Taitɔ̀ 2

1Taitɔ̀ mù dè wòlù mu siya sɛlɛ wòló é wolòì ŋgàma sɛlɛ siyáà nù. 2Se è jiji laíò wò fɔ̀mà wo kùlà kuláì èì, wò namàì keleɤele, wò sì wo bului nu kamu. Se è wò, wò kewu nù wo Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù nɛ̀ jàvà nù e kanàì dè wo kulu kálí sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 3Se è nyinɔ laíò pɛ́ wò kìi wo kùlà kùláì eu wò nɛ̀ wo tàodéè kàí. Wòo dè duuli tɛmu nyɔ̀ɔ̀ò, ŋwɔnɔ̀ wòo tùwà wo bulùì so nímí wɔ kɔnyàì. Sɛlɛ wòló é dè kàí, kɛní wò yá è wòlíì siya. 4Nyinɔ lai wòló wò wò dè wòlù wo siya nyinɔ́ò sɛlɛ̀ wó dè de dɔnù e dèèlè. Wò yá è dòò siya jɛ́ wó jàvà ve wò wɔ́ò nɛ̀ wo wóó, 5wo siya wò jɛ́ wó kan ve wo bulùì dè wo dè telembo nyɔ̀ɔ̀ò, wo dè bò jǐde nyinɔ̀ò, wo dè wò wɔ́ò wo wòi nyìnì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòlù gbǐn ě sɛlɛ siìn tɛmu e kàn tedíì é wolòì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. 6Nyɔìŋ nɔɔ̀ mù gbɛ̀ ve jiji wóó pɛ́ seì wo sì wo bului de kan. 7Mù bulúì mù kùlà kùláì gbǐn è yá kàí dè, dɔɔ kìinù wò dè ve wo dè namu. Tùwà mù Ŋgàla sɛ̀lɛ siya sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋgàma è dè mù sǐn de sɛ̀lɛ̀ wɔ́. 8Mù dè má sɛlɛ siyànù e kàn Tedí Kàí tɛmu wòi wòló mú sìì mù nɛ̀ mù tɛmu má è wòlù ě mù wòíì èì saì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve mù kamà mù kɔ̀ɔ̀n towóò tɛ̀ɛ̀mì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má sɛlɛ siìn gbǐn ě wò nùu dè ye e kàn nà. 9Kɔnyáò bɛ́ɛ́lɛ́ wò yá wo nyɔɔ́ò wòì nyìnì wo lɔ̀mà wo kulu gbulúì gbǐn nù. Nɛ̀ wo jòò wo towa, 10nɛ̀ mùndí wòo jílàì dòò wòì. Ŋwɔnɔ̀ wò kùlà kùla kàí dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve dòò funà wou faàn gbulúì gbǐn nù. Wo jòwò faain kàí èè nɛ̀ ve è wòlíì bì nà Sɛlɛ nu Sa Nyɔɔ́ɔ̀, Ŋgàla wɔ sɛlɛ siyáà tɛ̀ɛ̀mì. 11Ŋgàla wɔ̀ wɔ sɛlɛ kàí soolóè eodè jàkì sa ya wɔ̀ sa wòlíì gbǐn sɛlɛ̀ nù. 12Sɛlɛ kàí soolo dɔ̀ɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè e nà senù à sa nà faàìn sɛlɛ wòló nù èì Ŋgàla sɛ̀lɛ̀ dè, à wolo tàode wɔ̀lɔ́ nu lɛ́ì soo bàlàì, à sì nà bului de kan nà tàodéè nù, à dè telembo nyɔ̀ɔ̀ò, nɛ̀ mùndí à nɛ̀ nà tàodéè gbǐn Ŋgàla ŋwùnù, tàode wɔ̀lɔ́ nù. 13À dè kulu de tili sànyáà tuwànù nà kulu é dè èì, dɔ̀ɔ̀ èè dè nà Ŋgàla gbàáà na Sɛlɛ nu Sa Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ nɔliíì tolu sɛ̀lɛ́ɛ̀ tàode wɔ̀lɔ́ nù. 14Jisɛ̀ saaió wɔ bulúì saaɤà nà ŋwùnù, wɔ̀ sa nà sɛlɛ siìn gbǐn wɔ de kewúì jɔ̀ɔ̀, wɔ̀ tùwà nà wòlúò nàndí èì wòì dè, à dè wɔ bèè à jòwò jòwo kàí wɔ ŋwùnù. 15Siya sɛlɛ wòló mù jòwàì mù de kewúì gbǐn nu mù kpiìn wò nɛ̀ mùndí mù kálà wòló kulu wó dè nɔide tuwànù mùu. Ka nɛ̀ì wòlù èe tìyà mù nù sǐn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\