Taitɔ̀ 1

1Jàkun wɔ̀lɔ́ wolo Pɔɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ dè Ŋgàla wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀, wɔ dè mùndí de namu nyɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ ŋwùnù. Ŋgàla kàlàó mì faàn, wɔ tiya mì mà dè wɔ kului wòlúò woi mà wo Ŋgàla wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, nɛ̀ wo keleɤeléè nù é kàìn ŋgàmáà, é ka è nɛ̀ wòlù nɛ̀ wɔ tàodéè Ŋgàla ŋwùnù. 2Wɔ̀lɔ́ kɔ̌ɛ̀ dè kului kàláàn é kàìn wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì Ŋgàla wɔ̀í wɔ̀ɔ ka duulì tɛmu, wɔ́ nidí nà wɔ̀lɔ́ e nu kulu tùíì wɔ kìyá tàodéè nyàŋgè. 3Ŋwɔnɔ̀ dúwáì wɔ bulúì wɔ́ nyàŋgèdí è e tòóè nɔɔ̀ wɔ̀ siyaó nà Jisɛ̀ wɔ Tedí Kàí saaláà nù. Wò tùó wɔ̀lɔ́ mì jɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ mà dè e tɛmùnù nà Sɛlɛ nu Sa Nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla wɔ wòíì jàdè. 4Mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù Taitɔ̀ wɔ bò wɔ́ dè mi jí bulu bulu, nà Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ̀ kɔlɛ́ɔ̀n nù. Tedé Ŋgàla nɛ̀ nà sɛlɛ nu sa Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì sɔn wo nɛ̀ mùì wo sɛlɛ kàí soolóè, wo nì mù kulu lɔ̀mù faàòn. 5Mà teó mù Kuliti nítíìn nù wɔ̀lɔ́ mù funà sɛlɛ́ì gbǐn nù gbulu nɛ̀ mùndí mù ŋwúnà Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéì wúlú nyɔɔ́ò jɛ kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn nù. Mù kulu sìɤàì sɛlɛ́ì gbǐn nù má seó è mù. 6Mù dè má wòlu ŋwúnànù wɔ̀ dè sìŋgbéè wúlú feleŋge èe dè wɔ̀ì, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ wɔ̀ yá kɔlɛ̀n dè. Wɔ wóó wò yá Jisɛ̀ funàì, wo dè kùlún seli nyɔ̀ɔ̀ò kpedeó sǐn jìja bɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ò, wo dè wòlu wòi nyìni sòlì nyɔ̀ɔ̀ò. 7Èé sìŋgbéè wúlú nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè wòlù wó tùì wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ Ŋgàla jòwóè, wɔ̀ yá wòlu dè feleŋge èì wɔ̀ì dè. Wɔ̀ɔ dè jòŋga seli nyɔ̀ɔ̀ kpedeó kulu tumu nyɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ɔ dè so namu nyɔ̀ɔ̀, kùlún seli nyɔ̀ɔ̀ nɛ̀ mùndí wɔ̀ɔ dè lɛkwai soo bì nyɔ̀ɔ̀. 8Kɛ́ wɔ̀ yá wòlu jàde faain dùmà nyɔ̀ɔ̀ dè, wɔ jàvà sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn é dè kàí. Wɔ̀ yá wɔ bulu de kan sì wɔ dè telembo. Wɔ yá wɔ bulùì faàn jèè dùmà Ŋgàla ŋwùnù wɔ sì wɔ bului nu kamu. 9Tedí Kàí wó siyaó è wɔ̀ e kàn Jisɛ̀, wɔ̀ yá è dè kan kpáán, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ gbɛ̀ wòlù wùlɛi kulu kálàì ŋgàma sɛlɛ siyáà eu jìjà, nɛ̀ mùndí wòló wó ŋwúnàì siìn, wɔ siyàì woníì èì gbulu nù dè. 10Wòlíì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò ŋgàma sɛlɛ siyáà jàdè faàìn sa ya wo dè wò bàdéò gbǐlàì nùmú wòi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nù. Wo dè wo tan wòlù nɛ̀ má wɔ̀ dè Jisɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀, wò yá e nyɔɔ́ɔ̀ kpo eodè dùmà. 11Wò yá wòlu doo towóì wo ŋwɔ́ì kala èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wo sɛlɛ siyáà dè bòì tɛ̀gbɛ̀lɛ nu nyɔ̀ɔ̀ò wo kulúì ei wúúlé tùwànù, èé wó dè wɔ̀lɔ́ siyanù wòì wòlù dè wó jì è siya. Sɛlɛ siya nyɔɔo doo towóì wò dè nɔɔ̀ lɛkwai de kìinù nà jɔ̀ɔ̀. 12Kuliti nítíìn nu nyɔɔ́ò wo bulu wo kèlì nyɔɔ́ò dɛ̀ɛ̀ tɛmuó sɛlɛ ŋgàmáà bulu bulúì e kàn wò. Wɔ̀ tɛmuó è wɔ̀ nɛ̀, "Kuliti nítíìn nu nyɔɔ́ò wò dè duuli tɛmu nyɔɔo bulu bulu; wo sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ sǔdè nɛ̀mɛ́ì, wo dè fɔɔlɔ, kɛ́ wo màlùŋ déè dè gbàà." Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ bulu ŋwùnù mù yá wò kpiìn bulu dí tìti dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo kewunù Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 14Nɛ̀ì wò wolo nɔide tuwàì Jusíò wo sɛlɛ laíò eu e kanàì dè kaɤai wòló é wolòì wòlúò jɔ̀ɔ̀ wó saì ŋgàma sɛlɛ siyáà jàdè faàn. 15Wòló nàndí èì wòì dè, nàndí èì lɛ sún gbǐn èì dè wo ŋwùnù. Kɛ́ wòló nàndí dè wòì ŋwɔnɔ̀ wòì mùndí Jisɛ̀ funàì, nàndí dè lɛ́ì gbǐn èì wo ŋwùnù. Nàndí dè wo kulúì èì e kanàì dè wo kulu de kùláà pɛ́. 16Wò ka è tɛmu wo nɛ̀ wò sì Ŋgàla. Kɛ́ wòlù kìi má wo kùlà kùláì nù wɔ̀ ka è sì wɔ̀ nɛ̀, wò dè duuli tɛmùnù. Wòì wòlù jàvà nɛ̀ mùndí wòo nyìnì wòlu wòi. Wòì sɛlɛ kàí sún gbǐn nɛ̀ì gbɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\