I Korintu 7

1Ani katbùgu tmimel i dad salekyu ta febeyu di do fagu di sulat. Fye fa ku nang mwè yaan i dad to. 2Bay du mdà di kdee dad to smaféd i ise yaanla, yé fye ku kat satu to, lagi ku demen libun, nun yaanan. 3I lagi, blén i knayè nawa yaanan. Na salngad ayé, i libun, blén i knayè nawa yaanan. 4Du i libun, ise kenen mfun i lawehan, bay yé mfun dun i yaanan. Na lê salngad ayé i lagi, ise kenen mfun i lawehan, bay yé mfun dun i yaanan. 5Na nangyu klen lawehyu di yaanyu, silang ku fala gamu mimò kasafnè mdà di ayèyu mlé i ktoyu di kdasal kel di dad file butang klon. Na ku ta fnge, lê gamu sasaféd milè du fye là mgebe Satanas gamu mdà di là kagadnanyu. 6Ise ku yé duen-gu man ani ku dekta gamu mwè yaan, bay falohta gamu ku yé knayèyu. 7Di kaglutan, yé kayègu moon ku salngad i kdeeyu di do di là kwègu yaan, bay sahal i gnagan blé Dwata di kdeeto. 8Na gamu dad sawang lagi, na dad sawang libun, na lê man i dad libun balu, yé fye landè yaanyu gambet do. 9Bay ku là gadnanyu i ktoyu, fye fa ku mwè gamu yaan, tà msamuk i fandamyu mdà di kibalyu. 10Na gamu dad to nun yaan, nun flaugu di gamu, bay ise do gumdàan, bay mdà di Amuto. I libun, là fakayan kah i yaanan. 11Bay ku kahan i yaanan, yé fye, fanlesan mnè lo satu, ku demen mulê di yaanan. Na i lagi, là fakay ku kahan i yaanan. 12Na di dademeyu déé, nun kayègu flau gamu (ise ku mdà di Amuto). Ku nun lagi ta mbaling ftoo di ku Dyisas Krayst, na là ftoo i yaanan, bay là mayè i libun tmagak dun, là fakay ku yé tmagak i lagi. 13Na salngad di libun ta ftoo di ku Dyisas Krayst, na là ftoo i yaanan, bay là mayè i lagi tmagak dun, là fakay ku yé tmagak i libun. 14Du i lagi là ftoo gamdawat kafye mdà di Dwata fagu di ksasatula i yaanan ta ftoo. Na i libun là ftoo lê gamdawat kafye mdà di Dwata fagu di ksasatula i yaanan ta ftoo. Na i dad ngàla, lê ale gamdawat kafye mdà di Dwata, na nun kafye kite Dwata dale. 15I to là ftoo, ku tnagakan i yaanan ftoo, tin faloh. Ta là mgikat i to ftoo di yaanan ayé, du yé duen Dwata tamlo gamu du fye mnè gamu di ktanak. 16Du keng gebeyu yaanyu ayé di kaftoo, na keng là. 17Kat satu to, là fakay ku là fanlesan lmalò di gnagan blé Amuto di kenen, na di kagkahan di katlo Dwata dun. Yé tdògu di kdee simbahan. 18I satu lagi nun ilè di lawehan, là gten ku kahan di ta katlo Dwata kenen. Na nè lagi landè ilè di lawehan, di katlo Dwata kenen, balù ta nangan fimò ilè di lawehan. 19Du là sa mabtas di Dwata ku nun ilè i satu lagi di lawehan, ku demen landè. Bay yé lo mabtas i kimento i uldin Dwata. 20Taman, yé fye ku kat satu to fadlug di tagnè kagkahan di katlo Dwata dun. 21Ku fasak gamu di katlo Dwata gamu, tiyu bayà. Bay ku nun bangyu galwà, lamwà gamu. 22Du i satu to fasak di katlo i Amuto kenen, ta ise fasak di kite i Amuto. Na i to ise fasak di katlo Krayst kenen, mgimò kenen fasak Krayst. 23Too mdatah i kbayad Dwata gamu, taman, ta nang gamu lê fafasak di dad to. 24E dad flanekgu, yé fye ku kat satu di gamu fanlesan i kasgalakan di Dwata, na nangan kah i tagnè kagkahan di katlo Dwata kenen. 25Na, gablà di snalekyu di kagkah dad to landè yaan, landè uldin gdawatgu mdà di Amu, bay lo yé tulen-gu i fandamgu, na gsalig agu du mdà di kakdo i Amuto. 26Du mdà di dad klimah di nawan ani, yé fandamgu mas fye di satu to ku nang mwè yaan. 27Ku ta nun yaanam, nangam kah. Na ku landè fa yaanam, nang ge mwè yaan. 28Bay ku mwè gamu yaan, là ti gamsalà gamu. Na i satu libun landè yaan, ku nun mwè dun, là ti gamsalàan. Bay ku simto di gamu mwè yaan, too mlimah i gnagun, na yé kayègu ku là gnaguyu i dad klimah ayé. 29E dad flanekgu, ani kayègu man di gamu, i knèto dini di tah tanà ani, ta là mlon. Taman, mdà i dad lagi nun yaan, là fakay ku là fadlugla nimen i kdee man Dwata di dale salngad di fa landè yaanla. 30Nè to mngel di bang ani mdà di klidùan, fye ku nangan fnab di nawan. Na nè to lehew di bang ani du nun kalnehewan, fye ku nangan fnab di nawan. Na nè to gamwè knun, fye ku nangan fabtas di fandaman. 31Na nè to fbelan i knunan dini di tah tanà, fye ku nangan fabtas di fandaman du ta mdadong gusen i banwe ani. 32Yé kayègu ku landè klidùyu. Nè lagi landè yaanan, lo yé fandaman ku dét kayè i Amu na ku dét i kibò kaflehewan dun. 33Bay nè lagi ta nun yaan, lêan gal fandam i dad kalnidù dini di tah tanà, na ku dét kibò kaflehewan i yaanan. 34Taman, masgalel i fandaman du kayèan flehew i yaanan, na lêan kayè flehew i Amu. Na salngad déé i dad libun, du nè libun landè yaan, lo yé fandaman knayè i Amu, na yé fabtasan i kablén kton na i fandaman di ku Dyisas Krayst. Bay nè libun ta nun yaan, lêan gal fandam i dad kalnidù dini di tah tanà, na ku dét kibò kaflehewan i yaanan. 35Là sa fnangta gamu mwè yaan, bay yé duen-gu man ayé du gamfye di gamu. Falnauta gamu du fye tluh i nimòyu, na landè gamblabal di kabléyu i ktoyu di Amu. 36Na ku nun satu sawang lagi na satu sawang libun, na balù sayè ale, bay yé fandamla nang ale safles, ani flaugu dale. Ku là gadnan i lagi ayèan di libun ayé, yé fye baling fles ale song. Ise salà ayé. 37Bay i satu sawang lagi, ku too mdà di nawan i là kwèan yaan balù landè famnang dun, na ku gadèan gadnanan i ayèan, lê fye i nimòan ayé. 38Taman, i lagi mwè yaan, fye sa i nimòan. Bay i lagi là mwè yaan, midul kafye i kenen nimò. 39I libun ta nun yaan, là fakay ku nun lagi mwè dun ku là fa mati i muna yaanan. Bay ku ta mati i yaanan, ta fakay ku lê nun lagi mwè dun, syan ku ftoo di Amuto. 40Bay di fandamgu, midul fa klehewan ku fles landè yaanan, na yé fantoogu di kman-gu ani, alak i Mtiu Tulus di do.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\