I Korintu 16

1Na gablà di snalekyu i kablé filak tabeng di dad to ftoo ditù di Dyudiya, tadèyu lalò i ta man-gu di dad to ftoo ditù di Galasya. 2Ani i fye nimòyu. Di kat du Linggu, falayu nahal i filak bléyu mdà di kalbong gwèyu, du fye ku ta kel agu déé, ta là galà gamu samtifun du ta gatlagad. 3Ku ta kel agu déé di gamu, ku simto i dad to nalékyu tmunda i bléyu ayé, dekgu ale salu di Dyérusalém, fnebegu ale sulat fafdilè dale di dad to ditù. 4Ku yé fandamgu salu agu ditù, fakay ale magin di do. 5Gadéé agu di gamu du lnauyta gamu, bay funa agu magu ditù di Masidunya, du yé fnaleh nawagu. 6Keng yé klogu mnè di safédyu di bang ksasè i tanà. Ku ta fles agu di kagugu, fakayyu agu tnabeng, balù nè gusalugu. 7Ani duen-gu man ayé du là mayè agu ku lo ato site là mlo, bay yé kayègu ku faloh Dwata, beg agu mlo mnè di safédyu. 8Bay funa agu fanak dini di Ifisu kel di Du Péntikus. 9Ani duen-gu fanak dini di Ifisu du ta too dee dad to mayè flinge i Tnalù Dwata. balù ku dee dmuen dun. 10Ku salu Timoti déé di gamu, tooyu fansye mifat kenen du lê kenen mimò i nimò i Amuto salngad do. 11Yé duenam man, nafèyu kenen, na nangyu nadoy. Na di kdàan fles di kagun, fiteyu kakdoyu dun fagu di tabengyu du fye mtanak i nawan di kasfulêan di do, du fatan-gu kenen na i dademe flanekto i magin dun. 12Gablà di flanekto Apulus, ta toogu dek magin di dad flanekto di klauyla gamu, bay keng là tayòan magin. Silang salu déé ku ta nun kagaslengan. 13Too gamu fgeye, na fbagal di kaftooyu di ku Dyisas Krayst. Nang gamu myà gablà di kaftooyu, bay tooyu fite i kakgisyu di kaftoo. 14Na nimòyu i kdee mdà di kakdo. 15Ta gadèyu sa gablà di dale Stifanas na i familyan. Dale i tnanin dad to ftoo di Akaya, na ta toola tnabeng i dademela ftoo di ku Dyisas Krayst mdà di nawala. 16E dad flanekgu, toogu fni di gamu, lalòyu nimò i dad to gambet ani, na i dad to tmabeng dale. 17Too agu lehew du ta kel dini ale Stifanas na Fortunatu na Akayku. Mdà di kakella dini, ta là mlidù nawagu gablà di gamu, 18du tan-galla i nawagu salngad i katgalla i nawayu. Tooyu nafè i dad to gambet ayé. 19I dad to ftoo di Asya, galla gamu gtulen nawa, na balù Akwila na Prisila, na i dad to gal magin dale smimba di gumnèla, manla, “Kumusta” di gamu. 20Na i kdee dad flanekto ftoo di ku Dyisas Krayst dini di Ifisu, manla, “Kumusta” gamu kun. Tooyu fite i kasakdoyu di kasaflanekyu di ku Dyisas Krayst. 21Do, Pol, i smulat ani. Kumusta di gamu. 22Ku nun to là kanbongan nawa i Amuto, falnayam Dwata kenen. E Amu, mulà moon, mlal ge samfulê. 23Mulà moon i kafye Amuto Dyisas magin di kdeeyu. 24Toota gamu kanbong nawa du ta sasatu ato di ku Krayst Dyisas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\