1 CORINTIOS 15

1Jaaneguiiha tañahabomɨ, imeguehi taajasujɨɨbogoco amɨɨhaico uujoho ɨjɨɨbeguehinɨnoco mehesafotonoco. Tobogoco amɨɨhai magaayɨcɨhinɨbogofaño quehecuno mihicabogo. 2Jaabogofeenedɨro bu amɨɨhai mataajacuhi amɨɨhaico ɨjɨɨbeguehinɨbadɨro mihicahachiijɨ miyaano mimiyaaveguehinɨhachiijɨ. 3Mɨɨro amɨɨhaico itɨconɨ jɨɨbeguehinɨhi Moocaanitɨ agaayɨcɨhinɨbogoco: Cristo mohimitɨhallɨvɨ iguijeveunoco, oono Caatɨnɨhaamefaño unuubadɨ. 4Jaaboco ɨcɨɨcuruubo siino mifucucɨ, safucu icanotɨ buheeteubo, oono bu Caatɨnɨhaamefaño unuubadɨ. 5Jaabo Pedrovɨ jafeveuhi. Jaadɨ bu tollɨro saatoho paryɨ famooro iminɨsumɨnaavɨ icano. 6Jaabadɨro bu tollɨro safoono saatoho miyaavogomɨnaavɨ jafeveubo ajashutɨmo quinientodɨmo janaanɨcɨvɨ icaumovɨ. Jaamehiica icacɨnɨhi, Pablo unuusumi. Jaanotɨ saatoho diitotɨ choomocɨnɨcuhi. 7Jaanobuunatɨ bu Jacoobovɨ jafeveubo. Jaadɨ bu paryɨ iminɨsumɨnaavɨ icano. 8Jaanobuunatɨ bu niinoonoro uuvɨ jafeveubo. Jaabo uco sisituvɨro minɨsumɨnaafitɨ ɨcɨuhi, oono oovago iseemeneque sisituvɨro agañɨɨnɨcɨbadɨ iicauboco. 9Mɨɨro uujoho minɨsumɨnaatɨ sihidɨ ejeevatɨɨbo uco minɨsumɨnaafi monootatɨruubo Moocaani iijamɨnaaco imitɨno omoonɨhinɨmaño. 10Jaaruubo jino uujoho diibotɨ icahi Moocaani uco agaijɨmaño. Jaamaño diibo uco imino omoonɨuno sɨcamañovɨ footɨhi. Mɨɨro paryɨ diito janaanɨcɨvɨ dudɨcamaaihi. Jaaruno uujoho omoonɨno icatɨno, jillɨ Moocaani iimihuseri tafañodɨ omoonɨno. 11Jaanoco uujoho, diito icano sabogocoro mɨjɨɨbeguehi. Jaabogoco amɨɨhai mimiyaavuguuhi. 12Jaano bu mojɨɨbogo Cristo uchuumucumofeenetɨ siino buheeteuhi onoono bu iicanaaca, bu ¿mɨllɨ amɨɨhaitɨ saatoho siino mubuheetejino chahahi, neehicahi? 13Jaano bu tollɨ iicaruva, ¿jaana mɨllɨtɨ bu Cristo siino buheeteuhi? 14Jaanotɨ miyaano Cristo siino ubuheeteutɨhachiijɨ jino mojɨɨbogo jillɨ sɨcamañovɨ, bu oono amɨɨhai miyaavogo jillɨ sɨcamañovɨ icano. 15Jaaneguiiha jahi bu mɨɨhai Moocaanitɨ sɨcamañooco mɨjɨɨbeguehicahi, Moocaani Cristoco guijevefañotɨ buheetesuuhi, monoomo. Jaanotɨ miyaano uchuumucuumo siino buheetesuracutɨmo iicajiruva, jaanaa ¿mɨllɨtɨ bu siino Cristo buheeteuhi? 16Jaaneguiiha uchuumucuumo siino buheetesuracutɨmo iicajiruva, Cristo siino buheetesurautɨhi. 17Jaanotɨ bu Cristo siino ubuheetesurautɨhachiijɨ, amɨɨhai miyaavogo jillɨ sɨcamaño. Jaaneguiiha jahi amɨɨhai imitɨfañerehiica mihicahi. 18Jaaneguiiha jahi bu Cristoco imiyaavogomo iguijevecumo taajacujitɨhi. 19Jaaneguiihacu Cristoco mehesɨcɨnɨno jillɨ jiijehallɨvɨro mihicaquiguiiharo iicahachiijɨ mɨɨhai famoo janaanɨcɨvɨ ɨdaasuno mihicahi. 20Chaha, tollɨ icatɨno miyaano aivo Cristo uchuumucuuboco siino Moocaani ubuheetesuuno. Jaamaño Cristo ɨmegaoobo ufucu siino ubuheetejimotɨ ubuheetecuubo. 21Mɨɨro oono saafi Adan onoobofañodɨro guijeve asaaubadɨro, bu saafi Cristofañodɨro iguijevecumo siino ubuheetejino saahi. 22Oono paryɨ Adanoto iicamaño iguijevenɨcɨbadɨro, bu oono paryɨ Cristooto iicamaño fiivoma icaji. 23Jaarumo sano diiboma icajitɨno; itɨconɨ diibo buheetehinɨcuuhi. Jaadɨ jari diito, diibota iicamo, buheeteji diibo asaadɨ. 24Jaadɨ jari jiinɨje ifinɨjino icaji. Jaasumi Cristo finɨsuji paryɨ jihovo tajɨɨbaco, bu fanooro paryɨ aivojɨco, bu paryɨ mityaco icano. Jaadɨ Moocaanico ihaivojɨco acɨjiibo. 25Mɨɨro Cristo aivojɨɨveji jari paryɨɨcɨno Moocaani imɨnaaco iguiinomɨcudɨ. 26Jaadɨ bu guijeveque niinoono finɨsujiibo. 27Mɨɨro Moocaani paryɨɨcɨno Cristoguiinovɨ ficucuuhi. Jaaruno Caatɨnɨhaamefaño paryɨ diiboguiino ficucafotono nuurunaaca ɨdɨɨboro Moocaani diiboguiino ficucafototɨhi. Mɨɨro diibo paryɨ fanoovaaco Cristoguiinovɨ ficuuhi. 28Jaadɨ paryɨɨcɨno Cristoguiinovɨ ificuucafutucuudɨ, Cristo Illi iicaabo Moocaaniguiinovɨ ficuucafeteji; mɨɨro diibo Cristoguiinovɨ fanoovaaco ificuubo. Jaamaño jillɨtɨ Moocaani fanoovahallɨvɨ icaji. 29Jaanotɨ bu saatoho ochoomocɨnɨhicaumeguiiha ifiinoco nitɨhicahi. ¿Collɨhi bu jaamo tollɨ moonɨhicahi? Mɨɨro diito siino ubuheetejinoco imiyaavogotɨruva tollɨ moonɨhicajitɨrumo. 30¿Nacu mɨllɨtɨ mɨɨhai fahiijɨvaro ñɨhicunofaño mihicahicahi? 31Mɨɨro uujoho fahiijɨvaro guijevefaño icahicahi. Jaano aivo miyaano, tañahabomɨ, oono amɨɨhai Cristoco mimiyaavogomaño uujoho imo imo icahicano miyaano iicabadɨ. 32Uujoho jillɨ onoomaño Efeso cuumivɨ jɨcumɨbadɨ iicahinɨmo miyamɨnaama moonɨcasihinɨhi. Jaaneguiiha, ¿toonotɨ jinejeque ɨcɨjirahi, miyaano uchuumucuumo siino buheetecuutɨmo icajiruva? Jaaneguiiha saatoho eneehicabadɨ imijiruno mihicano: Mamachuqui, bu mahaduqui icano cɨvohogo miguijevecujimaño, noomoro. 33Amɨɨhaico sita bañɨdino. Mɨɨro noonɨcɨmo: Imitɨno gataavomɨnaa imino iicafiruuboco imitɨno jeevamaaisufihi, noomoro. 34Jaaneguiiha amɨɨhai iminoro mihica ɨtɨcovono ifiima. Jaamoro imitɨco momoonɨdino. Mɨɨro oono amɨɨhaitɨ saatehehiica Moocaanico gaajatɨhi. Jillɨ amɨɨhaico neehi, jaanotɨ jaamo munucufevehi. 35Fɨne saatoho dillujirahi: ¿Mɨllɨ fɨne uchuumucuumo siino buheeteji? ¿Mɨllɨ jeevano ifiinoma fɨne icajimo? noomoro. 36Jeedɨ fɨne aivo agaajatɨmo. Mɨɨro siino toogaico mabasuno ochoomonobuunatɨ ifaho iinefihi. 37Mɨɨro trigoco, bu tobadɨ iicanoco mabasujisumi, ifahooco mabasuno ihiinotatɨhi itoogaico mabasuno iinefihi. 38Jaano mabasunoco Moocaani iimogobadɨ fiivusufihi siyomono toogaico siibadɨ, bu siyomono toogaico siibadɨ icano. 39Mɨɨro sabadɨro ifiino icatɨhi: Siibadɨro miyamɨnaa ifi, bu siibadɨro asimɨ ifi, bu siibadɨro joomɨ ifi, bu siibadɨro taava ifi icano. 40Jaabadɨro bu icano niquejemɨnaa ifi, bu jiinɨjemɨnaa ifi icano. Jaarunaa niquejemɨnaa ifi ovosɨɨ siibadɨro, bu jiinɨjemɨnaa ifi ovosɨɨ siibadɨro icano. 41Jaabadɨro bu cuujeo nɨhɨba sesee siibadɨro, bu fucuo nɨhɨba sesee siibadɨro icano. Jaabo sesee bu meecɨrɨ seseetɨ siibadɨro. Jaabadɨro bu meecɨrɨ sesee saafi sesee siibadɨ, bu sifi sesee siibadɨ icano. 42Jaabadɨ bu jeevano uchuumucuumo siino ubuheetejimo. Jaamo utuucɨfino ifiico mɨcɨɨnɨcɨhi. Jaanobuunatɨ siino mubuheeteedɨ utuucɨcujitɨno ifiima mihicaji. 43Ɨɨdicunoco mɨcɨɨnɨcɨhi. Jaaruno siino ubuheetecudɨ ovosɨɨcɨnɨcuhi. Bu niinovanoco mɨcɨɨnɨcɨhi. Jaaruno siino ubuheetecudɨ sefacuno. 44Miyamɨnaafi ifiico mɨcɨɨnɨcɨhi. Jaaruno siino ubuheetecudɨ gaija ifiirucu iicano. Jaamaño miyamɨnaa ifi iicabadɨro, bu gaija ifi icahi. 45Mɨɨro jillɨ Caatɨnɨhaamefaño noono: Itɨconɨo miyamɨnaafi Adan onoobo fiivo ifiima eetavocafutuhi. Jaanobuunatɨ Cristoco: Niinoo Adan, neehicaumo jillɨ Gaijafeenedɨ fiivoco aacɨneguiiha. 46Jaaruno Gaija ifi itɨconɨ mihicatɨhi. Jillɨ miyamɨnaa ifiitɨ itɨconɨ mihicahi. Jaadɨ jari Gaija ifiitɨ mihicatahi. 47Itɨconɨo miyamɨnaafico jiinɨjetɨ eheetavuubo jiinɨjemɨnaafiu. Jaano allɨvɨoobo iicaabo Aivojɨɨbo Jesucristo niquejeoobo. 48Jaamaño jiinɨjemɨnaa ifiino johono jiinɨjetɨ eheetavuubo ifibadɨ jeevahi. Jaanotɨ niquejeoto igaijano johono niquejeoobo igaijabadɨ jeevahi. 49Jaabadɨro mɨɨhai oono jiinɨjetɨ eheetavuubo ifibadɨ mejeevamaño, bu ufucu oono niquejeoobo ifibadɨ mejeevaji. 50Tañahabomɨ, jillɨ amɨɨhaico eneejirunoco neehi: Oono ihuucuma, itɨɨjohoma icano iicamo Moocaani aivojɨfaño feejitɨhi. Mɨɨro oono gueenene iicatɨno ufucuro ifinɨjitɨnofaño icajitɨhi, eneejiruno. 51Imeguehi bu jino agaajaratɨnoco magaajanoco: Famooro miguijevejitɨhi. Sano famooro siibadɨ mifiiveteji. 52Jillɨ goovanogayɨ oono mɨɨno aallɨɨco mimichɨhɨyaacuno iicanɨcɨbadɨ, niinoono trompetaco ojɨsucudɨ. Jaasumi toono trompeta ojɨdɨ uchuumucuumo siino buheeteji ufucuro chuumucuutɨmo iicaqui. Jaanotɨ mɨɨhai sifiitɨ miminifeteji. 53Oono mofi gueenene icatɨno ifi, ufucuro mɨllɨ iicajitɨno ifiitɨ fiiveteji. Jaabadɨro bu mofi iguijevefino ifi iguijevefitɨno ifiitɨ fiiveteji. 54Jaano oono mofi gueenene iicatɨno ifi, ufucuro mɨllɨ iicajitɨno ifiitɨ ifiivutucuudɨ, bu oono mofi iguijevefino ifi iguijevefitɨno ifiitɨ ifiivutucuudɨ icano, Caatɨnɨhaamefaño onoono miyaaveji: Guijeveque Moocaani mitya guiinonɨji. 55Guijeve, ¿cuuca icano dimitya mɨɨhaico iguijenɨhicano? Guijeve, ¿cuuca icano dimitya guiinonɨji eneehicano? Caatɨnɨhaamefaño onoono. 56Mɨɨro imitɨ, guijeveque mityaco acɨhicahi, mɨɨhaico iguijenɨqui. Jaabadɨro bu Moise sɨɨcɨjeo tajɨɨba imitɨco mityaco acɨhicahi. 57Jaanotɨ naha jisumi mɨɨhai Moocaanico mihimehi, Mohaivojɨɨbo Jesucristofeenedɨ mɨɨhai guijevecuutɨmo mihicajino mityaco aacɨnohallɨvɨ. 58Jaaneguiiha agaijɨmo tañahabomɨ, quehecuno sefano mihica, fahiijɨvaro janaanɨcɨvɨro Mohaivojɨɨbo dudɨcamaajeque eetavomoro mihica. Mɨɨro amɨɨhairyo magaajacuuhi Mohaivojɨɨbedi mududɨcamaaiño sɨcamañovɨ iicatɨnoco.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\