I Korintu 5

1Ta lingegu nun kun satu to déé di gamu, too sasè nimòan du nugatan i tlas yêan. I sasè nimòan ayé too magyà, du balù i dad to là ftoo di Dwata, là glasla mimò ayé. 2Bay sana balingyu kafagdag du yé man nawayu ku fye i nimòyu. Bay yé nimòyu moon flidù gamu, na filihyu kenen mdà di simbahanyu. 3Balù ku là déé agu di safédyu, bay sana kdéé i fandamgu. Na di dagit i Amuto Dyisas, ta nukumgu kenen salngad ku déé agu. Taman, di kastifunyu, fagu di gnagan i Amuto Dyisas di kaginan gito, 5tadèyu bayà i to ayé du falnayam Satanas i lawehan, du fye galwà i layefan ku ta kel i Amuto. 6Là fyen ku fagdag gamu! Là kè gadèyu i ta gsulat, manan, “Balù ku too tukay bulung falnok gbol di ta sanbool, kanfitan i kdee.” 7Kahyu i sasè gbol di gamu du fye mtiu gamu, na salngad gamu i fan landè falnok dun gal knaan i dad Dyu di kafistala i Du Kaglius. Na gadègu ta yé kagkahyu di kite Dwata salngad di fan landè falnok dun, du ta dsù Krayst salngad di dad ngà bilibili gal dsù i dad Dyu. 8Yé duenam man, tooto dnayen i Dwata salngad kdayen i dad to di kafistala i Du Kaglius. Na di gito kdayen dun, tnagakto i salàto na i sasè ldamto du salngad i gal falnok fan. Na fiteto i ktiuto na i katluhto, du ku yé nimòto salngad ato i fan landè falnok. 9Di muna sulat febegu di gamu, yé flaugu nang gamu sgalak di dad to ku yé snafédla i to ise yaanla. 10Bay gablà di flaugu ayé, ise ku yé kayègu man i dad to là ftoo di ku Dyisas Krayst, du yé galla nimò snafédla i ise yaanla, na lom ale knun, na tmaku ale, na gal ale mangamfù di dad ise glut dwata. Ku yé kayègu di gamu, nang gamu sgalak di dad to là ftoo di ku Dyisas Krayst, silangyu ale giwas ku ta là dini gamu di tah tanà. 11Bay ani gumtatek i flaugu ayé. Nang gamu sgalak di dad to ku yé manla ftoo ale di ku Dyisas Krayst kun, bay snafédla i ise yaanla, ku demen lom ale, ku demen mangamfù ale di dad ise glut dwata, ku demen dmalam ale, ku demen flangal ale, ku demen tmaku ale. Nè to mimò gambet ayé, nang gamu sgalak di dale, na nang gamu kmaan di safédla. 12Landè ktoogu mukum i dad to là ftoo du lo Dwata i mukum dale. Ise glut kè, yé gten nukumyu i dademeyu ftoo? Du ta gsulat di Tnalù Dwata, manan, “Filihyu i to mimò sasè ayé.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\