɛ́ɛ̀. 15Kɛ́ wo sɔn wòì wolàì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ saba lɛ́ɛ̀ èì Adàŋ wɔ sɛlɛ siíìn wolàì. È dè ŋgàma wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ falan dí jijì kɔlɛn dɔ̀ɔ̀ wɔ nɛ̀lɛ siíìn ŋwùnù. Kɛ́ wòlù kɔlɛn wɔ̀lɔ́ ŋwɔnɔ̀ wɔ saaláà nù, wɔ́ dè Jisɛ̀ Kolàì, Ŋgàla wɔ̀ wɔ sɛlɛ kàí soolóè wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wòì nɛ ya. 16Ŋgàla wɔ saba lɛ́ɛ̀ èì Adàŋ wɔ sɛlɛ nɛ̀ɛ́ɛ̀ e jèe lɛ́ɛ̀ wolàì. Èé Adàŋ kàdí wɔ sɛlɛ siìn sepáà nɛ̀, Ŋgàla selidí wòlíì gbǐn wo sɛlɛ́ɛ̀ nù e sìɤàì wòì. Èé wòlíì kàdí sɛlɛ siin tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nɛ̀, dɔ̀ɔ̀ wɔi jèè Ŋgàla wɔ saba lɛ́ɛ̀ jidí e júwàì nà telembo nyɔ̀ɔ̀ò. 17È dè ŋgàma wɔ̀lɔ́ wòlù kɔlɛ́ɔ̀n wɔ nɛ̀lɛ siíìn ŋwùnù falan dedí kada wòlù gbǐn ŋwùnù, wòlu kɔlɛ́ɔ̀n saaláà nù. Kɛ́ jiji kɔlɛn wɔ̀lɔ́ wó taìn wɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀lɔ́ wɔ́ nɛdí è e nu kɛ̌ìn dedí gbàà e tì Adàŋ wɔníì eu! Wòló gbǐn wó ka Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolo gbàáà sà wɔ júwàì wò telembo nyɔ̀ɔ̀ò, wò kewu ve nù wo tàode nɛ̀ɛ́ɛ̀ ŋwùnù Kolàì wɔ saaláà nù. 18Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wòlù kɔlɛ́ɔ̀n wɔ nɛ̀lɛ siíìn ŋwùnù Ŋgàla nɛdí sɛlɛ̀ èì wòlíì gbǐn wòì sìɤàì ya, nyɔìŋ nɔɔ̀ wòlù wùlɛ wɔ̀lɔ́ wɔ telembo dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, Ŋgàla nɛ̀ sɛlɛ̀ èì wòlù gbǐn wɔ̀ì dè ye. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èè nɛ̀ì wó dè tàode bulu bulu nɛ̀nù. 19Ŋwɔnɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wó dedí sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ò wòlù kɔlɛ́ɔ̀n wɔ Ŋgàla wòi nyìni sòlíì ŋwùnù, nyɔìŋ nɔɔ̀ Ŋgàla júwai ve wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀ò wòlù kɔlɛ́ɔ̀n wɔ Ŋgàla wɔ wòi nyìníì ŋwùnù. 20Ŋgàla tiyadí kaɤáà sɛlɛ siin nu gbàa tùwa ŋwùnù. Kɛ́ feé sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ é tùmùì funù Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolo nɛ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ ka nù gbàà dè dí tìti. 21Èé sɛlɛ siìn wɔ́ dè kada wòlù eu jìjà falan saaláà nù, nyɔìŋ nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè dè kada wòlù eu jìjà telembo wɔ saaláà nù. Ŋwɔnɔ̀ è ka nà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì ni nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\