I Dyan 3

1Fandamto kalbong nawa Màto gito! Yé ilè dun du tlon ato dad ngàan, na yé sa glut kagkahto. Na ani duen i dad to nfun i banwe là dmilè gito, du là dilèla i Dwata. 2E dad flanek kanbonggu nawa, ta ngà ato nan i Dwata, bay là fa tooto gadè ku dét i kagkahto kadang. Bay lo ani gadèto, ku ta samfulê Krayst, masalngad ato di kenen du ta teento i too glut kagkahan. 3Na i kdee dad to ta gmadè na nun fandenla, yé fye toola tanluh i nimòla salngad i katluh Krayst. 4Ku simto gamsalà, glafàan i uldin Dwata, du yé gumtatek i salà dunan klafà i uldin Dwata. 5Bay ta gadèyu na yé duen Krayst salu dini di tah tanà du nwèan i dad salàto, du Krayst, landè salàan. 6Na yé duenam man, nè i to ta sasatu di ku Krayst, ta là fadlugan di salà. Nè i to fadlug di salà, là glabatan na là dilèan Krayst. 7E dad ngà kanbonggu nawa, too gamu fgeye, tà gamu mafgaw. Ku nè i to mimò tluh, ta tluh kenen salngad ku Krayst. 8Bay nè i to fles mimò salà, yé mfun dun Satanas, du fagsalà Satanas mdà di kagatbùan. Na ani duen i Ngà Dwata salu dini di tah tanà du falmon i nimò Satanas. 9Nè i to ta ngà i Dwata, ta là fadlugan di salà, du i ldam Dwata ta déé di kenen. Là gaganan fles di salà du ta ngà kenen i Dwata. 10Na ani gusahal i dad ngà Dwata na i dad ngà Satanas. Nè i to là mimòan tluh, ku demen là kanbongan nawa i dademe to, ise kenen ngà i Dwata.

11Ani i tdò ta lingeyu mdà di kagatbùan, sakdo ato. 12Nangto ganbet Kain. Yé mfun kenen Satanas, na bnanòan i twalin. Dét duenan manò dun? Du sasè i kenen nimò, na tluh i nimò twalin. 13Dad flanekgu, nang gamu tikeng ku i dad to nfun i banwe ani, nutehla gamu nawa. 14Gadèto na ta gliusto i fati, na ta mnè ato di falami nawa. Na yé gugmadèto dun du kanbongto nawa i dademeto to. Bay i to là kanbongan nawa i dademen, sana knèan di fati. 15Nè i to nutehan nawa i dademen to, salngad di to manò, na ta gadèto i to manò là gfunan nawa landè sen. 16Na ani gumiteto i too glut kasalbong nawa di ku Dyisas Krayst du fafati kenen mdà di kalbong nawan gito. Na yé duenam man, gten ato fafati mdà di kalbong nawato i dademeto to. 17Bay ku i satu nun knunan, teenan klandè i dademen bay là tnabengan dun, dét kibòan man dun kanbongan nawa i Dwata? 18E dad ngà toogu kanbong nawa, yé fye too glut i kasalbongto nawa, ise ku lo fagu di talù, bay lêto fite fagu di dad nimòto. 19Na yé gugmadèto dun ta yé mfun gito i kaglutan, na yé gumdà landè klikòto tadag di kanfen. 20Ku msamuk nawato gablà di dad salàto, gadèto mas mdatah fandam i Dwata di gito fandam, na gadèan i kdee. 21E dad flanek toogu kanbong nawa, ku ta fnasinsya Dwata dad salàto, ta là msamuk nawato, na ta landè klikòto fdadong di kenen. 22Na ku yé kagkahto, balù dét i fnito di kenen, blén di gito du nimento i dad uldinan, na nimòto i gamflehew kenen. 23Dunan ani i uldinan gito, fantooto i Ngàan Dyisas Krayst, na salbong ato nawa du yé uldin Krayst di gito. 24Nè i to mimen di dad uldin Dwata, ta mnè kenen di Dwata, na i Dwata mnè di nawan. Na ani gugmadèto dun ta mnè Dwata di nawato, du ta blén di gito i Tulusan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\