Lùuŋ 7

1Mì biò nà, ŋgàmáà nù nà sì wɔ̀lɔ́ má dè è tɛmu jìnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de na gbǐn kpóŋ nà sì sɛlɛ̀ e kàn kaɤà sɛ̀lɛ̀. Kaɤáà ka nɔɔ̀ jijì wɔu jìjà dè è dè má nɔɔ̀ wɔ̀ dè tàodè. 2Nyinɔ wɔ̀lɔ́ wɔ̀ dí jijì dùmà ya, è dè kaɤà wɔu wɔ̀ nyìnì wɔ̀ wɔ́ɔ̀ wòì è dè má nɔɔ̀ dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ dè tàodè. Kɛ́ jijíɔ̀ kàmá falan, kɛní nyinɔ dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ì kaɤáà jàdè dè ye, é nɛdí è wɔ dè jijíɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 3Kɛ́ wɔ̀ wɔ́ɔ̀ dè má nɛnɛ̀ tàodè wɔ dè mùndí jiji wùlɛ̀ jɔ̀ɔ̀, kɛní à nɛ̀ ve wɔ̀ jiji wùlɛ̀ wɔi jèè fun ya. Kɛ́ è dè má wɔ̀ wɔ́ɔ̀ wɔ̀ dí falan ya, kɛní kaɤáà nùu wòíì nù wɔ̀ tɔla má jijì wùlɛ̀ wɔ̀ì kaɤáà nyùmà de, é nɛ̀ ka fun jiji wùlɛ̀ wɔi jèè. 4Mì biò nà, Kolàì wɔ faláàn saala nù, na sɛlɛ wolo mùnɛ̀ falan wòlìì kaɤáà jɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ nà dè naà wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ bèè wɔ́ dɔdí dè falan jɔ̀ɔ̀, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve a to kwai Ŋgàla ŋwùnù. 5Èé á dedí nɛnɛ̀ kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù sɛlɛ siìn jɔ̀ɔ̀, kaɤáà nɛdí è a kándàì nà lɛ soo bi siin kùláà èì kéléŋ e dè nu gbàa dè. Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ è nɛdí è a to kwai falan wɔ ŋwùnù. 6Àì kaɤáà jàdè dè ye, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà sɛlɛ̀ wolàì naà falan wòlu jɔ̀ɔ̀, á deó kpindi bò nù è jàdè. Àì naà mùndí kɔnyàì dè ye mùnɛ̀ jɛ́ á dedí kɔnyàì kaɤáà jàdè Mosè wɔ́ sàadadí è, kɛ́ à dè naà kɔnyàì Ŋgàla Wɔi Nyináà jàdè. 7Jɛ́ naà mu, à tɛmu ve yɛ? Kaɤáà bulúì dè sɛlɛ siìn yɛ? Ŋgàmáà nù, kpede. Kɛ́ kaɤà èè nɛó è má sìó wɔ̀lɔ́ wó tan è sɛlɛ siìn. Ma jió wɔ̀lɔ́ sì wó taìn lɛ soo bì, èe deo má kaɤáà èì tan, "Ka bì lɛ soò." 8Sɛlɛ siìn sàó gbulu e kàlàn, lɛ soo bi towò towóì mi kulúì nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de kaɤáà nɛó, ka bì lɛ soò. Sɛ̀lɛ siìn wɔ falan falan è dè fe tòóè gbǐn nɛ̀ kaɤáà sɔn wòì nù kɔlɛ̀n de. 9Dúwai dɛ̀ɛ̀ nù, má deó mi tàodéè nɛ̀nù kaɤáà sǐn jèè. Èé kaɤáà kàó jì sɛlɛ siìn deó naà nù gbàà. 10Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛdí è ma falan. Kaɤáà é deó wòlù e nì mì lɔ̀ɔn fɔŋwù, è ŋgelè è jaó mì falan. 11Sɛlɛ siìn gbǐlaió mì kaɤáà saala nù, ŋwɔnɔ̀ kaɤáà èè nɛó è sɛlɛ siìn javaó mì. 12Kaɤáà wolo Ŋgàla jɔ̀ɔ̀, e nùu wòíì wolo Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. Dɔɔ ŋwùnù è dè kàí, e dè mùndí telembo. 13Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má sɛlɛ wɔ̀lɔ́ é dè kàí èè nɛó è má falaón nì? Èì yèlé nì dè pɛ́! Sɛlɛ siìn èè nɛó è má falaón. Èé má deó kaɤáà nùu wòíì júwàìnù wɔ̀lɔ́ má sìàìó è dè kàí, e ŋwùnù sɛlɛ̀ siìn jaó mì falan, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wòlíì sì wɔ̀lɔ́ wó tan è sɛlɛ siìn. Ŋwɔnɔ̀ kaɤáà nùu wòíì eodè sɛlɛ siìn deó naà siìn dí tìti. 14À sì è à nɛ̀ kaɤáà wolo Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. Kɛ́ mi wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ èè tùwàì mì kɔnyà sɛlɛ siìn jàdè. 15Màa ka mi kùla kùláà èì ndè sà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de sɛlɛ wɔ̀lɔ́ má jàvá má nɛ̀ è màa ka è nɛ̀. Kɛ́ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ má ka è jɛ dɔ̀ɔ̀ mà ka nɛ̀. 16Mà nɛ̀ má sɛlɛ wɔ̀lɔ́ màì jàvá má nɛ̀ è, dɔ̀ɔ̀ ka è siya wɔ̀lɔ́ mà è ŋwuni mà nɛ̀ kaɤáà dè kàí. 17Dɔɔ ŋwùnù sɛlɛ wòló èì mi fa sɛ̀lɛ̀ dè kɛ́ sɛlɛ siíìn é dè mi kulúì nù èè ka è nɛ̀. 18Mà sì è mà nɛ̀ sɛlɛ kàí èì mi kulúì nù de, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà dè nɔɔ̀ wòlu fuyó. Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ é dè mi kulúì nù mà nɛ̀ sɛlɛ kàí màa ka e nɛ̀ì gbɛ̀. 19Màa ka sɛlɛ kàí nɛ̀ má jàvá má nɛ̀ è. Kɛ́ mà ka sɛlɛ siíìn nɛ̀ màì jàvá má nɛ̀ è. 20È dè má mà nɛ̀ má sɛlɛ wɔ̀lɔ́ màì jàvá má nɛ̀ è, kɛní èì naà mì dè ye má jì è nɛ̀. Kɛ́ sɛlɛ siíìn é dè mi kulúì nù e fa sɛ̀lɛ̀ dè. 21Dɔɔ ŋwùnù mà sì naà è mà nɛ̀ kaɤa wɔ̀lɔ́ è dè jòwònù. Mà nɛ̀ má mà nɛ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ é dè kàí, sɛlɛ siìn nɔɔ̀ kwá è ka mi kulúì nù jì. 22Mi kulu de tili tili è dè Ŋgàla wɔ kaɤáà ŋwùnù. 23Kɛ́ mà dè kaɤa wùlɛ sanù e dè mi kulúì nu jòwàì. Kaɤa wɔ̀lɔ́ èè dè kaɤáà bo kɔ̀nàìnù má jàvá má ŋwànì è bu. È ka mì kpindi bo nu wòlù tùwà, sɛlɛ siìn wɔ kaɤáà jàdè é dè jòwònù mi kulúì nù. 24Kulu de tili gbǐn èì mì jɔ̀ɔ̀ dè ye. Wòo sa ve naà mìì jɛ wɔ̀lɔ́ é dè mi bɛ̀nìnù falan wù ku? 25Ŋgàla wɔ màmà tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì nɔɔ̀ wɔ̀ gbɛ̀ e nɛ̀ì. Wɔ̀lɔ́ mu è dè mi nɛ̀nù. Mi bulùì faan eu mi kulúì ka jòwò Ŋgàla wɔ kaɤáà ŋwùnù. Kɛ́ mi wòlu fuyó dèéè ka jòwò sɛlɛ siìn wɔ kaɤáà jàdè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\