1 SAN PEDRO AAME 2

1Jaaneguiiha fanoova imitɨco mejeevesu, oono fanoo bañɨfiiranehejeque, bu inehejehallɨtɨro mɨjɨɨhevenehejeque, bu fanoova sɨcamañeheje jɨɨboocasico icano. 2Jaamoro oono seeme bohono ifiivomo mɨfañoco iicanɨcɨbadɨ sihidɨ mihimogomoro miguiino Moocaani iijɨco aivo miyaano iicanoco. Jaamo toonofeenedɨ mujusimoro mataajahi. 3Mohaivojɨɨbo iiminoco magaajacuumo. 4Jaaneguiiha Mohaivojɨɨbojaa masaa, oono guiisiba ubuheeba iicaba iicajirubadɨ iicaabojaagovɨ. Mɨɨro jaaboco miyamɨnaa iimuguutɨmoro gañɨɨuhi. Jaaruubo Moocaanidi imiyaabo iicaabo sihidɨ ijaadama iicaabo. 5Jaabadɨ bu amɨɨhai diibo guiisibabadɨ ejeevaabobadɨ mejeevamoco, Moocaani itemplojatɨ eetavehi, itaatɨro iicaqui sacerdotemɨtɨ eheetavoobo. Jaamo amɨɨhai Jesucristofeenedɨ jeecɨvoco meheetavonoco Moocaani igaayɨcɨqui. 6Jaamaño mɨɨro jillɨ Caatɨnɨhaamefaño noono: Uujoho Sion cuumifaño saafiico ficuuhi iija tano guiisibatɨ iicaaboco. Jaabo aivo iimiibo sihidɨ ijaadama iicaaboco. Jaaboco imiyaavogomo nucufevetɨmo iicaqui, noonoro. 7Jaamo amɨɨhai mimiyaaveguemedi aivo diibo sihidɨ ejeevaabo. Jaanotɨ imiyaavogotɨmedi jino Caatɨnɨhaamefaño jillɨ onoono ɨfeteji: Iija eetavomɨnaa ɨtɨhɨsuumoro agañɨɨuba jisumi aivo imiyaabatɨ minifetehi, onoono. 8Jaabadɨro bu jillɨ noonoro onoono ɨfeteji: Jiba nanigaiva guiisiba, bu gañɨɨsuguiisiba icano, onoono. Jaamo diito Moocaani jɨɨbogoco imiyaavogotɨmo oono toba Cristo iicaabotɨ ananigaivacuumo, tollɨ iicaqui iicacuumaño. 9Jaanotɨ naha amɨɨhai Moocaani ɨɨcɨcucuumi, diiboco mejeecɨvequi sacerdotemɨtɨ mihicacuumo, mihimicuumi, Moocaanitaro mihicacuumo. Jaaneguiiha Moocaani ifiivusuneheje oovosɨɨnehejeque mɨjɨɨbogo. Jaabo amɨɨhaico tajɨɨbahi ɨcɨvonoguiinotɨ mihiinomoro ihovosɨ seseefaño mɨjɨcafetequi. 10Jaamo amɨɨhai itɨconɨ cuumibadɨ mihicautɨhi. Jaarumo jisumi Moocaani cuumitɨ miminifutucuuhi. Jaamo amɨɨhaico itɨconɨ mɨɨjohoba ɨdaasuguutɨhi. Jaarumoco jisumi Moocaani ɨdaasuguehi. 11Agaijɨmo tañahabomɨ, amɨɨhai jiinɨjetɨ sitabadɨ sihɨ mihicamoco neehi: Mihimeguedino amɨɨhai ifi imitɨnoco. Mɨɨro mofi imitɨ mojeebɨɨ imi esamaajeque finɨsujirahi. 12Jaaneguiiha imino mihica Moocaanico agaajatɨmo ɨmefeenevɨ. Tollɨtɨ diito jisumi amɨɨhaiditɨ imitɨmɨnaa iicanɨcɨbadɨ ihiimaarumo amɨɨhai imino momoonɨnoco aatyɨmemere Moocaanico imejimo diibo ajaadujifucu agasedɨ. 13Jaaneguiiha jillɨ Mohaivojɨɨbo Jesucristo iimegueneguiiha miyamɨnaa aivojɨto onoobadɨ mihica. Emperador onoobo imiyahaivojɨɨbo onoobadɨ, 14bu tajɨɨbamɨnaa iimitɨmoco icɨvojanɨqui, bu imino iicamoco ibocɨguequi icano agallumo onoobadɨ icano. 15Mɨɨro Moocaani imeguehi amɨɨhai imino mihicanoco. Toonoco aatyɨmemere diito agaajatɨmo, bu jillɨ mɨhɨɨfomo iicarumoco icano amɨɨhaiditɨ: Imitɨmo, eneehicarumo illɨvequi. 16Jaaneguiiha Moise tajɨɨbaguiino mihicatɨrumo mihimogomoro imitɨnoco momoonɨdino. Jaarumo ɨvɨ jillɨro Moocaani jɨjovotobadɨro mihica. 17Jaaneguiiha famoovaacoro mobocɨguehica, bu amɨɨhai nahabomɨco magaijɨ, Moocaanico mɨñɨhicugo, bu emperador aivojɨɨboco mobocɨgo icano. 18Jeecɨvomɨnaa amɨɨhai aivojɨto onoonoco: Jii, monoo, iimimocoro amɨɨhaico ɨɨdaasugomocoro icatɨno, bu tollɨro iimitɨmoco icano. 19Mɨɨro imino Moocaanico magaijɨmoro sɨcamañohallɨtɨ ɨdaasuno mihicanoco majaabɨcɨno. 20Jaanotɨ bu, ¿mɨllɨtɨ amɨɨhaidi imijiruno iimitɨnoco momoonɨnohallɨtɨ amɨɨhaico ahaamɨnoco majaabɨcɨno? Jaanotɨ naha iiminoco momoonɨnohallɨtɨ ɨdaasuno mihicanoco majaabɨcɨno, toono naha Moocaani ɨmefeenevɨ aivo iimino. 21Mɨɨro tooneguiiha Moocaani amɨɨhaico cuuhuvauhi, Cristo ɨdaasuno iicaunotɨ cuuhuvauhi, Cristo ɨdaasuno iicaunotɨ magaajamoro diibo iicaubadɨ miicaqui. 22Mɨɨro diibo sanooba imitɨco moonɨutɨhi, bu bañɨfiira diibofaño chahauhi icano. 23Mɨɨro diiboco aivono eneehicausumi, bu aivono nooboro iimusuhicautɨɨbo. Bu diiboco ɨdaasuno omoonɨusumi jaadamaaiutɨɨbo, jillɨro Moocaanico imino emeecɨɨboro udugaacufiibovɨro sefahicaubo. 24Jaabo Cristo mohimitɨco ifihallɨvɨ ɨɨcɨuboro ɨmohohallɨvɨ satyuuhi mohimitɨ ifiico miguijenɨmoro ɨtɨcovono ifiimaryo miicaqui. Jaabo tujaaveneri amɨɨhai mubuheeuhi. 25Mɨɨro itɨconɨ amɨɨhai ovejamɨ ɨmɨtamobadɨ mihicahicauhi. Jaarumo jisumi Cristojaagovɨ muhuumicuuhi. Jaaboro amɨɨhaico ovejamɨ toomomɨnaafibadɨ otoomooboro amɨɨhai jeebɨɨnoco imibaiyɨɨcɨhi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\