Matiye 1

1O Yeesu Krista nɔnkãni lé dìo kà: O Yeesu Krista nɔnkãni can o Daviide yi, ó o Daviide nɔnkãni ɓɛ̀n can o Abarahaamu yi. 2Ó o Abarahaamu lé o Izaaki ɓàn maá. Ó o Izaaki za lé o Zakoobu, ó o Zakoobu za lé o Zudaa lè mín zàwa, 3ó o Zudaa zàwa na ó o yú là a Tamaare lé o Farɛɛsi là a Zeraa, ó o Farɛɛsi za lé o Hɛsiron, ó o Hɛsiron za lé o Araamu, 4ó o Araamu za lé o Aminadaabu, ó o Aminadaabu za lé o Naasɔ̃n, ó o Naasɔ̃n za lé o Salamɔn, 5ó o Salamɔn za lé o Buaze na ó o yú là a Arahaabu, ó o Buaze za lé o Obɛɛde na ó o yú là a Uruute, ó o Obɛɛde za lé o Zesee, 6ó o Zesee za lé o bɛ́ɛ Daviide. Ó o bɛ́ɛ Daviide za lé o Salomɔn na ó o yú là a Uuri ɓàn hã́a, 7ó o Salomɔn za lé o Orobuamu, ó o Orobuamu za lé o Abia, ó o Abia za lé o Azaafe, 8ó o Azaafe za lé o Zozafaa, ó o Zozafaa za lé o Zoraamu, ó o Zoraamu za lé o Oziasi, 9ó o Oziasi za lé o Zuataamu, ó o Zuataamu za lé o Akazaa, ó o Akazaa za lé o Ezekiasi, 10ó o Ezekiasi za lé o Manasee, ó o Manasee za lé o Amɔɔsi, ó o Amɔɔsi za lé o Zoziasi, 11ó o Zoziasi za lé o Zekonia lè mín zàwa. Bṹn wó ká a Isirayɛɛle nìpomu á ho Babiloonasa kĩ̀kã́a yi á ɓa vaá wee kàyá ɓa kɔ̃hṹ yi. 12Bìo ɓa wi ho Babiloona yi mu kàyámu yi ó o Zekonia ton o Salasiɛle, ó o Salasiɛle za ɓɛ̀n lé o Zorobabɛɛle, 13ó o Zorobabɛɛle za lé o Abiyuude, ó o Abiyuude za lé o Eliakiimu, ó o Eliakiimu za lé o Azoore, 14ó o Azoore za lé o Sadooki, ó o Sadooki za lé o Akiimu, ó o Akiimu za lé o Eliyuude, 15ó o Eliyuude za lé o Eliazaare, ó o Eliazaare za lé o Matan, ó o Matan za lé o Zakoobu, 16ó o Zakoobu za lé o Zozɛɛfu, o Mari ɓàn báa. O Mari mu lé wón ton o Yeesu na ɓa le Krista. 17Á wã́a lá a Abarahaamu ɲii wán à ɓuee ɓúe o Daviide yi, á ɓa maáwà na sã̀ mín á yú ho pírú náa. Ó o Daviide ɲii à ɓuee ɓúe ho pã̀ahṹ na ó o Isirayɛɛle nìpomu á ho Babiloonasa kĩ̀kã́a yi á ɓa vaá wee kàyá ɓa kɔ̃hṹ yi, á maáwà na sã̀ mín á yú ho pírú náa. À ɓɛ̀n lá bìo ɓa wi mu kàyámu yi ɲii wán à ɓuee ɓúe o Krista yi, á maáwà na sã̀ mín á mún yú ho pírú náa. 18Bìo kà lé bìo ó o Yeesu bìo wóráa á vaá ɓó a teró yi. Ɓàn nu Mari fũaamu hĩ́a bò nɔn o Zozɛɛfu yi. Ká sã́ni ɓa ya mín, à bṹn ò o sù lè sãní lè le Dónbeenì Hácírí pànká. 19Ɓàn fũaalè Zozɛɛfu fù lée nùpue na térénna. O fù yí wi ò o dé nìyio mín fũaalè Mari yi, ó o wi ò o sànka ɓúe mu fũaamu. 20Bìo mu wi o sĩi yi kà, ó o Ɲúhṹso Dónbeenì wáayi tonkaro bía làa wo hã kònkórá yi: « Daviide mɔ̀nmàníi Zozɛɛfu, yí hézɔ̃́n o Mari fé yaró. Le sãní na wi o wán kà ó o sù lè le Dónbeenì Hácírí pànká. 21O ò te o za báa. Fo ò cé o yèni làa Yeesu. Orɛ́n lé yìa á à kã̀ní mín nìpomu mí bè-kora yi.» 22Mu ɓúenɓúen wó bèra a na à bìo ó o Ɲúhṹso bía lè mí ɲi-cúa fɛɛro ɲii à yìo lé. 23O bía: «Yìa yí zũ báa á à sì le sãní á à te o za, á ɓa wé è ve làa Emanuwɛɛle. Bṹn kúará le: ‹Le Dónbeenì wi làa wɛn›.» 24Bìo ó o Zozɛɛfu sĩ̀na, ó o wó bìo le Dónbeenì wáayi tonkaro le o wé. O fó a Mari á yan. 25Ká a Zozɛɛfu màhã́ yí wó a làa hã́a yí mɔn fúaa bìo ó o ton mí za, ó o Zozɛɛfu mu có a yèni làa Yeesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\