Lùuŋ 9

1Wɔ̀lɔ́ má tɛmu è, è dè ŋgàma. Mà dè Kolàì wɔ bèè ŋwɔnɔ̀ màì duuli tɛmùnù dè. Mi kulu dè kùláà Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ́ dè eu jìjà, è ka è mì se è nɛ̀ màì duuli tɛmùnù de. 2Mi jààsɛíìŋ nɛ̀ mi kului jàíì mì gbàíòn ŋwùnù à wo jòò á dè tòyò kɔlɛ̀n, è dè gbàà ŋwɔnɔ̀ èì sɛɛnai bi. 3Wo sɛlɛ ŋwùnù mà jàvà bɛ́ɛ́lɛ́ ma dè Ŋgàla wɔ sɔni wòíì jàdè kpedeó à Kolàì sɔn a tɛnàì dè. 4Wò wò dè Esulɛ nyɔɔ́ò. Wɔ̀ júwaidí wò wɔ wóó, ŋwɔnɔ̀ woni dídɛ̀ɛ̀ dè wɔ bɛlɛ gbàáà èì. Wɔ̀ dùmàìdí sɛlɛ nù wo ŋwùnù wɔ nì wò kaɤáà ku. Wò ka Ŋgàla sɔ ŋgàma gbulúì nù. Lɛ́ì Ŋgàla wɔ́ nidí e nu kulu tùíì wò ku, è dè naà wò jɔ̀ɔ̀. 5Wò wolodí Ŋgàla wòlu laíò wo kɔ̀lɔ́ɛ̀ nù. Kolàì wɔ núɔ̀ nɛ̀ wòlu dòò jòò wò wolodí kɔ̀lɔ̀ kɔlɛ̀n nù. Ŋgàla wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè tàode lɛ́ì gbǐn eu jìjà wo dè wɔ bèjì wɔ́ faàòn. È dè nyɔìŋ. 6Màì e tɛmùnù dè má jì nɛ̀ nu kulu tùíì Ŋgàla wɔ́ nidí è, èì jòwòì gbɛ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòló gbǐn wó dè Esulɛ tàvíì nu wóó wòì nɛ̀ wo gbǐn Ŋgàla kàlàdí wò faàn. 7Kpedeó Ebilayɛɛ̀n wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò gbǐn kpóŋ wo kève Ŋgàla wɔ wóó dè. Ŋgàla sedí è Ebilayɛɛ̀n wɔ̀ nɛ̀, "Aisè wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò nɔɔ̀ wò dè ve mù wóó." 8Wɔ̀lɔ́ e nu saáì dè, wóó wòló wó kɔ̀mà wò mùnɛ̀ wòlu fuyó kɔ̀mà kɔ̀mà kpaì, wòì Ŋgàla wɔ wóó dè. Kɛ́ wóó wòló wó kɔ̀màdí wò nu kulu tùíì Ŋgàla wɔ́ nidí è è saaláà nù wò wò dè Ŋgàla wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu wóó bulu bulúò. 9Ŋgàla tùdí Ebilayɛɛ̀n nù kulu wɔ̀ nɛ̀, "Dúwai wɔ̀lɔ́ bulu bulúì nù mà dè ji jìnù jèè, ŋwɔnɔ̀ Selà wɔ̀ kɔ̀mà ve jí jííjì." 10Ŋwɔnɔ̀ yèlé èì e gbǐn dè. Lìbɛkà wɔ wóó jííjì sɔ́òn wò te dedí kɔlɛ̀n, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí nà wòlu laáà Aisè. 11Lìbɛkà kìyá wò kɔ̀mà kpedeó wo kève kùlà kàí nɛ̀ kùlà siìn kùlà, Ŋgàla sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Jí ku nyɔɔ́ɔ̀ dè ve jòwò nyɔ̀ɔ̀ jí jèèkaláà ŋwùnù." Jí jèèkaláà wɔ jí ku nyɔɔ́ɔ̀ wɔu jìja dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ dedí Ŋgàla wɔ bulúì wɔ nyàŋgè sɛ̀lɛ̀. Wɔ̀ nyàŋgèdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wò kìyá wò kɔ̀mà dɔɔ ŋwùnù kɔlɛ́ɔ̀n wɔ faan kàlà sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì dí e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jòwò faáìn ŋwùnù de. Kɛ́ è kodí nɔɔ̀ dè Ŋgàla wɔ bulúì wɔ wòlu faan kàlà sɛ̀lɛ́ɛ̀ eodè. 13Mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Mà jàvàó Jekɔ̀, ma jɛ Iisɔ̀." 14Jɛ́ naà à tɛmu vɛ? Ŋgàla wɔ̀ì telembo dè? Èì nyɔìŋ dè pɛ́. 15Ŋgàla sedí è Mosè wɔ̀ nɛ̀, "Mà bàlà ve wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jààsɛŋ má jàvá má bàlà wɔ jààsɛŋ. Wɔ̀lɔ́ gbǐn má jàvà ve wɔ jààsɛŋ kamu mì, wɔ jààsɛŋ kamu ve mì." 16Dɔɔ ŋwùnù èì nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ dè wòlu fuyó jàvà è kpedeó wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka è nɛ̀, kɛ́ e gbǐn è dè nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ wòlu jààsɛŋ bàláà ŋwùnù. 17Ŋgàla jàkúìn sedí è Ijɛ kadáà è nɛ̀, "Àa sɛlɛ́ì dè e ŋwùnù má tùwàó mù kada. Mà tùwàó mù kada mà jòwàì mù mà siya è jɛ́ mi de kewu kewùì dè mùu jìjà dí tìti nɛ̀ mùndí, wò gbàvàì mi fǔìn dè díì gbǐn." 18Dɔɔ ŋwùnù Ŋgàla ka wòló jààsɛŋ bàlà wɔ́ ka jàva wɔ bàlà wo jààsɛŋ. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ ka wòló wúlú nù kava wɔ́ jàvá wɔ́ kava wo wúlú nù. 19Na kɔlɛn dɛ̀ɛ̀ se ve è mì wɔ̀ nɛ̀, "È dè má wɔ̀lɔ́ è dè ŋgàma, jɛ́ naà Ŋgàla tan ve wɔ̀ nɛ̀ wòlu fuyó wɔ bulu wɔ fa sɛ̀lɛ̀ èè dè sɛlɛ́ì gbǐn wɔ́ ka è nɛ̀? Wòo gbɛ̀ Ŋgàla wɔ kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàde faàn saì yɛ?" 20Kɛ́ mì bàdéɔ̀, wòo mù de mú gbɛ̀ Ŋgàla wɔ wòi jàdè koì yɛ? Tàvì kava wɔ̀ɔ tan wɔ nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀, "De ŋwùnù mù nyàŋgèó mì yèlé yɛ?" 21Wɔ̀lɔ́ kava mà nyɔɔ́ɔ̀ jàvàì dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ ka kava mànàì tàvíì nɛnàì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ jàvà má wɔ̀ ka tàvì kelé kɔlɛ́ɔ̀n júwà wɔ mànàì kavai sɔn. Kɔlɛ́ɔ̀n bì nù jòwài sànyà, kɔlɛ́ɔ̀n dè sànyà gbǐn ŋwùnù. 22Sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n è dè ŋgàma mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ̀ dí è nɛ ya. Ŋgàla jàvàdí wɔ siya wɔ sɛlɛ kulu jìíì nɛ̀ mùndí wɔ siya wɔ de kewu gbàáà. Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ kálidí kulu wòló jɔ̀ɔ̀ wó dedí e nɛ̀nù wɔ dè sɛlɛ kulu jì, wòló é dedí naà sɛlɛ̀ wɔ java wò. 23Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ jàvàdí mùndí wɔ siya wɔ bɛlɛ bi gbàáà nà, nàí wɔ̀ nà jààsɛŋ bàlà ya. Nàí wɔ́ nyàŋgèdí nà nɛ̀ wɔ bɛlɛ bi gbàáà sa ŋwùnù. 24Nà à dè wòlúò wɔ́ jívìì nà. Èì nɔɔ̀ Jusíò wò kɔlɛ̀n dè wɔ́ jì wò jíví, kɛ́ wɔ̀ jívidí wòlúò pɛ́ wòì Jusi wóó dè. 25Ŋgàla tɛmu è Òsiyà wɔ jàkúìn nù wɔ̀ nɛ̀, "Wòlúò wòì dí mi ŋwùnù dè, mà jívàì ve wò 'Mi wòlù.' Tàvi wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò màó wò jàvà mà jívàì ve wò 'Mi kului nu nyɔ̀ɔ̀ò.' 26Ŋwɔnɔ̀ feé bulu bulúì Ŋgàla wɔ́ sedí è wòlúò wɔ̀ nɛ̀, 'Nàì mi wòlù dè.' Wò jívàì ve va nyɔɔ́ò tàode de Ŋgàláà wɔ wóó." 27Àìseyà tɛmudí wòi wɔ̀lɔ́ e kàn Esulɛ nyɔɔ́ò wɔ̀ nɛ̀, "Èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ Esulɛ nyɔɔ́ò wo tùmù e tili joliíì nù é dè júwó wɔi fandɛ́ɛ̀ wo kpɛkpɛ nɔɔ̀ Ŋgàla sa ve wò sɛlɛ̀ nù. 28Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ dè tàvíì nu nyɔɔ́ò wo sɛlɛ́ɛ̀ nu seli jìnù wɔ̀ tilà è jɛ sɔsɔ̀." 29È dè mùnɛ̀ jɛ́ Àìseyà wɔ́ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Èe deo má Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, de kewu é dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ lɛ́ɛ̀ gbǐn eu jìjà, wɔ̀ì nà kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò sún te kɛní à wolaio Sɔdɔ̀ŋ nɛ̀ Kɔ̀mɔla jɛ̌ì nu nyɔɔ́ò." 30Jɛ́ naà mà tɛmu ve yɛ? Àa sɛlɛ́ɛ̀ dè á dè e tɛmùnù, wòló wòì Jusi wóó dè wòì dí de kewunù dè wò tùwà wo bulùì telembo nyɔ̀ɔ̀ò Ŋgàla sǐn ku, kɛ́ Ŋgàla wɔ bulúì wɔ̀ júwàì wò telembo nyɔ̀ɔ̀ò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò funaidí wɔ̀. 31Kɛ́ Esulɛ nyɔɔ́ò ŋgelè wó dedí de kewunù wò tùwà wo bulùì telembo nyɔ̀ɔ̀ò Ŋgàla sǐn ku kaɤáà nùu wòíì júwáà eodè, wòì dí gbulu sà pɛ́. 32Ŋwɔnɔ̀ de ŋwùnù èì dí jìàì yɛ? Èì dí jìàì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòì dí Ŋgàla funàì kɛní nɔɔ̀ kaɤáà nùu wòi júwà sɛ̀lɛ́ɛ̀. Dɔɔ ŋwùnù wò badí "gbulu kwa eodè túúléè." 33Àa sɛlɛ́ɛ̀ dè Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu e kàn túúléè. "Nà sà, mà funaó túúlé Sanyɔ̀ wòlíì dè e bà. Wò jelàì ve túúlé wɔ̀lɔ́ eodè. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ funàì ve wɔ̀, dɔ̀ɔ̀ wɔ̌ wɔ̀ gbǐlàì."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\