1 CORINTIOS 11

1Jaaneguiiha jino uujoho iicabadɨro mihica, jino bu uujoho Cristo iicabadɨ iicanotɨ. 2Tañahabomɨ, amɨɨhaico sihidɨ imehi, fahiijɨvaro uutɨ mehesafotomoro, amɨɨhaico ɨjɨɨbeguehinɨbadɨ mihicahicaneguiiha. 3Jinooco bu imeguehi magaajanoco Cristo gaifiimɨ abajaabo. Jaabadɨro bu mogai abajaabo gaifi. Jaabadɨro bu Cristo abajaabo Moocaani. 4Jaamaño gaifi iinigaɨco afabaacuuboro Moocaanima cultofaño ihiimaajisumi, bu diibo iimaaco ɨjɨɨbeguejisumi icano imoonɨruva Cristo ihabajaabo iicaabedi nucufesujiruno. 5Jaabadɨro bu gaigo iinigaɨco fabaacutɨgo Moocaanima cultofaño ihiimaasumi, bu diibo iimaaco ɨjɨɨbugusumi icano imoonɨruva ihabajaabo iicaabo aijɨdi nucufesujiruno diibo omoonɨbadɨro iicano. Oono iinigaɨco icɨɨdaruva iicajirubadɨ. 6Jaamaño gaigo iinigaɨco afabaacugotɨhachiijɨ jillɨro paryɨ iinigaɨco icɨɨdacuqui. Jaanotɨ gaiguedi iinigaɨco iquitɨcɨno, bu icɨɨdano icano unucufesuhachiijɨ, jillɨro ifoboocɨqui. 7Jaanotɨ gaifi foboocɨjitɨrahi, diiboco Moocaani ifibadɨro ifiivusumaño, bu diibo iminehejequere omoonɨnofañodɨ Moocaani imi ɨɨfuvusucafotomaño icano. Jaanotɨ naha gaigo iminehejequere omoonɨnofañodɨ gaifi imi ɨfuvusucafetehi. 8Mɨɨro Moocaani gaifiico eheetavusumi gaigo bacɨtɨ diiboco eetavutɨɨbo. Jaanotɨ naha gaigooco gaifi bacɨtɨ eetavuubo. 9Jaago gaigo gaifiiguiiha eetavocafutuuhi. Jaanotɨ gaifi gaigooguiiha eetavocafututɨhi. 10Jaamaño jillɨtɨ gaigo iinigaɨco fabaacunɨcɨhi aijɨ mityaguiino iicanoco Moocaani toomomɨnaaco ihɨfusuqui. 11Jaarunaaca Cristofañodɨ mihicamaño magaajahi gaigo ichaharuva gaifi chahajirahi, bu gaifi ichaharuva gaigo chahajirahi icano iicanoco. 12Jaamaño miyaano gaigo gaifiitɨ eetavocafutuhi. Jaabadɨro bu gaifi gaigootɨ fiivehi. Jaaruno paryɨ Moocaanitɨ saahi. 13Eneecata amɨɨhairyo monoo: ¿Naa imino gaigo iinigaɨco fabaacutɨgo Moocaanima iimaano? 14Mifiivucubadɨro mihicanotɨ magaajahi gaifi imeebaiguima iicano unucufesunoco. 15Jaanotɨ naha gaiguedi imino imeebaiguima iicano iinigaɨco tooneri ifabaacuqui aacɨumaño. 16Jaanotɨ saatoho toonotɨ ejenaauhachiijɨ igaajaqui mɨɨhai, bu Moocaani iijanomɨnaa iicamo magaajatɨhi uufocovɨ siinoco. 17Jaanotɨ naha jinooco amɨɨhaico onoonovɨ amɨɨhaico imotɨhi. Mɨɨro amɨɨhaivaha mihigaivusumi imino moonɨtɨmoro imitɨno momoonɨhicahi. 18Mɨɨro uco jɨɨbogomo cultocovaha meheetavequi mihigaivusumi sabadɨro icatɨmo mefeehicahi. Jaano fɨne miyaano. 19Jaano miya tollɨ iicahachiijɨ ijeevadɨ diitotɨ mudugaavo miya miyaavogomɨnaa iicamo igaajacafetequi. 20Jaamaño tollɨ mudugaacɨnɨmaño Aivojɨɨbo Imi Machuco meheetavono miyaano Aivojɨɨbo Imi Machu icacutɨno. 21Mɨɨro mamachucujisumi saatohova ijeevadɨsahaje ɨmegavɨro mamachuhicahi. Jaamaño saatoho ajebama icanaaca saatoho mutuvamoro miguiriicavocɨnɨhicahi. 22¿Nacu amɨɨhai iijano chahahi mahadujiruhɨgo, mamachujiruhɨgo icano? Jaamaño jillɨtɨ Moocaani iijaco jihovonobadɨ momoonɨhicahi, bu imachutama achahamoco munucufevesuhicahi icano. Jaanoco ¿mɨllɨ fɨne uujoho amɨɨhaico neeji? ¿Nacu toonotɨ amɨɨhaico imeji? Chaha, imotɨhi. 23Jillɨ uco Aivojɨɨbo ɨjɨɨbugunoco amɨɨhaico jɨɨbuguhi: Mɨɨro Aivojɨɨbo Jesuco aacɨjifucu ihusefaño maahuco gaayɨcɨubo. 24Jaaboro Moocaanico toonohallɨvɨ iimuudɨ iquisicuuboro nuuhi: Ɨfaaji, mamachu. Jino taahucu amɨɨhaihallɨvɨ iquisicucafotono. Jillɨ momoonɨhica. Jaamo uco mehesafetehicahi, nooboro. 25Jaabadɨro bu toonoco amachunobuunatɨ ihusefaño ihadutahilluco agaayɨcɨuboro nuubo: Jihillu bohono iimaaco miyanotɨro eheetavono tatyɨɨjohofañodɨ. Jaanoco fahiijɨvaro mahaduno tɨcovovɨ uco mehesafetehica, nooboro. 26Jaaneguiiha amɨɨhai fahiijɨvaro tohɨcaco mamachusumi, tohilluco mahadusumi icano toonofañodɨ magaajasuhicahi Aivojɨɨbo Jesucristo iguijeveunoco, diibo siino asaajinohachuta. 27Jaamaño Aivojɨɨbo Jesucristo Imi Machu onoonoco meheetavusumi cajaatyohacho Aivojɨɨbo maahuco imitɨno amachumo, bu ihaduhillutɨ imitɨno aadumo icano imitɨno moonɨhi Aivojɨɨbo ifiico, itɨɨjohoco icano. 28Jaaneguiiha itɨconɨ paryɨ amɨɨhai imitɨco mehesamaaimoro Moocaanico mɨjɨɨbogo. Jaadɨ jari tohɨcatɨ mamachu, bu tohillutɨ mahadu icano. 29Jaanegui toono Aivojɨɨbo ifi eneejirunoco gaajatɨmo toonoco amachumo, aadumo icano ifihallɨvɨro imitɨno iicajinoco ɨcɨhi. 30Jaamaño amɨɨhaitɨ ajashutɨmo saatoho guihuvahi, bu saatoho niinovahi, bu saatoho guijevecɨnɨcuhi icano. 31Jaaneguiiha imino mɨɨhai mofiico mehesamaaimoro Moocaanico mɨjɨɨbogomoro momoonɨruva Moocaani mɨɨhaico tollɨ moonɨtɨɨbo iicaqui. 32Jaamaño Moocaani mɨɨhaico mohimitɨhallɨtɨ jillɨ moonɨfihi mɨɨhaico ahaamɨɨbo sano Moocaanico imiyaavogotɨmoma mɨɨhaico cɨɨjɨgaifaño igañɨɨjiruneguiiha. 33Jaaneguiiha tañahabomɨ, Aivojɨɨbo Imi Machuco mamachuqui mihigaivusumi motoomocasimoro sano mamachu. 34Jaanotɨ saatoho sihidɨ mahajebavahachiijɨ itɨconɨ amɨɨhai iijafañerehiica mamachu, amɨɨhaico Moocaani imitɨno mihigaivomoro momoonɨnohallɨtɨ aamɨdiibo. Jaanotɨ sanehejeque ufucu amɨɨhaico uujoho Pablo abaatodɨ imibachuji.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\