Lùuŋ 8

1Wòló nɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì wò jòò wó dè nù kɔlɛ̀n, Ŋgàla wɔ̌ wou wòì sa ye. 2Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà dè Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì jàdè wɔ́ ka è nɛ̀ wòlù dè tàode bulu bulu nɛ̀, nɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì wò jòò wo nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù. Dɔɔ ŋwùnù de kewu dɔ̀ɔ̀ nɔɔ̀ èè sadí mì sɛlɛ siìn nɛ̀ falan wo de kewúì jɔ̀ɔ̀. 3Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ kaɤáà èì dí e nɛ̀ì gbɛ̀, mì wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, Ŋgàla nɛdí è. Ŋgàla jɛó sɛlɛ siíìn é dè wòlu fuyó wɔ kulúì nù, dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ tiyaó wɔ bulu wɔ Jííjíɔ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ́ jió mùnɛ̀ jɛ́ wòlu fuyó wɔ nyàŋgè nyàŋge kpaíì é dè. Wɔ̀ jió wɔ̀ tìnì sɛlɛ siìn dè. 4Ŋgàla nɛdí wɔ̀lɔ́ dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve telembóè kaɤáà jàvà è, a nɛ̀ e gbǐn kpóŋ, nàí á dè nà tàodéè nɛ̀nù mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla Wɔi Nyináà jàvàì. 5Wòlù dè má nɔɔ̀ wɔ tàodéè nɛ̀nù wɔ wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, kɛní wɔ̀ dè wɔ wòlu fuyó dèéè e wòíì jàdè. Kɛ́ wòlù dè má nɔɔ̀ wɔ tàodéè nɛ̀nù Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì jàdè, kɛní e nyɔɔ́ɔ̀ dè ve Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì namàì. 6Wòlù wɔ wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ e gbulúì nu namàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ èè ka faláàn nyìnì. Kɛ́ wòlù wɔ Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì nu namàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ èè ka è nɛ̀ wɔ dè tàode bulu bulu nɛ̀, e nì mùndí wɔ̀ kulu lɔ̀mù. 7Ŋwɔnɔ̀ wòlù dè má nɔɔ̀ wɔ wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ gbulúì nù namàìnù, èè ka è nɛ̀ wɔ dè Ŋgàla wɔ kɔ̀ɔ̀n towò, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ɔ ka Ŋgàla wɔ kaɤáà bu ŋwànì, ŋwɔnɔ̀ è dè ŋgàma bulu bulu wɔ̀ì bɛ́ɛ́lɛ́ e bu ŋwànìì gbɛ̀. 8Wòló wó ka nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ nɛ̀ wo wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè e wo senù, wòì Ŋgàla wɔ kulu lɔ̀màì gbɛ̀. 9Kɛ́ nàa ka wɔ̀lɔ́ nɛ̀ na wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè e na senù. Ŋwɔnɔ̀ nà ka wɔ̀lɔ́ nɛ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà dè e na senù, è dè má è dè ŋgàma Ŋgàla Wɔi Nyináà dè na jaindéè. Kolàì Wɔi Nyináà wɔ̀ì má wòlu jaindéè de, wɔ̀ì Kolàì wɔ bèè de. 10Kɛ́ è dè má Kolàì wɔ̀ dè nà jaindè, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ ná dè falan jìnù na sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ò dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, Ŋgàla Wɔi Nyináà nɛ̀ ve è na nɛ̀ tàode bulu bulu èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ̀ nà telembo nyɔ̀ɔ̀ò júwai ya. 11È dè má Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ́ júwadí Jisɛ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, wɔ̀ dè nà jaindè, kɛní wɔ̀lɔ́ wɔ́ júwadí Kolàì dè falan jɔ̀ɔ̀, wɔ̀ júwà ve nà pɛ́ dè falan jɔ̀ɔ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ bulúì wɔ̀ dè nà jaindè. 12Dɔɔ ŋwùnù, mì biò nà, àa nài sɛlɛ́ɛ̀ dè. Àa nɛ̀ nà tàodéè mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ nà wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàvá á nɛ̀. 13Kɛ́ nà nɛ̀ má na tàodéè mùnɛ̀ jɛ́ na wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàvá ná nɛ̀ è, kɛní nà falan ve. Kɛ́ Ŋgàla Wɔi Nyináà mà má nàì na java na sɛ̀lɛ siin tùdúɔ̀, nà nɛ̀ ve tàode bulu bulu. 14Wòló wó ŋwànì ve Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ wòíì bu, wò wò dè Ŋgàla wɔ wóó. 15Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ́ tùdí wɔ̀ nà jɔ̀ɔ̀, wɔ̌ nà kɔnyàì tùwà, wɔ́ jì è nɛ̀ na ŋwààmù. Kɛ́ Ŋgàla Wɔi Nyináà ka è nɛ̀ a dè Ŋgàla wɔ wóó, ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì saaláà nù, à ka Ŋgàla wɔ̀ì sŏàì à nɛ̀, "Tedé Ŋgàla! Nà Téɔ̀ Ŋgàla!" 16Ŋgàla Wɔi Nyináà nɛ̀ nài nyináà sɔn wò ka è siya wɔ̀lɔ́ à dè Ŋgàla wɔ wóó. 17Èé á dè Ŋgàla wɔ wóó, à sà ve gbɛ̀lɛ́ɛ̀ é dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ wóó ŋwùnù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ é dè Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ Kolàì ŋwùnù, è dè nà pɛ́ nà ŋwùnù. Mànɔwɔ́ɛ̀ Kolàì wɔ́ sàdí è, à sà má bɛ́ɛ́lɛ́ e sún mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ nɛdí, à sà ve wɔ bɛlɛ biíì sún. 18Mà sì è mà nɛ̀ mànɔwɔ́ɛ̀ á dè e sanù naà, wòlù èì e bɛlɛ biíì sɔ́wàì gbɛ̀ wó dè nà siya jìnù. 19Tàodéè nu lɛ́ì gbǐn wò dè de konù wo dè Ŋgàla tuwà wɔ̀lɔ́ wɔ̀ jì wɔ̀ siya wò wɔ wóó. 20Wɔ̀ sadí tàodéè nu lɛ́ì gbǐn wo nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì bɛlɛ, wɔ̀ nɛ̀ wò dè kɔin. Èì dí wo bulu wo kulúì nù wolo, kɛ́ è nɛdí èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla jàvàdí e nɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ kului kàla sún dedí e dí 21wɔ̀lɔ́ sànyà dɛ̀ɛ̀ nù tàodéè nu lɛ́ì gbǐn wolo ve kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù wŏ tɛn, ŋwɔnɔ̀ wò sà ve Ŋgàla wɔ wóó wo sɛlɛ nu wolo gbàáà nɛ̀ è bɛlɛ biíì. 22À sì à nɛ̀ tàodéè nu lɛ́ì gbǐn wò dè sŏnù wo dè juwa sa, mùnɛ̀ jɛ́ kɔ̀ma màluŋ kpaní é ka nyinɔ̀ wɔ̀ì dè. 23Kɛ́ èì nɔɔ̀ tàodéè nu lɛ́ì kɔlɛ̀n dè. Nàí bɛ́ɛ́lɛ́ Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ́ dè nà jaindè, wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè Ŋgàla wɔ saba lɛ ku nyɔɔ sepáà, à dè kulùì sŏàìnù a dè Ŋgàla wɔ jàde tuwà wɔ̀lɔ́ wɔ̀ tùwà nà wɔ wóó, wɔ̀ sa nà sɛlɛ̀ nù. 24À kàlàdí Ŋgàla wɔ̀ì kulu dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ sadí nà sɛlɛ̀ nù. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nà kulu é dè èì è dè má naà nà jɔ̀ɔ̀, kɛní ǎ e soò bàlà? Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má wo lɛ̀ ka wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ dè wɔ gbì mùndí e soo bàlàì yɛ? 25Kɛ́ è dè má à dè lɛ soo bàlànù wɔ̀lɔ́ èì nà jɔ̀ɔ̀ de, à ka è jàdè tuwà kulu kálinù. 26Nyɔìŋ nɔɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ ka nàì mà feé àì nù kewu. Àì sì è jɛ́ á dè wòlù a sɔ̀ Ŋgàla. Ŋgàla Wɔi Nyináà bulúì wɔ̀ ka wɔi fɛlɛ̀nù dè nà ŋwùnù, sŏ wòì nù wɔ̀lɔ́ nùù wòì èì tɛmùì gbɛ̀. 27Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla, wɔ̀í wɔ́ sì sɛlɛ́ì gbǐn é dè wòlu fuyó wɔ kulúì nù, wɔ̀ sì sɛlɛ́ɛ̀ gbǐn é dè wɔi Nyináà wɔ kulu nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ ka wɔ̀ì fɛlɛ Ŋgàla nyɔɔ́ò ŋwùnù, mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ bulúì wɔ́ jàvà è. 28À sì è à nɛ̀ sɛlɛ́ì gbǐn nù, Ŋgàla ka sɛlɛ kàí nɛ̀ wòló ŋwùnù wó jàvàì wɔ̀, wòló wɔ́ jívìì wò, wò nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ dùmàì è nù. 29È kànàì má wòló Ŋgàla wɔ́ kàlàdí wòì faàn, wɔ̀ dí wò pɛ́ faàn jèè dùmà ya wò dè wɔ wóó mùnɛ̀ jɛ́ wɔ Jí Jííjíɔ̀ dè. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ vɛ Jisɛ̀ wɔ dè wɔ Jí ku nyɔɔ sepáà wɔ wóó gbǐn kpóŋ tidì. 30Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ̀ dí wòló jíví ya wɔ́ kàlàdí wò faàn, wòló wɔ́ jívidí wò, wɔ̀ dí wò telembo nyɔ̀ɔ̀ò júwai ya. Ŋwɔnɔ̀ wòló wɔ́ júwaidí wò telembo nyɔ̀ɔ̀ò wɔ̀ bì ve wo bɛlɛ. 31Sɛlɛ wòló gbǐn kpóŋ nù, jɛ́ naà à gbɛ̀ tɛmùì yɛ? È dè má Ŋgàla wɔ̀ dè nà jèè, wo faàn gbɛ̀ ve nàu tìì yɛ. 32Ŋgàla wɔ̀ì dí wɔ bulu wɔ Jííjíɔ̀ wɔu kulu kavàì, kɛ́ wɔ̀ saaidí wɔ Jííjíɔ̀ saaɤa dɔ̀ɔ̀ falan nà ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ èé wɔ́ saaidí wɔ Jííjíɔ̀ saaɤà nà ŋwùnù, wɔ̌ bɛ́ɛ́lɛ́ nà lɛ́ì gbǐn nì soolo? 33Ŋgàla kàmá nɛ̀ feleŋge èì wɔ wòlúò wòì dè, wòo gbɛ̀ taìn feleŋge dè wòì yɛ? 34Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má, wòlù gbɛ̀ ve wou wòi saì yɛ? Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ wɔ̀ falan dí, kɛ́ wɔ̀ ŋgelè Ŋgàla júwadí wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè naà konù Tedé Ŋgàla wɔ jìjà faáàn eu. Wɔ̀ dè Ŋgàla wɔi fɛlɛ̀nù nà ŋwùnù! 35Wòo gbɛ̀ naà nà Kolàì wɔ jàváà jɔ̀ɔ saì yɛ? Sɛlɛ gbàà, mànɔwɔ sa sɛ̀lɛ̀, wòlu siìn kamàì sɛ̀lɛ̀, ŋwɔ̀mù sà sɛ̀lɛ̀, kómbó sɛ̀lɛ̀, sɛlɛ taàn, kpedeó falan sɛ̀lɛ̀ è gbɛ̀ nà Kolàì wɔ jàváà jɔ̀ɔ saì yɛ̀? 36Mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Mù ŋwùnù à dè nɔɔ̀ falan wù ku sànyà gbǐn nù. Wò ka nà kamu mùnɛ̀ bɛya bɛyai wó dè wo java jìnù." 37Kpedeò, sɛlɛ wòló gbǐn nù Jisɛ̀ wɔ́ jàvàì nà wɔ saaláà nù, à tì kɔ̀ɔn keli nyɔ̀ɔ̀ò wou. 38Mà sì è mà nɛ̀ sɛlɛ sún gbǐn èì nà Jisɛ̀ wɔ jàváà jɔ̀ɔ saì gbɛ̀. Falan èì e nɛ̀ì gbɛ̀ kpedeó tàode dè. Ŋgàla wɔ tedíò nɛ̀ nyináò wó dè jìjàìndéè de kewu gbàà é dè wò jɔ̀ɔ̀, e kanàì dè de kewúì gbǐn é jìjàìndéè èì nà Jisɛ̀ wɔ jàváà jɔ̀ɔ saì gbɛ̀; kpedeó e kève bɛ́ɛ́lɛ́ sɛlɛ wòló dè wó dè nɛ̀nù naà kpedeó sɛlɛ wòló wó dè nɛ jìnù e ku va; 39kpedeó e kève lɛ́ì dè é dè jìjàìndéè kpedeó lɛ́ì é dè jùdéè. Sɛlɛ̀ sún gbǐn èì tàodè de, é gbɛ̀ nà Ŋgàla wɔ jàváà jɔ̀ɔ saì, wɔ̀lɔ́ é dè nà bèè nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\