Lùuŋ 6

1Fɔn naà à gbɛ̀ ve tɛmùì yɛ? À sìɤàì nɔɔ̀ sɛlɛ siin nɛ̀nù wɔ́, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolo nɛ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè nù gbàà? 2Ě nyɔìŋ de pɛ́! Sɛlɛ siìn wɔ de kewúì èì nàu jìjà dè yɛ? Nà sɛlɛ̀ wolo nɔɔ̀ mùnɛ̀ falan wòlù sɛlɛ siìn jɔ̀ɔ̀. Ǎ mùndí nà tàodéè nɛ̀ì gbɛ̀ ye sɛlɛ siìn nù. 3Ŋgàmáà nù nà sì wɔ̀lɔ́. Èé wó kàdí nà wúlú Ŋgàla nímí kwali à Jisɛ̀ wò jòò a de nù kɔlɛ̀n, nà pɛ́ à falaón wɔ faláàn. 4Èé wó kwalidí nà wúlú Ŋgàla nímí, wò kìimadí nà à Jisɛ̀ wò jòò wɔ faláàn nù. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Tedé Ŋgàla wɔ̀ júwàì Kolàì dè falan jɔ̀ɔ̀ wɔ de kewu gbàáà nù, nà bɛ́ɛ́lɛ́ à dɔ̀ ve dè falan jɔ̀ɔ̀, a nɛ̀ tàode dèèlè. 5È dè má à dè nù kɔlɛ̀n Kolàì wɔ faláàn nù, kɛní à dè ve nɔɔ̀ nù kɔlɛ̀n, wɔ de dɔ sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù falan jɔ̀ɔ̀. 6À sì è à nɛ̀ wò kpagbaó nà wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ laáà e kanàì dè Kolàì tíì eodè. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve nà jaindéè dɔ̀ɔ̀ e sɛlɛ siíìn, e de kewúì nyùmù nù. Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve è ǎ sɛlɛ siìn wɔ kɔnyà dè ye gbǐn tàodè. 7Wòlù kàmá falan, sɛlɛ siìn wɔ de kewu ě wɔu jìjà dè ye. 8È dè má à Kolàì wò jòò à falaón, kɛní a funàì à nɛ̀ à wo jòò à dè ve mùndí tàodè. 9À sì è mùndí à nɛ̀ Kolàì wɔ̀ dí dè dɔ ya falan jɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ̌ falan ye. Falan wɔ de kewu èì wɔu jìjà dè ye, 10faláàn wɔ́ falaón è, wɔ̀ falaón naà nù kɔlɛ̀n, ŋwɔnɔ̀ falan wɔ de kewu èó wɔu jìjà de. Ŋwɔnɔ̀ tàodéè wɔ́ dè naà e nɛ̀nù wɔ̀ dè e nɛ̀nù Ŋgàla ŋwùnù. 11Yèlé nì nɔɔ̀ nà pɛ́ nà júwàì na bulùì falan wòlìì sɛlɛ siìn jɔ̀ɔ̀, kɛ́ nà dè tàodè Ŋgàla bò nà Jisɛ̀ Kolàì wò jòò na nu kɔlɛn dèéè saala nù. 12Sɛlɛ siìn wɔ de kewúì èe dè naà mùndí na eu jìjà. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve nǎ na bulu na lɛ soo bi siíìn bu ŋwànì, 13kpedeó na nì na jaindéè e gbǐn sɛlɛ siìn ku wɔ̀lɔ́ wò jòwàì è màlùŋ de siin kùla ŋwùnù. Kɛ́ è ŋwùwá na tù na bulúì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀, mùnɛ̀ wòlúò wòó falan jɔ̀ɔ̀ wolo ya, wò dè naà tàodè. Nà tù na bulúì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ wɔ̀ jòwàì nà telembo sɛ̀lɛi ŋwùnù. 14Sɛlɛ siìn wɔ faàn èe tì nau. Nàì kaɤà jàdè dè, kɛ́ nà dè Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè jàdè. 15Jɛ́ naà à nɛ̀ ve mu? À dè ve nɔɔ̀ sɛlɛ siin nɛ̀ wɔ́ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, àì kaɤà jàdè dè, kɛ́ à dè Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè jàdè yɛ? Ě nyɔìŋ dè pɛ́! 16Ŋgàmáà nù nà sì wɔ̀lɔ́. È dè má nà tù má na bulúì kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù wòlù jɔ̀ɔ̀, wɔ̀lɔ́ nà nyìnì wɔ wòì, kɛní nà dè e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ kɔnyàì, na dè wɔ wòi nyìnì. Nà dè má sɛlɛ siìn wɔ kɔnyàì, dɔɔ ei jèè dè falan. Kpedeó na dè mùndí wòi nyìnì sɛ̀lɛ̀ wɔ kɔnyàì dɔ̀ɔ̀ wɔi jèè èè dè telembo. 17Kɛ́ Ŋgàla wɔ màmà tɛ̀gbɛ̀lɛ̀! Dúwai dɛ̀ɛ̀ nù nà dedí sɛlɛ siìn wɔ kɔnyàì, kɛ́ ŋgàmáà ná sàó è sɛlɛ siyáà nù, nà nyìnìó e wòì na kulúì nù. 18Wò saó nà sɛlɛ siìn jɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ nà dè naà kɔnyàì telembo ŋwùnù. 19(Na jainu nyíní nyinìì dè, dɔɔ ŋwùnù mà ka na bò dɛ̀kpɛì wòi wòló nù ná gbɛ̀ ei nde saì.) Dúwai dɛ̀ɛ̀ nù nà tùó na bulùì kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù nàndí sɛ̀lɛ̀ì jɔ̀ɔ̀ kùla siin towò towóì kùla ŋwùnù. Nyɔìŋ nɔɔ̀ nà yá na bulùì kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù tu telembo jɔ̀ɔ̀ na dùmà na bului dè Ŋgàla ŋwùnù. 20Èé ná dedí kɔnyàì sɛlɛ siìn jɔ̀ɔ̀, nàì dí telembo wɔ kɔnyàì dè. 21Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má de sɛlɛ kàí nà sàdí sɛlɛ dòò nù ná dedí e nɛ̀nù, wɔ̀lɔ́ é dè na tɛ̀ɛ̀mi kamànù naà? Sɛlɛ doo towóì woi jèè dè falan! 22Kɛ́ wòó naà nà sɛlɛ siìn jɔ̀ɔ̀ sa ya, ŋwɔnɔ̀ nà dè naà kɔnyàì Ŋgàla ŋwùnù. Sɛlɛ kàí ná gbɛ̀ e sàì dɔ̀ɔ̀ nù èè dè, na dè Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlìì. Dɔɔ wɔi jèéè dè wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì. 23Dɔɔ ŋwùnù sɛlɛ siin nɛ̀ màyɛ́ɛ̀ dè falan, kɛ́ Ŋgàla wɔ saba lɛ́ɛ̀ èè dè wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì, à nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wo jòò nà nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\