1 CORINTIOS 12

1Tañahabomɨ, imeguehi jinooco magaajanoco Moocaani Gaija mɨɨhaico aacɨfinehejeque. 2Amɨɨhairyo magaajacuhi Moocaanico mimiyaavugutɨsumi jillɨ jihovoto ɨjɨnɨta ihiimaatɨmoco mejeecɨvehicaunoco. 3Jaaneguiiha imeguehi jisumi magaajanoco: Cajaatyohacho Jesuco afaijamo Moocaani Gaijari toono ihiimaano icatɨno. Jaanotɨ naha saatoho: Jesu Aivojɨɨbo, onoomo naha jino Moocaani Gaija mityariro ihiimaamo. 4Mɨɨro icano siibadɨhɨje Moocaani Gaija aacɨnoco miyamɨnaafi agaayɨcɨno. Jaaruubo saafiiro Moocaani Gaija toonoco aacɨɨbo. 5Jaamaño siibadɨhɨje omoonɨno dudɨcamaajeri Aivojɨɨboco jeecɨvefimo. Jaaruno saafiiro iicaaboco Aivojɨɨboco mejeecɨvehi. 6Jaabadɨro bu Moocaani dudɨcamaajeque momoonɨmo fanoovaaco siibadɨhɨje momoonɨnɨcɨhi. Jaarunoco saafiiro Moocaani famoovafeenedɨ tollɨ moonɨhi. 7Moocaani famoovaaco siibadɨhɨje aacɨnoco momoonɨhi Igaija diitoma iicanoco igaajasuqui famoova imiguiiharo. 8Moocaani Igaijafañodɨro saatohoco acɨɨbo gaaja iimaaco. Jaabofeenedɨro bu saatohoco acɨɨbo sihidɨ gaajari ihiimaanoco. 9Jaabofeenedɨro bu saatoho gaayɨcɨhi miyaavogoco. Jaabofeenedɨro bu saatoho gaayɨcɨhi iguihuvamoco ubuheesuno mityaco. 10Jaanotɨ bu saatoho gaayɨcɨhi sihidɨ ejeevano mityaco omoonɨjinoco. Jaanotɨ bu saatoho gaayɨcɨhi Moocaani iimaaco ɨjɨɨbogonoco. Jaanotɨ bu saatohoco Moocaani acɨhi agaajacɨjino mityaco jihovo gaijaco, miya Gaijaco icano, cono miya Gaija iicanoco. Jaanotɨ saatoho gaayɨcɨhi agaajaratɨjɨri ihiimaano mityaco. Jaanotɨ bu saatoho gaayɨcɨhi toojɨri ihiimaanoco agaajacɨɨboro ɨjɨɨbogono mityaco. 11Jaano paryɨ jinehejeque omoonɨnoco ɨdɨɨboro Moocaani Gaija acɨhi. Diibo famoovaaco ijeevadɨsahaje omoonɨno mityaco acɨhi diibo imogobadɨ. 12Mɨɨro mofi sanooro icaruno fiivaano mɨɨno ifiitɨ sihidɨ dugaacacɨnɨneheje iicanobadɨ, bu Cristota famañova jeecɨvomañehejeque meheetavorahi. Jaarumo saafiitaro mihicahi. 13Jaabadɨro mɨɨhai judiomɨ mihicarumo, griegomɨ mihicarumo, sifi jɨjovoto mihicarumo, bu sifi jɨjovoto mihicatɨrumo icano, sagaijariro minitɨcafotonofeenedɨ saafi ifibadɨro miminifutucuuhi bu sagaijacoro paryɨ mɨɨhai magaayɨcɨcuumaño. 14Mɨɨro mofiitɨ fiivaano inonohocɨnɨhi sanooro icatɨno. 15Jaamaño tɨhai: Uujoho use iicatɨmaño ifiiono icatɨhi, neejiruno. Jaaruno bu toofiionoro. 16Jaabadɨro bu nohojɨ: Uujoho aallɨɨ iicatɨmaño ifiiono icatɨhi, neejiruno. Jaaruno bu toofiionoro. 17Jaamaño paryɨ mofi sano aallɨɨro iicaruva, ¿mɨllɨ bu muguubujirahi? Jaabadɨro bu mofi paryɨ sano nohojɨro iicaruva, ¿mɨllɨ mɨnɨnɨhɨcɨjirahi? 18Jaamaño Moocaani mofiionehejeque iimogomañehejevɨ ficuubo. 19Jaanotɨ sanooro muhusere iicaruva, ¿cuuca mofi icajirahi? 20Mɨɨro mofiioneheje fiivaahi. Jaaruno mofi sanooro. 21Jaamaño mohaallɨɨ muhuseque: Ɨco imogotɨhi, neejitɨrahi. Jaabadɨro bu monigaɨ motɨhaico: Ɨco imogotɨhi, neejitɨrahi. 22Tollɨ icatɨno. Mofiiono ajaaparyanehejeque janaanɨcɨ magaijɨhi. 23Jaabadɨro bu mofiitɨ mɨɨvɨro magaijɨnehejeque imino gaachehuri mɨjɨcunɨcɨhi. Jaabadɨro bu oovosɨɨtɨmañehejeque imino mofoboocɨhi gaachehuri. 24Jaanotɨ naha oovosɨɨmañehejeque mofoboocɨtɨhi oovosɨɨmaño. Jillɨ Moocaani mofiico eetavuuhi, mofi oovosɨɨtɨmañehejeque janaanɨcɨ magaijɨqui. 25Toonotɨ mofiioneheje ijeevadɨ dugaacamaaitɨno iicaqui. Jillɨro fanoovaro sabadɨro igaijɨcasiqui. 26Jaaneguiiha samaño aaivuvusumi, bu paryɨ faabohoro aivevehi. Jaabadɨro bu samañooco imino momoonɨsumi paryɨ faabohoro imo imo icahi. 27Jaamaño jaabadɨ amɨɨhai Cristo ifi mihicamo. Jaamo famooro diibo ifiioneheje mihicamo. 28Jaamaño Moocaani famooco saafiisari itɨcovoocɨvɨ acɨhi Moocaani iijafaño dudɨcamaajeque: Itɨconɨ minɨsumɨnaaco, jaanohallɨvɨ Moocaani iimaaco agaayɨcɨnoco ɨjɨɨbeguefimoco, jaanohallɨvɨ jɨɨbogomɨnaaco, jaanohallɨvɨ sihidɨ ejeevanehejeque omoonɨfimoco, jaanohallɨvɨ iguihuvamoco ubuheetesufimoco, bu aamusumɨnaaco, bu aivojɨtoco, bu agaajaratɨno iijɨneri ihiimaafimoco icano. 29¿Nacu jaamo famooro minɨsumɨnaa? ¿Nacu famooro Moocaani iimaamɨnaa? ¿Nacu bu famooro jɨɨbogomɨnaa? ¿Nacu famooro sihidɨ ejeevano eetavomɨnaa? 30¿Nacu bu famooro iguihuvamoco ubuheesuno mityama icahi? ¿Nacu famooro iimaafihi agaajaratɨno iijɨneri? ¿Nacu bu famooro jɨɨbeguefihi toojɨri ihiimaanoco? Chaa, tollɨ icatɨno. 31Jaaneguiiha janaanɨcɨ iiminoco Moocaanitɨ magaayɨcɨjinoco miguiino. Jaarunaaca uujoho amɨɨhaico jɨɨbegueji aivo janaanɨcɨ jino imino esamaajeque.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\