Taitɔ̀ 3

1Jà sɛlɛ wɔ̀lɔ́ díwòò mù wòlúò wúlú nù. Wò kúlùn kɔmɛtíì jàdè wó ŋwúnàì wò wou jìjà nɛ̀ mùndí wò nyìnì wo wòì. Wò nyàŋgè wo bulùì nɛ̀ jòwo kàí gbǐn jòwo ŋwùnù. 2Se è wòlúò wòo siyɛ siyɛ siìn e kàn wòlu sún gbǐn. Kɛ́ wò lɔ̀mà wo kulúì wò jàvà wòlù. Nɛ̀ mùndí wò kùlàì wòlù gbǐn kùla kàí. 3Nà bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ nà sɛlɛ̀ èì dí wúlú bi, ŋwɔnɔ̀ wòi nyìnì pɛ́ èì dí nà jɔ̀ɔ̀ de. À woloó ŋgàma gbulúì nù, a tùwà nà bulùì kɔnyàì kului nu nɛ lɛ soo bi towò towóì jɔ̀ɔ̀. À deó nà tàodéè nɛ̀nù kulu de kùlà siìn nɛ̀ tɔɔwo siìn nù. Wòlíì téŋ jɛó nà nà pɛ́ a jɛ wò. 4Kɛ́ wó saó nà Sɛlɛ nu Sa Nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè nɛ̀ wɔ jàváà eodè jàkì, 5wɔ̀ saó nà sɛlɛ̀ nù. Wɔ̀ì dí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛ̀ nà jòwò faain kàí ŋwùnù. Kɛ́ wɔ wòlu jààsɛŋ bàláà ŋwùnù è deó. Wɔ̀ nɛó sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wɔi Nyináà saaláà nù èé wɔ́ sɔlɔó nà sɛlɛ siíìn nàì wɔ nì nà lɔ̀ɔn fɔŋwu dèèlè. 6Ŋgàla kwalió wɔi Nyináà nà jaindè nà Sɛlɛ nu Sa Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì faàìn nù. 7Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ saaláà nù sɛlɛ kàí soolóè Ŋgàla júwàì nà telembo nyɔ̀ɔ̀ò, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nà kulu é dè èì, è dè naà nà bèè. 8Sɛlɛ wòló má dè e tɛmu jìnù è dè ŋgàma bulu bulu. Mà jàvá mú kwa sɛlɛ wòló wou bù dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve, wòló wó funàì Ŋgàla wo mɛni jòwo kàí jòwò sɛ̀lɛ̀ nù faàn, é dè kàí wòlíì gbǐn ŋwùnù. 9Kɛ́ nà wolo nùmú mɛndɛ fi sɛ̀lɛ̀ì nɛ̀ nà gbàin laíò wo nyɛlɛ nu bàìŋ sàada sɛ̀lɛ̀ì, nà wolo mùndí dàn sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì nɛ̀ kùlún kɔ̀n selíì èì e kàn Mosè wɔ kaɤáà. Sɛlɛ dòò wòì sɛlɛ wúlú bìbi dè, wo dè sɛlɛ kɔin. 10Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ́ nyìnì ve nu tèì sɛ̀lɛ̀ wòlíì tidì, kpiìn nɔɔ̀ wɔ̀ e dí dè sɔn. Wɔ̀ kándàì má e nɛ̀ì sa wɔ sɛlɛ̀ nù faàn mù yema wɔ̀. 11Mù bulúì mù sì è mùnɛ̀ wòlu dɔɔ towóè wɔ̀ nyùmù ya, ŋwɔnɔ̀ wɔ sɛlɛ siìn èè siya ya wɔ nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì kàí dè. 12Mà tiya má Àtemɔ̀ kpedeó Tàkikɔ̀ mù bò, kewu dè mù jì mi bò Nàkopole jɛ̌ɛ̀ nù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mà è nù dùmàì ya mà sa nìtòóè va. 13Kewu dè mù mà kaɤà kɔ̀n nyɔɔ́ɔ̀, Sinà wɔ̀ì nɛ̀ Àpɔlɔ̀ sɔn wò gbì jìì. Nì wò wɔ̀lɔ́ gbǐn wó jàvà ve gbulu eodè ŋwùnù. 14Nɛ̀ è nà gbàíòn wò kpɛn sɛlɛ kàí nɛ̀, wò dè wòló woi mà wo kpáŋàì wŏ jì nɔɔ̀ wo tàodéè nɛ̀nù dè sɛlɛi wúlú wɔ̀yà wɔ̀ya nɛ̀nù. 15Wòló gbǐn à wo jòò á dè vè wò te mù wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. À te nà bíò wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Ŋgàla wɔ nɛ̀ nàì wɔ sɛlɛ kàí soolóè faàòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\